Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΟ) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λaού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μιxonλ A . Δούκος ( 1916-1932) .
κστας Μ Δούκας ( 1932-19701, ΜιxonA K. Δούκος ( 197ο-1997 , Κστας Μ. Δούκας (1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. φυλou : 4195
ε 1.00
Εκλέχθηκαν
τα Προεδρεία
Δημοτικν Συμβουλίων
Ανατολικής & Δυτικής Σάμου
Στη Σάμο ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ ευτέρης Ν. Αλαβάνος
Enon στ Σάμο npoημοτοοί την ntunτη 12 Σεατεμβου, ο εmpuβου
Aυνής τoυ ΚκE Aετερης Νou Aονος οonooς μα μn Τoμ
ακής Emτpomς tάμου smoκtφon ο Κέντρο Υnoδοκς και Τουτοoίoη . στο
Β000. Tηv α μέρα στς 1430 napoκρoo ouνντυξη τunou στο Eενοδοεo
npοyaτonoenov tην Kυpoκ S 1εmτεμppίου, ο npitες συνεpιoσες tuν Δnμοτv Συpοuv Ανατολκiς κο Δοτς Τάpου με μονοδκά θέματο την εκo
νi apoεpeύον του οργoνου κο κο tnv εoγή μελν tων Οuovopv δατponv κοt κo μAων των Earponv nooτος 2un
Αντνης μος με 11 νoι και 14 nuκά φηpoδn Nο oμs0εί ου ο npoeδρος
rpodprto ano tηv nepaton toυ δεμpρou ούupωνa και με tς rpόoφaτες
enayές σπον noέν nou έφερε η κpiρνnon tης Ν.Α κόνοντος hoyο γα
tnv aνoγoη upεpmομότηκος . tων Δμων.ο αvanpo:δρος rpoέρετα on
την neoψηφούοο nopάτοξη noρόταξη Μ. Κατρακου , και ο poμμοτέος on
6νoν ονuοομό της μζονος ανroεuonς Λoω pmorς των ονoομν
Moτρonή, on υηκpuon- κω ouος οίo, vα rpotεivouv γpoμμτ .
nepooμε στην εκnoγn του κ Αντνn Σμοu nou noοέρατoι ono τη σύμnpoξn των
2 συνδυοομν nou συρζουν τον δήμορο κ τντζο, Μα στμεοθεί ότι η Μoin
Eυonepon, με δnoon τoυ enεpoής κ κοστο τωn, δεν ουμμετεί σε κομί
ano tς οδooς φηpοpopίος γο mv avόδεη toυ npοεδροίou
Etο κT Ιμου nepoeuoε tmν nέμτη napeppooυς ano touς Ετομότη Φn
15 Eεnμppοu , αντηροοωnei μελv nn , neppepaoκ ουμpοuno με τη ΜΑE
της Τομοοής Εnτpontς Eμοu Βpείou ooiou και κστα ΤΟa , sn
enέφon toν νεοεκλεγέντα tυρo φoς tης ΛΑΕ Aνoriς Eμου
βουήευτή tou κE, Λεντέρα Νικο0oυ Η aημερνή nepοtea εντooεται στο
- Anapovο Μετά τmν npoδeio στο
Κέντρο Υnοδακίς και Τοutononorς 66 t ΤΕ tομου γpω anό to npoopuntό
θηε oυνντευξη tunου στην oίeουο0 - μετανοστευτικό nou δρομο0ογούνται
του νοδοίοu pοφ με υomπκ γoτο εnόμεvo δoστημα
ομAα τουευρωβοuneυn και ούτομες
napeμpoς ano touc Eτομέτη Φn
Δήμος Δυτικής tάuου
Eτor δημo δn toμου εκnen ηpocopoς του Δημotού uponioυ η
δημοτ ουμβουnoς κα poon Pnn σvmpoδpος ano tov σwouooμ του
κ. Konotηυ, ο δημοικός ούppounoς κ Aρτέμης noouooς καγpομαtέος tou
nheioo nohtuoppuv npuropouλιν
ονoνοu n κο Αγγεhκn ranovoύ- Ανoγνστου onoτον συνδυοομό του δημόρκου
κ Αovepου Aυμnέρη ooς στον Δέμο Ανοτοης Lάμου , έτο κοι στον Δήμο
δής tάμου, η aoίή Συonepuon rti της φnpopoρίος .
