Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ημερίδα για ις ελληνικές τοάπεζες
στο Λονδίνο στις 24 Σεπτεμβοίου
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχαιρηματικόν Ειδήσεων -Προμη θειν και Δημοπρασιν
Οικονομικν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkolkonomiki19990gmal.com ΕΤΟΣ 20- Τιμή Περ.050 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονίας ( Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ 5559 Παρασκευή 13.09.2019
ή Email: pan19%30otenetgr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ 310-240652 Fax: 2310 242178
Τρεις
ενδιαφερόμενοι
για την κάλυψη
της γραμμής ΑλεξανδρούποληΣαμοθράκη
Φμελλος
ΕΛΣΤΑTΗ
2>Σ ΤΕλ
| >>> ΤΕλ.
Υπάρχει ασάφεια σχετικά με τη
σύμβαση του ΤΕΕ
Αύξηση 1,5% για τον δείχτη μισθολογικού
κόστους το ' τρίμηνο
|Εινiτηρνκά εληνής
Τρεις εταιρείες έχουν εκφ
ράσει μέχο, στιγμής ενδιαφ
έρον για την κάλυψη της
άγονης γραμμής Αλεξανδρ ούπολη-Σαμοθράκη , μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου 2019 .
Σημεινεται ότι είχε προη
γηθεί απόφαση του υπουρ γού Ναυτιλίας και Νησιατ ής Πολιτικής , Ιωάννη Πλαχυωπάκη, να κηούξει tτωτη
την πλοιοκτήτρια εταιρία
Αγιος Ευστάθιος του επ
βατηγού
πλοίου ΣΑΟΣ Π., στην
οποία είχε ανατεθεί η εκτέ .
λεση της συγεκρμένης
γoαμμής.
η Jgs
5Construd Egt 0
οχηματαγωγού
Σύμφωνα με το υπουργείο | ΕΛΣΤΑ.
Ναυτιλίας , η συγεχριμένη
κύρωση επιβλήθηε με ο
απιολογικό ότι καπό την 6η
Αυγούστου 2019 και μετά , η
ουγιεxουμένη εταιρεία δεν
εκτελούσε τα εγκεκριμένα
δρομολόγιά της , παρ' άλη τη
πίστωση χρόνου που της
χορηγήθηκε , είτε για να
ολοκληρσει τις εργασίες
ατοκατάστπασης της βλάβης
του υπό λοοχτησίαας πλοίου
της ΣΑΟΣ Π. είτε να αντικαταστήσει αυτό με λο.
Ανοδος Τζίρου 16,9%
στον κλάδο υτηρεσιν
παροχής καταλύματος
ΕΝTERPRISE GREECE
INVEST & TRADE
Η Ελληνική Στατιστική Agχή Βτρμήνου 2018 , παρουσίασε
(ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον cuξηση 12,9% έναντι αύξησης
10,9% , που σημειθηκε κατά τη
τομέα Υπηρεσιν Παροχής σύγκοιση της αντίστοιχης περι
Καταλύματος και Εστίασης , δου του έτους 2018 προς το
Δεbτη Κύκλου Εργασιν στον
0 0ργανισμός Enterprise Greecs (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων κα Εξωτερού Εμπορίου ΑΕ. , στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού του σχεδιασμού για την προθηση των
ελληνικν εξαγωγν σε νέες και αναδυόμενες αγορές, διοογάνωσε με επιτυχία για δεύτερη φορά την επίσημη συμμετοχή της χρας μας με εθνικό περίπτερο στη σημαντινότερη
διεθνή έκθεση δομικν υλικόν και κατασκευν BIG 5
CONSTRUCT EGYΡΤ 2019%.
κeιθός και τους δείκτες στους
επιμέρους κλάδους της Πaρ
Σύμφωνα με πληροφορίες,
μεταξύ των εταιρειν που
έχουν εκφράσει ενδιαφέρο,
περυαμβάνετα η εταιρεία
ZanteFerries , που έχει τα
επιβατηγά οχηματαγωγά|
πλοία Αδαμάντιος Κοραής
και - Διονύσιος Σολωμός.
και η εταιρεία του πλοίου
ΣΑΟΝΗΣ ΟΣ . Το Αδαμάν
τιος Κοραής με μήμος 100,15
μέτρα και πλάτος 17,23
μέτρα έχει ναυπηγηθεί το
1987 και το ΣΑΟΝΗΣΟΣ με
μήνος 78 μέτρα κα πλάτος
12,3 μέτρα το 1994.Από τη
Δευτέρα 09/09, η ραμμή
Αλεξανδρούπολη-Σαμοθ .
ράκη καλύπτεται προοοοινά
ατό το ταγύπλοο επιβατηγό
οχηματαγωγό
. ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ . .
-Ο Δείχτης Κύνλου Βργασιν
οχής Υπηρεσιν Καταλύματος- στον κλάδο Υτηρεσιν Παρ.
και < Παροχής Υπηρεσιν οχής Καταλύμαπος (λάδος 55)
για το Β τοίμηνο τον 2019 σε
αντίστοιχα , της σταπιστικής σύγκριση με τον αντίστοιχο
ταξινόμησηςς ΝACE Αναθ . 2 , Δείκτη του Β τομήνου 2018
τρυμηνο του έτους παρουσίασε αύξηση 16,9%
έναντι αύξησης 11,8%, που
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου σημευθηκε κατά τη σύγκριση
της αντίστοιχης περιόδου του
έτους 2018 προς το 2017.
Εστίαση ( κλάδοι 55 και 56
για το B
Εργασιν στον Τομέα Υπηρε
συν Παροχής Καταλύμααος και
Εστίασης προκύπτει από τη
σύνθεση των δευκτν των δύο
επμέρους κλάδων 55 και 56.
Η eυθεση διεξήχθη από τις 2
αντιπροσπων
έως τις 4 Σεπτεμβρίον 2019 στο Αίγυπτο ) του κλάδον των
. Ο Δείκτης Κύκλου Εογασιν νεδδμητο διεθνές ενθεσιακό mρίμαχων υλυν , μονωτικν
στον κλάδο Υπηρεσιν Εστίασης ( πλάδος 56 ) για το Β
τρίμηνο του 2019 σε σύγκρση
με τον αντίστουχο Δείτη του
Β τρμήνου 2018 , πορουσίασε
κέντρο του Καtρou, Egpt υλικν & χεωμάτων , πλαστιχν
& μεταλλικν υλικν άρδευσης
συστημάτων διαχείρισης υδά .
Στην έχθεση συμμετείχαν δένα των , ολοκληρωμένων συστημά .
των αλουμινίον , μεταλλικν
International Exhibition Center.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολν
-Ο Γενοός Δεάτης Κύκλου
Εργασιν στον τομέα Υπηρ σιν Παροχής Καταλύμετος κα
Ελληνοές εταιρίες οκτ από
αυξηση 6,2% έναντι
9.79% , που
κατασκευν κ.α.
κατά τη
της αντίστοιχης περιό.
έτους 2018 προς το
| Εστίασης ( υλάδου 55_56) για τοσύγο η μeue. sησης την Ελλάδα και δύο μέσω των
πλοίο
Β τρμηνο του 2019 σε σύγκρ- δου του
υση με τον αντίστοιχο Δεbτη του 2017.
Created by Universal Document Converter