Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
MIΝOAN LINES
on oν
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡAΙΑΣ
ΡAΚΛEΕΟ-ΜΗΛΟ- ΠΕΡΑΙΑΣ
| Pω0Am 20i 15
έμ piσ n0
HΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
πεεποuίστm
WWWTirosΟ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Εος ιδρύστως 1932
Αρ0μός φύλλου
18.647
ετπλπηε κρίνε δεmαπίσταim
Δευθυνής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
δρυτής ΜIΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
wwwmtiσσηgr
Τοπρόγραμμα τον αγνων του ο ΑΟΑΝ, Σελλδα 3
Φλικά Πaιχνίδια Προετοιμασίας Σελίδες 24-26
Αγίάσμος στα σχολεία
Αίγα κενά σε Δημοτικά-Νητιαγωγεία
- Με το Διευθυντή μόνο ο
αγιασμός στο Γυμνάσιο
Κριτσάς
Αλλά πολλές ελλείψεις σε Γυμνάσια-Λύκεια
Σελδα 3
. Συνεχίζεται η προσπάθεια
για το Μουσικό Σχολείο
Θpnoκευμάτων και τοnο πpόξεις και δροστηριότη - Συγκεκριμένα δύο κενές
θέτήθηκαν στα σχολεία τές τους θα tpemει όηως θέσες δασκάλων αφορούν
εine να εmδιξουν αγα - το σχολείο Αγίου ropστή συνεργοσία με τους γίου Οpoπεδίου Λοσιθίου
δασκάλους των παιδιν και anό μία στις Μάλες και
τους γιατί μόνο μέσα aπό στο Γούδουpa οι οnoίες
Τραγική ήταν η eκόνα τη σύμπραξη οκογένειας όμως και αυτές θα καλυ nou αντίκpισαν μαθητές σχολείου και mολιτεείας φθουν τις επάμενες μέρες.
βίου Μανόλης Μακράκης και γονείς χθες στο ru . θα επιτευχθούν τα επ - όηως διαβεβαίωσε
Πηodmτα απόλντη δτα κενά nou napaμένουν 1ο Δενθυντή του σχο- Στους εxnoιδευτικούς , ει - anιστνετοι στις θέσεις
Ρετopτάς
ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΣ
του νομού
Πολύ καλ - χαρακτή.
pισε ο Διευθυντής της Δι Εύθυνσης Πρωτοβάθμιος
Εκnαίδουσης Νομού Λαοι .
Χωρίς κανένα
Κοθηνητή
Σελίδο 10
.Ο Αθερινόλακκος στο
επίκεντρο του ενεργειακού
σχεδιασμού
την εκόνα σε όι oορά μνάoο Κριτσός εκτός από διωκόμενα αnoτελέσματα
σε εκnοιδευτικό nροου- tον δεν υπήρχε κανείς δικά ευχήθηκε καλή δύ νητιayuyν
Βικό οε δημοτυκά και νη όλλος Καθηγητήςίσχετιό ναμη , και τους κάλεσε να
Επίσης τα Τμήματα Ε
πιayωγεία στο Νομό Λa - ρεnopτά για την κατά παρασταβούν στους μα - νταξης και τα Εδικά Σχοσγολκής yno oτοση στο υμνοσιο Κρi - θητές τους με υπευθu . λεία είναι καλυμμμένα , Το.
tοντος ωστόοο Τον npo .
βληματισμό του για τα
poβαpά θέματα στέγασης
pρκετν σχολείων ποu
popaμένοuν και φέτος,.βάθμιας Εxπαίδευσης κ το καλύτερο επιδωκόμενο καν 36 θέσεις Πeράλλη.
| Ano την άλλη nλευρά Μανόλης Μακράκης nαpe . προς την κατεύνση ουτή λης Στήρξης εν nepuo
πολλά είναι τα κενά nou .
Eακολουθούν να καταγρά . λέστηκε στο 70 Νiroyu - η δουλειά μας γ' ουτην
pονταί την npuτη nέρα γείο και στο 50 Δημοτικό πdρχouμε tδύ και εξ . ειδικότητες στε να λει .