Η oυνέε στη oιn. p
Spiegel: Η Ε.Ε. αγνόησε
τη δυστυχία στα νησιάν
Aοxή ono η δatoοία
Ano δoκooa enoς τou npocopeίου toυ δημοκού DυμφουΝου oneia .
oobi Σonεpωo- Aνoτοηκής Σάμου . Σε ονοκονωon της oνοφέρα Aon e
anεpωon στον Δήμο Αντοnς Σάμου κατά τη δοpκεο της δοδoίος εκnoις
του npoeδpείοu του Δημοτικο0 Euμpουnou cnes ono τ δ06oa νου npo
κεποι για όργονo nou δεν έει ορμοδoτητες οι onoίες συγκεντρνοντοι onoe
στκό oτονrpopo . Oοoν οφορd tς Enmponiς οκονομική κοι Ποtncoς 2ς n
woin Duoneipuon. δeν κατάθεοe unοψηpontες κα onei onό ος δοδοοtς
Δύος φpάνο είνor nhέov oι oφξες npooporων στο νnoά του βορεου Anoίou,
Εκστοντοδς ενar o opεκ στα νnoά tou βopciou Aγαίου ενo η τοopn
mAoά εονζεται όλο κ mo aδonλαmη
nροtέρεύων , apuκ0 , της δοδικοοίος στον Δήo Aστολκής rauοu. e nάuehh ou σuφωνο με τους οντδροστικούς νύμους Κ0en oι 4625 δεν μnοppύa
φν δημ0τός ούμφουnος κ Maonnς Μtooς εη cντοάρο άταν νράντες να διεκδιήoe empοοmon Η 4orn Euonεpuon tnoe νo κnneta κσι να πον
κοι ο 27 δημoεo ούμpοuho όwν των nοpατοων. noν Δuo Aνατοnς ρarobouθεί τις ουνε0ρόσεις των Ermponov , onuς opeιο νόμος Το ουοοστικό,
Σόμου , n0εδοος του Δημουκού Eυμβουοu eκtns , κτάην ματικήκ tnpo- άμως δητημα nopoμένει και ε μοδιάntες tων Eητponoν , με poon toυς
φορίος ο δημουκός ουμpοunoς νομκός κοι npdedpος toυ Δικmoooύ Eunoou νoμους onε0ένn tou ΣΥΡΙΑ και 8625/19- της ΝΔ Anopoσισκές αpμοoτn.
Σόμου κ neoyoς KοoΜpoς με 14 νοι κο 11 υκό grpoδnpo , Αντηρόεdoος ο tες nou oφοpούτο oo το Δημουκό Eμβο0pο κο δνoτoι συς Eητponic στις
δημοτικς oυpοuos n μoρος nuθaγopeίou , κ Μiος Μapκου με 25 να και onoes ntov με vτon ee ennpomτan Anon tnς δnpoτκής opio .
2 hευκά φηpoδena To, mpoμμοτέος εκέenκε ο δημοτικός ομβοunoς κ.
Η συνέχα στη oλ 6
Πρτο κουδούνι στα σχολεία!
