Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ:O5 ευρ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΜΒFiΟΥ 2019
ΧΡΟΝΟΣυς
Ap Φλλου 2101
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες εκλογής Προεδρείου |Δνμmτημυνή
Σπς τελατές Αγιασμού
του 1ου Δημοτικού
Σχολείου και 2ου
Λυκείου ο Δήμαρχος
LA.Μεολογγου
Κστας Λύρος
του Επιμελητηρίου
Απωλοσκαρνανας
στην 84Η ΔΕΘ
Δημοτικού Συμβουλίου και μελν Επτροπν
(τά την πρτη ειδή συεέρίοση ( από την περάπξη-Δμαρα για το
Ατου Δημοτικού Σβολίου ποu μέλλον. )
ανοδείχeηκε από Τις πρόσφατες Αναλαpάνοντος τα καήκοντά του, ο
δημοτικές εχλογές πραγμπυποκή- νέος Πρόσδρος του Δηματικού ΣυμβοΒrpαν την Κυριακή 8 Σεπεμροu o
6ημαιρεσίες εκλογής Προεδeευ και
Μελν Εmτρoπν
( Οικονομκή Ποιό
mας 2uής
na την Βέσα του
Προέρου Δμοτκού Σμβουίοu ο
Δήμαρχος κόστος
Λύρος πρότεΝε το
KίoToύλο, ενo
μετά την ολαλήpυ
ση της δαδιοίος,
eξελέησαν α
Πρόδδρος του Δημτικού Δμβοίuο ευχαριστίες του γα την εμπστοσύνη
Kίωάνης Τοάλος (από την πράτξη ενά επεσήμαε πως πρτη και κύρια
-Δημουργική Ανατρoτή-)
Αντπρόρος ο κ Κωνστατνος Δ - των δσως πpepάnε η τομθεσα γaα
ουτίoης ( ατό την παράτεξηΔήμος Τνεύρ η λειουργατυ καρυφοου
για τα naδιά μος)
Γρgματόος οκ Πανατης Μούλος Στην τυποθέρή του, ο Δήμηχος
κάστας Λpος αeυμενος προς
τw Δημοτκό Σρούωο ακόρερεμετς
άλλιων naς -Καλούμαστε όλαι α
υπηρετήσουμε ε ην έουσα υπε
Βυνόπητα συβορότηταα αξοπρέπεια
π ανάτατο γοο
Δημοκρατικής λε Τουργος του Δήμυ
Mίου ωάννης Τολος, εξέφpοσε τι
Είχομα
ευελΠσο σα ο Δματό θέματα υγείας
Αλλαλόγια
ναnαπόμαστε
αμαλής δημοκpο - Γogaη λθηρά Σκραύπου
Σιβούλο ης Ιερής
Πaης Μεσολσγο
ea είναι πρότυπο
Τόσο ήταν
Τκής λειτουργίος .
ευπpέπειας, noλnκού moimσμού και
σιεννάnσης ότος
οpμέζει στο θεμό κι στην στρίά
Επισκέψεις του
Αντιπεριφερειάρχη
| Υποδομν και Έργων
της πολης μας.
HσbθeσητωνΕπτροτν οκνμής
a loότιoς Σωής θα ουμνηρωθεί
από τα μέλη που Βα opίσει με σφοσή Του ο Δήμαρχος ερές Πόλης
tέσμευή του είναι η πστή sφoωή
ΟΑγος της
Αμνοθάλασσας
θανάση Μαυρομμάτη
σε οδικά έργατης
Απωλοακαρναίας
αρετού θεμού στο Δήμα
Μεσολογγίυ
Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στην 84η ΔΕΘ
Τκ ΟυτενήςΤoποuνη Κβάa
Eπαιδευτιό
Γw 8η Δεθνή Ειδεση eεσαλo- γίγνεα. ήωσε ο Περιφερεάρχης συβάλουν στην ανόδειξη του του νίης επιχέπεται ο Γερφερει - Δυτικής Ελλάδος.
ρχης Νεκτριος Φαpμάης όπου η Στα πσίσα της ΔΕΒοΚΟομάης εε Δυπικής Ελλέας
Πeρφέρεια Δπκής Ελόος είνα σστήρεις με τον υουργό Ταρισμού
nερούσα pοειμένου να αnδεξα χάρη θεσχήρη, τον υφυπουργό Μάνο
παγρτdης εονετήμπα στον κόντολα ι τν Πρέεtρo τυ ΕΟT
τιμα της πρατογενούς και δωπερο- Aντζελα Γερόου
ενούς πaραωής. ότως επίσης να Επίσς είετην ευτιρίανα συαντιβεί Η Περφέρεια Δυπικής Ελλάδος έχει
aοeξειτηντοριστική της τοπότητα μ υς Περgepeιάχες Κεντρκής φης τρπλή πρoα στη Διεθή
uς στούπροοραμού σε
Gδeκάμηνη βάη.
Κατά την πepνή του ο
κ οφμάης βρέθηpε στο
περίπτερο της Περιφέρειας.
bυτικής Ελλάδος και της
Aypoδτpogής Σύπφαξης,
ενστησυνέα εποκέρεη
ε τα περτερα Των Επιμ λημηρίων Aπολοακαpναίος.
Αχεος και Ηείας όπως κα
εχειρήσεων ης nερoχής.
8ρισκόμοστε στο πλευpό
των περαγωγκόν Cυνάμεων
ις ωυτικής Ελάας
Είμοστε Τapόντες στο μεγο
λύτερο εκθεσιαό γανς
της χρας , στοχεύοντας
σε μα νέα κα πιο δυνμή εnoή Μαεονίος Απόσταλο παζκστα ενότημα-na να ξρυμε τι Τρύε.
ξμστpέφειος
Πα ουτό δίνουμε δυvμό πpόν α
mλκό/aποδισκητική στε η Δυτκή Κωνσταντίο Ζέρβα
Βλάδα να αικτήσει τη θέση που Σο επίεντpο όλων των εποφν.
Τς αα στ εχρο καα δεeνές δυνατότητες συεργτν πou θa Βrp Dt Pais3 της ΠΔΕ
ριστικού κα npawpoύ πρoφ της
Συνεδρίαση του
Συντονιστικού
Η nopouίa ης Πεpιpέpεος
Δυπκής Ελλοδος στην λη ΔΕΒ
6ος κολυμβητικός
διάπλους ανοικτής
Βάλασσας
Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας
Εκθεση θεσσαλονίκης.
Λεπουργεί μαί με η
Αγροτοδιατροφκή Σύ.
μρεξη δικό της mept
περο και napάλληλα
πppouει ι συκρτκό
της πλεονεκτήματα με
παράληβες ουμτοχς .
Σο περίπτερο τυ ΕVκού κέτρου ΟτOστικν Μέσων (ΒOΜ )
υπiyeι ε ομέρι | τους μεγάλους δωρητές
στο Fim Cfilo της ΔΤή
Ελάας μα την mρot Ελαθέριας στην λη και
κυση ανημωγροφικν
npounν .
Επίσης , η Ευρωπίή Επιτpοπή στην Αθήνα στην
ΤΑ nΡooΝΤΑ ΤE ΠΕιotr
ΔmE ΛΑE
Τα προϊόντα
, neί
γεoρα υν
Καθαριότητα κι
ανακύκλωση
λάδις
Το Μεσολόγγι πρέπει
να τιμήσει εταρκς
ofodo0ο
των αγαλμάτων της
Μάρκου Μπότοαρη στην
Κεντρική Πλατεία
Dαση στη. Σαχάρα!
και Απτικής, napo Πατoύλη, καθύς έχει οpερσει ην Πεpαnή 13 Σ
κα ε w ήμρχο θεστοσνόης, περίυ 2018 σε επμα προντα
φοφuν που napάγoντ στη Δυτική
α ΕλλάαΤην εκδήβωση ιεργαννει τ
Του AA Σπupόπουλου
INδa3