Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6862
Τιμή : 1.00C
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Έρχεται
λίφτινγκ στον
εξωδικαστικό
μηχανισμό
Δδεκα σημεία- κλειδιά
για το "Εξοικονόμnση
κατ' Οίκον II"
Δδεκα σημεία - κλει
διά πρέπει να προσέ
ενδιαφερόμενοι για το
ακίνητης περιουσίας
3. Τα ποσά των εισοδημάτων καταχωρίζον.
ται ακριβς ως έχουν
στο πεδίο "εισόδημα
επιβολής εισφοράς"
του πίνακα Γ2.
4. Για τους έγγαμους
mου υποβάλλουν χωριστές φορ
Πυρετός
Ψεων επκρατεί τα τε.
λευταία 24ωρα στο Εξοικονόμηση
κτίριο του υπουργείου ικονομικν μένα , θα πρέπει να λάστην οδό Νίκης μεταξύ υπουργν , γενι
κν γραμματέων και
υπηρεσιακν στελε χν . Εν αναμονή των
τεχνικν κλιμακίων
των Θεσμν τη Δευτέρα , θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί η
συνέχεια στην 11
συσκέοι
Οίκον I". Συγκεκριβουν υπόψη τα εξής:
1. Για τον υπολογισμό
του noσο στού επιχο ρήγησης χρησιμοπο .
| ούνται τα εισοδήματα λσεις , ογικές δηέτους 2018. Η χρήση μένως θα ληφθεί
του ακινήτου ως κύρια
κατοικία διασταυρνε.
ται από το "E1" του φορολογικού έτους 2018.
Τα στοιχεία του ακινή- αφορά στο φορολοτου δυασταυρνονται γικό έτος 2018 και κααπό τη δήλωση περιουσιολογίου Ε .
2.0 αριθμός παροχής εάν κατά την υποβολή
γίνει
φορολογικού
διασταύρωση και εποτου
υπόψη το "οικογενειακό" εισόδημα .
5. Ο αριθμός των
εξαρτμενων τέκνων
ο αριθμός των εξαρτ μενων τέκνων θα δια στα υρ
ηλεκτρονικά μόνο από
το έντυπο E1 του αι τούντος,
6.Η επιφάνεια κύριων
χρων του ακινήτου
και το ποσοστό συνι διοκτησίας καταχωρί .
ζονται ακριβς ως
έχουν στο E9.
7. Στις περιπτσεις
που υπάρχει συγκυριό τητα επί του ακινήτου,
ο αιτν θα πρέπει να
γνωρίζει τον ΑΦM των
συγκύριων , το είδος
και το nοσοστό συγκυριότητας καθς και
τον Αριθμό Ταυτότη.
τας Ακινήτου που αντι .
στοιχεί
συγκυριο.
8. Εφόσον ο χρήστης
της κατοικίας είναι
διαφορετικός από τον
Μαγνίτηs+ για
τουs επενδυτές
οι Ανανεσιμεs
Πηγέs Ενέργειαs ηλεκτρικού ρευματος
στην Ελλάδα
ταχωρίζεται ως έχει
στο Εί , ανεξάρτητα
της αίτησης στο πρό γραμμα έχουν αnοκτηθεί νέα τέκνα . Για
έγγαμους που υποβάλπρέπει να αναγράφεται
στο Ε1 , στο Ε9 και
στην αναλυτική κατά.
σταση για μισθματα λουν χωριστή δήλωση,
συνέχεια στην 10
Εγκρίθηκαν
τα κονδύλια για
ΚEΑ και
Ξεπερνά το 1,5 δισ .
ευρ το ύψος επένδυσης των έργων Ανανεσιμων
Ενέργειας (ΑΠΕ ) , συνολικής ισχύος 1,3 giεπίδομα στέγασηs
για τον Σεπτέμβριο
gawatt,
υλοποιούνται σήμερα
στην Ελλάδα , επισήμανε ο , συντονιστής
της Ομάδας διαγωνι
διαδικασιν
ΑΠΕ της Ρυθμιστικής
συνέχεια στην 2
στικν
Σελίδα 9