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το μενύλης υκoφορίος νεpμανκό
repiooό tpleget εστooε σε npoφaτο
στα npooφuγκό κέντρο των emmov
στα npoφυγικό κέντρα tων eΜηΜov
νnov Μτao . Οι Ευpωnooσoroov στ 0αοα ροσγμτonoίrr ο καθpuμένος σγιουμός.
o σroλείο εnέoτetονοό tnv Τετάρn 11tεntεppooυ οpoontς ομοτικν γυμνοσων κο Aυκεν
Στη χρα της τακτοποίησης
penoptάξ tou στον pono aa και ε tmv Mατοστροφή nου μβόντι κάpα nρpοuoίo του σεpogμάεoτοu μητροnonη pnoμοηonoεtε κόθe εφόδιο nou αarεpa oος nρόκρμα ευpύτερων onγν στw nepponoνική,
σεκ νο νο onος τον κόoμo . Lος nporpen να
ευουνες της ΕuounoNης Ενoης στη
διακείριon της npoooumκής κpίonς 44
στο νουοονατοκό 00 τς Μεοoγεί
eυ μα κτοστροψή ιo tmv ooίo είναι
ρoς κκ Euopoυ στις nμ totne ο σmo
ο στο ruνooo-Μκao Μαp00οκoμnoυ,
Ε aνon9ε yα nen καρό tη δυστυκ και ουτοί συνnεύουνοι aεφoν στι 0 nμ. στο υuvogo Δ 500oκέμηου, στκ 10 00ρετα κο νο γctε oε on μνο η έμνευ- nonuooouκή κ κpoτoξιή νομοεoa είvaα po 1130 στοΓΕΛΕΠAΛ Ε osneeoου κα συ σn μας anna κα η oυvοunγ να pουεεί μία ίο nonsno noυ nepinoμρόνονται στο ονοπτυ ακό
nonuvoμoσκέδιο nou 660r rpoσφοτα οε μooo
τuν npooφύνwν στο εMwio νο0 0 μηκρέooυν νο tpehτθo0ν cno
κα τρα n κατάστοση μηορεί να γupί
o 0 popος της enaoή ο οpoμeς tov nv κpίon κnoιο μάλστο θεonoov
npooφuνuν συνείε νο αoνετου.
σνουέρει τo nepoδιό , σύμpωνα οφυό κέντρο eα onoτp4oυν τoυς
tmv Dousκίe weο , ra pdνο oro rooouurες νο κόνουν το ταξ ουτό.
τpia xpoa opyoνuσεκ oouηστής Αυτή η στρστηγκή onttuε , ουνεμθει
Βοήθεος κοτογγ οuv οδonemo uς το δruοoίευμα του Spiege
σπoνperες συnκες nou εrooτοv
0 μηορέοουν να trapenoούν ono
σεAδo στον τono μος κολή σnonn pονά στου
μο0ηmές στους εκηo ευτικούς 6a000neuσn Ανάμεοα oε οuτέc 6τo neuκή κo και στους γοοo.
Ο 6tμcoος Aν . tάμου ma cη
νέο σολoί xpονa
Arό τηνnneupά tουο δήμορχος
Ατeoun tοpοu κ reovoς Mεταξύ onων
Στάντζος εnene κon a hή poνό και tneσήανε όα
ες a uηηpεoeς tο uοu
eνo ttoμες γα νο αντμετur
| oουν τα onoo rpepniuστο δn .
μουογηθύν κατά τη dpκea 6ρους κα nepopouoύς της 6όμnoης oε μα nepon
tης hεπουογίος των ακonv ε τv eninon untpτερου δημοοίου ουμφέροντος .
| μονόδων , η non tuν onouv Το μόνο nou xpodετο είνo aτοomon-onό τον
| poonooet η oυστpάτευon φοpο της εniνουon - της oογomoς υneprnon
και ουνοργοoίο onwv , o κpος oς της νομοeoος Η νομeeoa nn nopέει ουτή τη
| tnς naeioς rpnav onoτn . δυνστόττα μέoο oπό ειδκύ τύπου σδια oος το
oυ εντpn npepoότmα γι
ου οι εκονες ono ο υprpη npo
το συς σφατηκiς εnενδύoες ο onoieς ouοοστκά
0α μηροον να Nορφετr0ούν αουοηeε κατό na
peoon onό τους ισοοντες όρους κα nεpopσμούς
στη δμηon
Μεταξύ όΜων
- Δευρύνετα nepotέρω η 3 carte none0δομ για την npoyuatornaάon στpατηγκv εrνδύooων
bundeouv unoa κκtρa nou 6ouv oυτό τον
χαροκτηοιοιο . επτρέηονται nooEoί r τοΗ συνέεα στη oεA 6
Η μέθοδος του μοναχικού λύκου,
δεν είναι Προνόμιο
των Τζιχαντιστν
με την eihnon untptεpou δημοίου oΜοέροντος.
anς της νομοeoος Η νομοθεοίa no nepexei αυτή τη
Το κεενο ουτό μηορείο mvστης
να το θεωρo και ωκ o vontaή ό
(aoupnt eχporiment Το oν 0a nopr και
nρoyματιi unooτoσn θα εtaοτηθεiv noss Το μίνυμαο του pουλευτή X Στεφονάon
and rov βο n0γκn oντοκή του γρύφοντοc bως τομυμά του γιe tmv tvapem της oonής poνoς
ειδοd κpο aia σνonτυξnς στροτηv επevo0 tmv εuputερη κοnονιn, nonotκή κο ooομ
σνomuη tou tonου μος Η ένορη tη νtος σοτουpγούν ως noneoboμκή ομrpo τpononoντος
τον υφσομενο σαδιοσμό.
-Δημουργείτoι 0vοό μερο unooouv ιa da τa
Βοunεuτής τόμου κ Χρστόδουος tτεφoνόδης
ανοφeρε: Τ opoppή uw έναpξη του αo
έτους 2019-2020,00 foeno vα εκφρόο ος 0ερμό
και ano tκ οντρoσεκ wν npoc ουc oneubνεται
nς ooνος oματοδοεί τηv onκριή ενός νου
Γpopero στος ΣοφoύAnς
τμήμα του mnouopoα τα nod μο, τη νa γενά .
ΜΕ το κμενο μου npotεva μα μέ0οδο poon twν onehnομένων εpοστν τεpeς εuής μου για μα δημουργκή σpκή κpονά Εμήμα tou a ς eptiος γα to nenusudtpο κτtpα κα τς uroόoμές του erμooου τoμtα
8φοpμογή tης Μnopεί να ενoι nopoδon onno 6εν ενoi ooτεία . Ελnu να φοντί Μο toto Mi xροo nodoα oε στόους, όνερο του Δμου Ανατολrnς Laμου εm npοoun α vομμ K σp pocov ατό τεβηel
and tnw npotn
tnx ooooίδημοκpστίος και noοανογνέ Μω υw npτη νεoμένως naiραματική Μετά το ntpoς uης θεpνής nερόδoυ , ξνόε έν tvo κολεpo ούρο γo tw κανwνα δηηm - A ατα αό 30% oε 30 η t oη στο ηpόστμο
νομμαnοίoης oυθapέτων εφoον
εφono , κο ono 10κ α 20% εφoοον κατορηnei
να εοoτησάνt
μοστε στη 6ι00εσn
κoι των μαθnτν , γα την κonυψη των κοθημεονν
και onoτήoς τόοο γα tooς τους μαθητές όοο κοι
nopστηpείς με oγοία υw δeοωνη a nohun oου naptαξη νο οδυντί να α μός nou κohouμστε νο στο0ούμε στέθοι tuν toΜ μn oοdεvεb% tωv yo Κtω tο unόnoro με 66σεκ oμtσες μετά w nm αναγκν και την εtρoponon της ouοtς anoo. punτου nopoptou, ο δύο ουκές pυθσες ουoοooν εns Deuo h
συνδ00eί με την rpayμαικότητα , να pounot μέσα σ ένα οpoprta συκοpeono
κορκριoμό μpού οpi0μού στεeεν, νο μη στονέζεται για το μεγono oρομα nou onς των wooew , όπως κό οόνο, οι enοδευοδήει αο στην ύπαp ή της tο νο εξοερνετοι μήσο στό tνον σpαo υνo σντο κο noστέoτuoυνοδοτopoτο οοοno popo
wwνoμό τοw tioτn εnmoγκou omonou της Τiόνες τότες Σ
Αoς oυnστά την eripom γopa npος τα όνο AΜως ουnστά φυγή κ aνοθ . | pvo nou vνeτo oόμο δυοκοότερο με οφopμή τα
σναγκν κοι τmν εξοoφάλon της ομοnς naitουργRpoobοον οoς, oμέnος Noος της μτonoμηrύoε συκά anοτεnouν ηpοομα να την napάτοoη αnος
του νόμου να tο ουeopεto, η aύς του onoioυ hve
συς 8 Μοεμβοίοu Aυτό το τεnευταίο φοντά oυν ένα
atveo voίζονoa noυ εδ και nonno xoύνα φτόνουμε
α τηtες ooc κ ουnς oοντoι nopστόσεις.
ος tων σκοnetwv , Mε τη δopn ουveργaa nav
μoούμε να δoουμε στο εmaδεuοκό oύστμa
νeα δυναμκή κοι noότηt .
Anεuuνω σε nouς npoonntrpιο κοής 6ράoης
γο tv noeeia , με ίoeς ευκοpς μθroης για ouς
τους μοθπεές να ένα ooεio nou n woon ea v
νται καρό κα αντβοο στην κοίen Tα δημήσο
αολeio, nou θ0 εξοoφon tς σύνpοveς μερφω
των μούπτν npος tmν κατάκηon ης yoonς tvα
ρηon, oΛno δεν Λει npoc τσ nou apuος ο onος Λέε, κοτοε oni σου σν nond npοβλήματα rou 0oμέζa tnν τo eta od κα ντδοtο στν etn Τve enusο0 mecn όο rpoonosoύννα mtοronoouw οοett
δευκonνος και εκπτσεις, Αnoέλομα νο νόθουν
meo όο rpoonoeούν να τατononoouν το συeo
ρετο κίομη τους ήτυν οuοαpeτες κατοοευές, εν
μα όΜη μερίδα nou ηνωρί καλύτερο, naρονομεί
θεορeίς τoν εουτό οου δovοούμενο , wpope , γpόφε, pope μέο ooaoύ ισυ, | μ Η eno nou oνooυ οoομόο tnν orοr
τouneτο στο στορικό μέλnov κάnοος 06 σνοκοnuφe την οoφa oυ και Φ0 oε
nmpou τα σνοδpομκό με nneωρή δόξα
και το οφένος μος , Το αnο oφεine , nptna κοι
μηορεί νο γνu κipoς υnδος κοι rpoooou ο Μn . σoheio, nou eα Εοoφon
tς oύνpoveς μερφω
Τα έo aούσε on , το έ noιδέφη στο νου μου όumος opκετές νυτες τα έτο 0 avεn ppόpο eε μφοο w nptr γcες epoa t νtος 6e r eξκολούonon ac00ξοντος: Τ μρ4 σnv
φ0 nou maι η οοon και η noλε
κόθε ανορunou Ανοφtρε, nς η εκroευτη tiνo
to noουντό ono nou μορείς να pnoμοnο
noptxtι γσς κοι εφό8ιο, στε κάθε vέος και νiα
φουε στη poonση μου , στο cooge , oε σντολενές οέpεων με ουνοnpouς
κοι ομότεκνου onno uποτε δεν με έει ponou
στη Eή
toυ aμου μος, νο μηορεί α κόνει nponστικόpa
το όνεpά του .
.Η ουνάεα στη ολ θ
.Η ουνέεα στη οεn 6
ρουco και ω tou 0ουμστος , ουν noτα δool

Τελευταία νέα από την εφημερίδα