ένορξης του σχολικού . χολείο Αγίου ικολάου, λου η anoστολή μας ενι τουργήoουν τα ολοήμερα
τους , στα σχολεία Δευτε . nίσης επoκέφθηκε το 1ο να βγάλουμε χρήσμους σχολεία με nλήρες npo.
poβάθμας Εκmαίδευoη
piθou , με την έναρξη της
Σελίδο 24
νότητα Διαβεβαίωσε ότι πλάσιες είναι οι θέσεις
η Δεύθυνοη και η Πόρτα nou έδωσε φέτος το Υτου γραφείου του στην noupγείο Παιδείος για n .
Υπηρεoία θα εναι ανο pάληλη Στήρξη μαθητν.
Ο Διευθυντής Πρωτο - χτές , στην πpοonάeεια για Συγκεκριμένα καλύφθ τσός στη σελίδα 3 )
Στο Δημοτικά
κοι Μηπιογωείο
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γαννούλα Δέσποινα
στη στον Αγιασμό nou τε . αποτέλεσμα -Αυτή είναι
μόνο 12
Αναμένονταα κάποιες
Αδολόγηση. Διάγνωση και Αντιμετπισ :
Αρθρωτικν Δισταραχν
Διστοραχν Φωνής και ponoύ Λόγου
μ6 Δισταρσχν Ρoής
Μαθησιακν Δυσκολιν
Διάχυτων Αναπτυξιακν Δισταροχν
. Βαpnκoίας. Κφωσης
Ενδεικτικά μέλις Το 12 Δημοτκό Σχολείο και το nολίτες και χρηστούς aν - γρομμα, εinε οκ Μακρό κης εξηγντας ότ οι εi .
Ελάχιστα , όπως είπε ο δικότητες αφορούν 15 θ της γενικής κnoίδευσης τους εxnoιδευτικούς και . Μακράκης , είνα τα κενά σεις , την Αγγλκή Γλσσα
50 Νηaγuγείο Αγίου Ν, θρnοuς, τοσε
των θέσεων καθηγητν κολάου όπου ουζήτησε με
εαν καλυφθεί μέχρι χθες τους γονε uyείa και σχολίων (μετρούτο στο με την τοnoθέτησή Τους
στα πρωνo Τμήματα των την Πληροφορκή κλn. nou
και ουγκεκρμένα anό τις
β6 θέσεις nou είxε ητήoe
η Διεύθυνση Δευτεροβάθ .
μιας Εκnaίδευσης μόλις
33 αναnληρωτές έστειλε
1Ο Υnouργείο Παδείος και
δυναμη και κάλεσε τους δάκτυλα ενς χεριού , ό α καταστεί δυνατή η λειγoνείς να στέκονται κο - πως είπε χαροκτηριστικά) τουργία των Ολοήμερων
ντά στα naa τους , να ενο napaμένουν οριομένα Σχολείνν μέχρι ρα 1615
τρυς εumνεύoουν το μτ0ο κενd για να λετουργή , Το πpdημα εντonετο
στα πάντα και όρια στις σουν κάποια ολοήμερα
Αγιος Νικόλαος: Πηγόσου 8 (έvαντι KΤΕΛ) Σ
Νεάnoλn: Κωστή A5οσίδη 10 Υ
τηλέφωνα 28410 89511 86979 385 072
NIMEXEΑ Σn ot
Mnto1ωλείο,.
2Ττικο
[email protected]ο
Ι.ΚΤΕO
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ A.Ε.
ΖΑΧPPIAΣ ΠΑΤΡΟΝΡΚΗΣ
. Γoαλιά Οράσεως . Φακοί Εποφής
.Οπτομέτρηση
c10787
.Γυαλιά Ηλίου
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΧΕ
Τηλ. 2841 400 27Ο
4ε nsπέs Τμέ
| 1οκγνκσταχρλ υμέ
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗE ΙΩAΝΗΣ
(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟmιΚΟΣ . ΟπΟΜΕΙΡΗ )
P6906794787
C 6955630506
6987182616
Κωοοού 27 Εναντι Νοσοκομείου Αγιος Μιόλοος
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟ
e ΕΟΔΟΥ ΝΟΙΟκονοοη ΤΗΛ.: 28410 24919
ΝεΑπonΗ Ιερηπετρη
28410.32100 28420.93100
ΗΜόρcο-rovης Κολορχoης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα