Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρρRΑΕΡ
ΓΕΝΠΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12348
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Θετικά σχόλια για τη νέα κυβέρνηση στο Eurogroup
Παράθυρου για μείωση πλεονασμάτων μετά το 2020
ΔΝΤ: Βαρίδιν το πλεόνασμα
Νέο QE :
3,5% του ΑΕΠ
Στο κπαιχνίδι
εΠάντα υποστηρίζαμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα
3.5% του ΑΕΠ είναι φιλόδοξο και ότ οι υψηλοί στόχοι χουν
φρενάρα την ανάκομψη της Ελλάδας . Την επισήμανση
αυτή ίκανι ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζρι Ράς
Εχουμε υποστηρίξα την ανάγκη χαμηλότερου πρωτο γενούς πλιονάσματος στο παρελθόν . Το σημαντικότερο
για την Ελλάδα είναι να εφορμόσει αόπιστες πολτικές
συμβατές με την υψηλότερη ανάπτυξη για όλους προσί .
θεσε ο κ . Ράς, κληθείς να σχολιάσει ης πρόσφατες δηλ σεις της Τίς επικεφαλής του ΔΝΤ και μέλλουσας προ .
δρου της ΕΚτ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότιο στόχος για τα πρω.
τογενή πλεονάσματα στην Ελλάδα ήταν υπερβολικά υψη
λός και θα έπρεπε να μην ξεπερνά το 1,5%-2% του ΑΕΠ.
και η Ελλάδα;
Τεπανεχκίνηση του
προγράμματος QE
- από την ΕΚΤ δημι.
ουργεί προσδοκίες για συμ
μετοχή της Ελλάδος . Είναι ,
όμως βάσιμες αυτές οι προσ .
δοκίες;
Βασική προύπόθεση ια τη
συμμετοχή μιας χρας στο
QE είναι τα ομόλογά της να
αξιολογούνται με επενδυτι .
κή βαθμίδα από έναν τουλά .
χιστον οίκο αξιολόγησης , ή
να είναι σε ισχύ το waiver το
οποίο δίνεται σε χρες που
βρίσκονται σε πρόγραμμα , και
το οποίο έχασε η Ελλάδα κα θς ακολούθησε την οδό της
ενισχυμένης εποπτείας και
όχι την προληπτική γραμμή.
Η υψηλότερη βαθμολογα
που έχει αντή τη στιγμή η Ελ .
λάδα είναι από την Fitch (BB, η οποία απέχει τρία σκα λοπάτια από την επενδυτική
βαθμίδα .
νοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του πρωτογενούς πλεονά.
σματος μετά το 2020 άφησε στο Eurogroup o πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ .
Αρχίζει νομισματικός
πόλεμος
Αυτό θα γίνει , είπε, μόνο μέσω της βισιμης ανάπτυξης, εν χα ρέτισε τις μεταρρυθμίσεις για τις όποιες ενημέρωσε το Eurogroup
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας άλλα και την πρό θεση της κυβέρνησης να αποπληρσει τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ
Όπως δήλωσε ο κ . Ρέγκλινγκ, εάνο ρυθμός ανάπτυξης της χΤους φόβους για την κλιμάκωση ενός ψυχρού νομισμ Τικού πολέμουν εκφράζουν κορυφαίοι διεθναίς αναλυτίς.
Ηκίνηση Νράγκι να μεσει τα επιτόκια αναζωπύρωσε
την κόντρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Νέες βολές ενανίον της Ευρωπαίκής Κεντρικής Τρ .
πιζας εξαπλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ , κατηγορντας την
Φρανκφούρτη ότι τα μέτρα χαλάρωσηs που ανακοίνωσε
αποσκοπούν στην ανταγωνιστική υποτίμηση του ευρ.
Εκτος απόης πίσεις που ασκεί ο Τραμπ στη Fed για να
μεκσει το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ η Ευρωπαϊκή Kε.
ντρική Τράπεζα , η Λαίκή Τράπιζα της Κίνας και η Τράπε
ζα της Ιαπωνίας tίχαν διαμηνύσει πως cάν χρααστί Βα
στηρίξουν Τις οικονομίες τους με μια επεκτατική νομισμα
Τική πολιτική
ρας μας είναι υψηλότερος σε σχέση με τις προβλέψεις της τελευταίας ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και το επιτόκιο δανει σμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο, τότε θα μπορούσε να ανοί
ξει η σχετική συζήτηση την προσεχή χρονιά .
Τόσο ο επικεφαλής του ESM όσο και το μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ μίλησαν με θερμά λόγια για
την αποφασιστικότητα που δείχνει η νέα κυβέρνηση για την επί.
σπευση των μεταρρυθμίσεων.
Στο 16.9% η ανεργία το β' τρίμηνο
Πρόστιμα 350.000 ευρ
για λαθρεμπόριο-μαύρη εργασία
Κίνητρα για επενδύσεις
σε ακίνητα
το 16.9% διαμορφθηκε το ποσοστό της ανεο, γίας στη χόρα το β' τρίμηνο εφέτος , αισθητά
'μειωμένο τόσο σε σχέση με το α' τρίμηνο 2019
ηuπλέον κίνητρα που φτάνουν μέχο και τη χορήγη
υση ελληνικής υπηκοότητας εξετάζα η κυβέρνηση για
την προσχυση ξένων επενδυτν στον κλάδο των ακι
νήτων εξετάζει η χυβέρνηση. Σύμgωνα
της Καθημερινής , την ελληνική υπηκοότητα και διαβα τήριο θα μπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρν που
αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία τουλάχιστον
2cκαt.
1στιμα που ανέρχονται σε περίπου 350.000 ευρ
Lεπέβαλε το Σμα Δίωξης Οκονομικού Εγκλήμα τος σε επιχειρήσεις στην Ρόδο , Τα λαθρεμπόρο αλκοόλ ,
pαύρη εργασία και παράνομη λειτουργία. Οι μεγαλύτε
ρες ποινές, ύψους 200.000 ευp , καταλογίστηκαν σε δύο
ποτοποίες όπου κατασχίθηκαν περίπου 8.100 λίτρα λα θραίου ού ου και 3.200 λίτρα λαθραίου λικέ .
(19.26) , όσο και με το β ' τοίμηνο πέρυσι ( 19% ) . Ωστόπληροφορίες
σο, περίπου 570.000 άτομα ( ποσοστό 70.8%% των ανέργων) είναι μαχροχρόνια άνεργο, καθς αναζητούν εγασία έναν και πλέον χοόν .