Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

29oC, 21:00

23oC - Υγρασία 28%-74% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:20 - Δύση ηλίου: 19:51

€0.80

Ç ôñáãùäßá ôùí êïéíþí ðüñùí

Η νοήμων ζωή χρησιμοποιεί εκλεπτυσμένα μέσα (γνώση, ηθική)
προκειμένου να πετύχει τους κλασσικούς -και ωμούς- ζωικούς
σκοπούς (επιβίωση, αναπαραγωγή, ασφάλεια, ευδαιμονία). Η καρκινικής φύσης εντολή «πολλαπλασιάσου περισσότερο/καλύτερα» λογικά
αποτέλεσε κάποτε το μοναδικό αναγκαίο μα και επαρκές μέσο της ζωής, ένα ιστορικό συμβάν ανάλογο της μεγάλης έκρηξης (big bang) του
σύμπαντος, ό, τι κι αν σημαίνει αυτή - εκεί δεν ήμασταν! Έκτοτε, το μοναδικό όριο που τίθεται στον πολλαπλασιασμό είναι η διαθεσιμότητα
των πόρων που αυτός χρειάζεται. Κανένα είδος στη φύση δεν αυτοπεριορίζεται μεριμνώντας για την πιθανή κατάχρηση πόρων που θα ήταν
χρήσιμοι σε ένα άλλο είδος. 3>>

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4962

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ôñüìáîáí ìå ôç öùôéÜ óôïí Áã. ÌÜñêï!

ÖùôéÜ îÝóðáóå
ôï áðüãåìá êáé
óôéò ÁñãõñÜäåò
ìüëéò 150ì. áðü
ôï êëéìÜêéï ôçò
ÐõñïóâåóôéêÞò

ÍÜíïò Âáëáùñßôçò
Óôçí áéùíéüôçôá
êáé ï ôåëåõôáßïò
¸ëëçíáò ìðßôíéê

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έντονη ανησυχία «Δεν είμαι από αυτούς που τους θάβουν εύκολα έστω ακόμα κι εν ζωή όπου πολλοί άθαφτοι κυκλοφορούν στους
προκλήθηκε στους κατοίκους του δρόμους και στα σπίτια. Από αυτό το άκρον άωτον του ποιητικού μας λόγου εξέχει από μνήμα πρόσφατο ρηχό έΑγίου Μάρκου το πρωί της Παρα- να χέρι που κρατάει ένα μολύβι κι από νεκρούς και ζωντανούς εξίσου το μισθό του διεκδικεί». 4»
σκευής (13/09) εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε καλαμιώνες και απείλησε σοβαρά τον
οικισμό.
Σελίδα 5>>

ÊõñéáêÞ 15 Óåðôåìâñßïõ

Viking Star
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

ÄåõôÝñá 16 Óåðôåìâñßïõ

Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

3389 επισκέπτες
το 3ήμερο στο λιμάνι

Õäñáßïõ êáé Áõëùíßôçò ãéá
ôç ìáýñç åðÝôåéï ôïõ
âïìâáñäéóìïý ôçò ðüëçò 6>>>

Ôá
Ôñßêáëá
êõíçãÜíå
ôç èÝóç
ôïõ ÁÏÊÊ
óôç Super
League 2 13>>

ÐñåìéÝñá
ôçí ÊõñéáêÞ óôï
Êýðåëëï ôçò ÅÐÓÊ

14>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα