Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Μαθητές
ΑΠολογισμός
Για τον
Σάββα
Παύλου
mωο ΤΟΥ n
Δημαρχείο
σκέψεις
Μa anρο4ς oaό
τν φoμστκόμτο
ΕUTHE
moo 10
Σεtδa
Σεnδo
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑPMΟ ΦοιΟΥ 80
ΕEΣ 180 ΤIΜΗ 0,50E
Παpoσuή 19 2019
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φneinvων 22, fpεβενά | Tnh. 2462 Ο37 772, Fax 245 2 087775 | eml: chreirs gotenet.gσ
Η Πόλη αντιμέτωπη με την ιστορία της
Κάτι νέο γεννέτα στην nonn
μας και κρατάει από μακρι .
σού και αnoντντας σε συγκε .
καμένες ανάγκες και ελiείψεις
του αστικού τoniou, οpaματιζό μοστε τον ορφέο του 21ου
ακνα .
Η δρυση μιας νέας Φλαρμο .
νικής εναι εnτακυκή και ηρέnει
να ανασυρθεί αnό τα anωen
μένα όνειρα των noλτν . για το
napoν και το μέλnον της Πόλης
noυ αγωνίζεται να φήσει.
Στις 19 φεβρουαρίου 1925 η
Φιnαρμονική του Ορφέα με την
υn. αpθμ. 47 απόφαση του
Πρωτοδικείbυ Γρεβενν ανα γνωρζόταν ως σωματεb με την
επωνυμία Φαρμονική Εταρεία
Γρεβενν ο ορφεύς- .
Σήμερα . τόσες δεκαετες
μετά, η Πό η μας βρίσχε ται ξανά
αντμέτωπm με την ιστορία της.
Αναζητντας μονοπότια noτ
Σελ. 3
.ΚTEΟ
ΤΡΕΕΝΑ
ΕΙΔΙΩΤΙΚΟΚTΕΟΓΡΕΒΕΝΩΝ50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒ
ΩΝ- ΜΥΡΣΙ ΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Στούρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
Μoευτήρos- Κοιροuργos ruναι κοδόγος
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
Πρόνυηο Κέντρο Μοιευτκής Γυναικολογίas
G Υnoβonθoούμενns Aναopoγωyns
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρναβά 1 4os όροφos
(Εμπoρικό Ελιμεί )
ΤM: 51 100 Γρεβενά
ΤnA.: 24625 02144
Εnείyoντaι 6944 286705
4p0ος.Τα Πe - ΨA400 Μαοτo)- oΜες
nop tenon κoς-Auνικά δοφaο-Dooobr οOΔMΚΑ ΥΛΚΑ, ΕΔΗ ΥΠΕΝΗΣΠΜΜΜΑ
Σ.ομπουρα
rwANMEΣ- ΕΡA ΜΟΡΟΗ ΜΜΑΡΣΣ
ΜOαTΚAΥΛΚΑ-EΡΤΜEΙΑΣΔΗΙΚΑ
- Ασφλειες ουτοονίτωw
ΕOΝΙΚΗ ΑΝΤΙΗΤΑΙΕΟΙ 20
ΓΡΕΒENΑ
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
Κοpδοοοηρόφεμο
-0poωακoia -6po Aκpάτα
ΤnA : 24620 28064 066 20 23214
.Μponμέαί pοpμ onpooάon totεpoατάna
. Δpaaon & Αντμετντε Υποοuμέτωτς -cpoboήμν Ακαεργωd
.Βδoμtρος pμοτήγεσο -Εξοωμαί γoμonnsa
ΟΝDΟΥΡΟA Τpn-npoo oa00-1Κ00 1&0ο-210
uτaν paτp
Tnn. 2462080550
Κr 6377 019452-63 52 23525 1