Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η παραγωγική
Πελοπόννησος
σε μια έκθεση > σελ. 8
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ
σε καταυλισμούς γύρω
από τη Σπάρτη > σελ 9
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Λαυρέντης και
η συμπαράσταση στην
Πυρόπληκτη Λακωνία > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 |Ετος 241 Αριθμός 5726| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250. [email protected] .gr e www.lakoni kos.gr
Δίμηνη παράταση
για το Kτηματολόγιο
στη Λακωνία
Έρευνα για την περίοδο 2009-2018
Τουριστικά έσοδα 125 δισ.
στην Ελλάδα της κρίσης
Νέες Παρατάσεις για το Κτη .
ματολόγιο ανακοινθηκαν
αnό το Υπουργείο Περιβάλ
λοντος για αρκετές περιοχές
της χρας , καθς όπως φαί .
νεται αρκετοί είναι ακόμα οι
ιδιοκτήτες ακινήτων nou δεν
έχουν ολοκληρσει την υnoχρεωτική διαδικασίο . Ανά μεσα στις περιοχές nou
δίνεται επιπλέον διορία (n 4n
κατά σειρά] για την υποβολή
δηλσεων κτηματογρόφησης
είναι και η Λακωνία , όπου η μέχρι Πρότινος , Προθεσμία
no είχε δοθεί τον περοσμένο
Ιούλιο εκηνέει στις 30 ΣετεμΒρίου 2019.
Ετσι, με απόφαση του υφυ nouργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Δ. Οικονόμου , δ
νεται Παράταση της ηροθεσμίας υnoΒολής δηλσεων
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για
το Ελληνικό Δημόσιο onό την
1n Οκτωβρίου 2019 έως την
29 Νοεμβρίου 2019 επί των
ακινήτων nou κτηματογραφούνται στις υπόλοιπες
ριοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοηoννήσου .
Υπογραμμίζεται ότι η υnoΒολή της δήλωσης είναι υnoχρεωτική , άλλως επέρχονται
οι κατά τονόμο ηροβλεπόμε νες κυρσεις και Πρόστιμα .
Η δήλωση υnoβάλλεται στα
αρμόδια γροφεία κτηματογράφησης , εν μηορεί να
υποβληθεί και ηλεκτρονικά
μέσω της ειδικής εφαρμογής
στην ιστοσελίδα του φορέα .
Για ηερισσότερες διευκριν .
σεις μπορείτε να καλείτε στο
Γραφείο Κτηματογράφησης
Σπάρτης στο τηλ 27310 83185
[διεύθυνση Όθωνος Αμολίας
Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Πελοποννήσου το πρτο επτάμηνο
του έτους
Σχεδόν 125 δια ευρ στην ελ -Η Ελληνική Οικονομία Ανά- nou στους λουπούς κλάδους της ανήλθαν σε 13,7 διο . ευρ .
Στην έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ Προεισερχόμενος τουρισμός την δε - μετά την έξοδο anό τα Μνημό - γραε μείωση κατά 18:2% Πάν - τάσσεται η ανάγκη υιοθέτησης
τως σε μια ενδεικτική σύγκριση ενός νέου Πακέτου οικονομικής
Χαρακτηριστικό είναι ότι έσοδα μεγέθους , το τουριστικό εισό - nολιτικής, με εφαρμογή του στην
εκατομμύρια επισκέπτες της απότον εισερχόμενο τουρισμό δημα της Πελοποννήσου το τριετία 2019-2021, nou θα περιχρας αnοκόμισον θετικές εμ - ουξήθηκαν κατά περίπου 50% 2018 , σύμφωνα με στοικεία της λαμβάνει ένα εκλογικευμένο σύΠειρίες , όηως anoτunνεται σε από το 2012 έως το 2018 , εν η Τράπεζος της Ελλάδος, ανήλθε νολο μέτρων μείωσης της
έκθεση του νστιτούτου του Συν- anaσχόληση στον τουρισμό με- σε 362,1 εκστ . ευρ , την ίδια υπερφορολόγησης και αύξησης
δέσμου Ελληνικν Τουριστικν ταξύ 2009 και 2018 αυξήθηκε στιγμή nou τα συνολικό έσοδα των αναπυξιακν και κοινωνι
Επιχειρήσεων (IΝΣΕΤΕΙμε τίλο κατά 12,7% την ίδια ηερίοδο oπό τον κλάδο στην Ελλάδα κν δαnαννν . συνέχεια σελ 9
οικονομίας η onooxόληση κατέ ληνική οικονομία Προσέφερε ο
πυξη και οικονομική Πολτική
καετία 2009-2018, ενη συντρι - νια .
πτική πλειονότητα aηό τα 230
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ΠΑΝ ΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK
Aανοομο anό tov Δ.Ο.ΑΤΑ.Π
UNICERT
Διοίκηση Επχειρήσεων (ΜΒΑ)-Δημόστα Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παpoχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
. Διοίκηση Υmnρεσιν και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
Φορμακευτική- Πολυτεκνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμορέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Αντί άρθρων
τρία Ποιήματαν
του Πάνου Μηνακάκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα