Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6861
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Εξοικονομ| Στήνεται ο "Μεγάλos Αδελφός
κατ' Οίκον
τns Εφορίαs για τιs επιχειρήσειs
Από τη Δευτέρα 16 λάδα
Σεπτεμβρίου ξεκινά το
φακέλωμα όλων των
προσπων που βρί σκονται πίσω από Αν
νυμες
Εταιρίες Περιορισμέανεξαρτήτως
έδρας θα πρέπει να εγ.
γραφεί στο Κεντρικό
Μητρο Πραγματικν
Δικαιούχων.
Η σχετική εφαρμογή
που έχει δημιουργηθεί
στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακν Συ.
στημάτων μπαίνει από
τη Δευτέρα σε nαραΕταιρίες
.Εξοικονομ νης Ευθύνης , Ομόρκατ'Οίκον": Στα μέσα ρυθμες-Ετερόρρυθμε
Σεπτεμβρίου
τμηματικά θα ανοίξει νομικά πρόσωπα και
η πλατφόρμα για την
ς Εταιρίες και λοιπά
υποβολή αιτήσεων συμμετέχουνοητες γωγική εφαρμογή και
έχει στόχο να διευκονομικές
ΑΦΜ, Ονομα , ΕπΠατρνυμο,
τύπος πιστοποιητικού ,
οντότητες που έχουν
έδρα στην Ελλάδα ή
ασκούν ειχειρηματική
αριθμός πστοποιητι δραστηριότητα
φορολογείται στην Ελ
ανεξαρτή τως
της έδρας ή τυχόν
για τη συμμετοχή των | κητικά συμβούλια των
ενδιαφερομένων
στον δεύ τερο κύκλο
του προγράμματος .
Η πλατφόρμαθα
ανοίξει σε τρεις δια.
φορετικές, ημερομηνίες ανά ομάδα
περιφερειν και θα
συνέχεια στην 11 | τις ναυτιλιακές εται .
λύνει φορολογικούς νυμο,
εταιρειν προχωρούν
η Ανεξάρτήτη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων και
οι τράπεζες. Στόχος να
μπει φρένο στη διακ
ελέγχους αλλά και
ελέγχους για τυχόν ξ
πλυμα βρμικου χρήματος. Πρακτικά , στο
κού , ημερομηνία γέννησης, υτηκοότητα ,
κατοικίας
λάδα ,
τέλος της διαδικασίας Χνο διαμονής, απαλλαγής τους από
| νηση του μαύρου χρή- θα δημιουργηθεί μια
τεράστια βάση δεδοΗ αρχή Yίνεται από μένων στην οποία οι
ελεγκτικές αρχές θα
έχουν πλήρη και απεαπό τις 16 Σεπτεμ. ριόριστη πρόσβαση
στην πλήρη ακτινογρα έως τις 29 Νοεμβρίου , φία κάθε επιχειρηματι
κής δραστηριότητας
στη χρα μας , με την
ανωνυμία των μετόεφόσον ασκεί επιχει - χων να καταργείται .
Ενδεικτικά για τους
οποία πραγματικούς δικαιού χους καταχωρούνται:
οδός , αριθμός , ΤK.
Πόλη , Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα,
φορολογία δυνάμει ει.
δικν διατάξεων υπο χρεούνται να τηρούν
ειδικό Μητρο πραγνητό , fax, διεύθυνση ματικν δικαιούχων ,
το οποίο συνδέεται με
δρομείου), Φορολογική το Κεντρικό Μητρο
Πραγματικν Δικαιού.
χων που τηρείται στη
Γραμματεία
Πληροφοριακν ΣυΥπόχρεοι καταχρη- στημάτων του Υπουργείου Οικονομικν .
Ειδικότερα, υπόχρεοι
συνέχεια στην 10
ματος .
τηλ. σταθερό , τηλ. κι.
Συγκεκριμένα
ρίες.
ηλεκτρονικού ταχυΕπίδομα
Παιδιού
βρίου και σταδιακά
κατοικία ,ΤAX ID καθς
και το πλήρες προφίλ
της εταιρείας κάθε
μορφής.
κάθε νομικό πρόσωπο
και νομική οντότητα
με έδρα την Ελλάδα ή
Γενική
- Πότε κα σε noous
ρηματική δραστηριότητα
φορολογείται στην Ελθα ηηρωθεί η 4η δόση
σης στο Μητρο είναι
κάθε είδους νομικά
πρόσωπα και νομικές
Παροχή κινήτρων Ε
για μεταφορά
φορολογικής
κατοικίαs
Κλείνει μετά
12:00 της 13ης Σε.
πτεμβρίου η ηλεκτροπλατφόρμα
αιτήσεων A21 για το
επίδομα παιδιού , και
δεν θα δέχεται νέες
αιτήσεις για λίγα
24ωρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της
τέταρτης διμηνιαίας
δόσης για το 2019.
συνέχεια στην 2
στην Ελλάδα
Σελίδα 9