Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πεμπτη 12 Σεπτεμβριου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3426 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÓõíÜíôçóç Â. ÔóéÜêïõ – Å.ÁõãåíÜêç

Ìå óôü÷ï ôçí áíáâÜèìéóç
ôùí áèëçôéêþí õðïäïìþí
ç Äçì. Áñ÷Þ Êáñäßôóáò

ÓÅË. 4

ÅêäÞëùóç óôï ÄÞìï Ë. ÐëáóôÞñá
ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò

Ôá 12 óçìåßá-êëåéäéÜ
ôïõ á íá ðôõ îéá êïý
íï ìï ó÷å äß ïõ

ÓÅË. 12

Óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò Êáñäßôóáò

¹÷çóå ôï «ðñþôï êïõäïýíé»
ãéá ôç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ
-Óå 2ï Äçìïôéêü êáé 1ï ÃÅË
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé åðßóçìåò ôåëåôÝò Áãéáóìþí

ÓÅË. 8

Ìå ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí ôïðéêþí äéáìåñéóìÜôùí
óõíáíôÞèçêå ï ÄÞìáñ÷ïò Êáñäßôóáò

Â. ÔóéÜêïò: Óôü÷ïò ìáò íá
õðçñåôÞóïõìå üëïõò ôïõò äçìüôåò
êáé íá ëýóïõìå ðñïâëÞìáôá
óôá ôïðéêÜ äéáìåñßóìáôá

ÓÅË. 5

ÓÅË. 4

Áãéáóìüò êáé… ðñþôï êïõäïýíé Ï Áãéáóìüò ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ
óôï 1ï ÅÐÁË Êáñäßôóáò
óôá ó÷ïëåßá ôùí ÓïöÜäùí

Í. ÐëáóôÞñá 12- Êáñäßôóá (1ïò ¼ñïöïò - Ãñ. 12)
Ôçë.: 2441 303031, êéí.: 6945535882

ÓÅË. 7

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

×ñõóÞ éóïññïðßá
ãéá ôïõò
ðëåéóôçñéáóìïýò
áíáæçôïýí ïé ôñÜðåæåò

«ÊÁ ÑÅ ËÁÓ»

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

Μοσχαράκι ελληνικό (ντόπιο) από φάρμες
του Ολύμπου......................... 7,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò λάπα μοσχάρι...............5,99 € ôï êéëü
Χοιρινό ψαχνό...................... 4,49 € ôï êéëü
Μπριζόλες χοιρινές............... 3,99 € ôï êéëü
Πανσέτα χοιρινή.................... 4,19 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος.................. 4,49 € ôï êéëü
Μπριζόλες από μοσχαράκι 12 μηνών
θηλυκό από φάρμα Ολύμπου... 6,49 € ôï êéëü

ÓÅË. 13

Ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò Å.Á.Ð.

ÅÃÃÑÁÖÅÓ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

ÓÅË. 9

12ì.
Êéí. 6945072445
e-mail:[email protected]

-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá
DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα