Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

28oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 59%-77% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 19:54

¸íá åñþôçìá, ñçôïñéêü

Ξεφυλλίζοντας τις φωτογραφίες των διασήμων, ενεών απέναντι στον θάνατο, στην
κηδεία του Λαυρέντη, μοιραία έρχονται οι αναστοχαστικές σκέψεις. Μια γενιά με
έντονα πάνω της τα τραύματα του χρόνου προσήλθε στο Κοιμητήριο Ζωγράφου να πει το ύστατο χαίρε στον καλλιτέχνη, που χάθηκε ξαφνικά. Θλίψη και υπαρξιακά ερωτήματα και σκέψεις, υποχρεωτικός ο απολογισμός και η αδυσώπητη αντίφαση με τη ζώσα πραγματικότητα. Πως δοκιμάζεται ολόκληρο το δημόσιο προφίλ του καθενός όταν υποχρεωτικά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της τελετής. Πόσο αναγκαία αποδεικνύεται και υποκριτική συνάμα. Ισορροπώντας σ’ αυτήν την αντίθεση με την οποία ερμηνεύεται κάθε νεύμα της ζήσης. Απ’
τα χαρούμενα στα θλιβερά. 3>>

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4960

ΛΥΘΗΚΕ Ο ΓΡΙΦΟΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μ. ΥΔΡΑΙΟΥ

Ôñåéò ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ôùí Äéáðïíôßùí

Multi task
ïé áñìïäéüôçôåò
ôùí õðïëïßðùí,
èåìáôéêþí
áíôéäçìÜñ÷ùí

Ôßìçóáí ôïí ÄçìÞôñç ÊÜíôá êáé óôá ÃïõâéÜ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε διπλές αρμοδιότητες και πολλαπλά χαρτοφυλάκια
προσανατολίζεται η νέας δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, όσον αφορά στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων νήσων. Η επιλογή αυτή επιβάλλεται από τα πράγματα
λόγω του πλήθους των θεματικών
αντικειμένων.
Σελίδα 3>>

ÉôáìÞ ðñïóâïëÞ
ôïõ êåñêõñáúêïý
ðïëéôéóìïý,
áðü Üìâùíïò
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ 4>>>

ÐÝìðôç 12 Óåðôåìâñßïõ

Norwegian Pearl
08:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.700

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις βαθύτατες ευχαριστίες του στον Δημήτρη Κάντα την πολύχρονη προσφορά του στη διατήρηση και
διάδοση των παραδοσιακών χορών εξέφρασε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Γουβιών στο 2o Φεστιβάλ. Σελίδα 13»

ÅíäïêõâåñíçôéêÞ
ãêñßíéá ãéá ôïí
áéãéáëü, «ðáãþíïõí»
ïé áëëáãÝò 5>>>

ÊÜëåóìá
åèåëïíôéêþí
ÖïñÝùí áðü ôïí
Óð. ÍåñÜíôæç 6>>>

Áðü ôçí «ÐåíôÜìïñöç & ôï
ÔÝñáò» Ýùò ôéò «ÃÜôåò», ìå ôç
ÖéëáñìïíéêÞ «Êáðïäßóôñéáò» 11>>>

Super League 2 K19: ÐñùôÜèëçìá 2
ïìßëùí óå ôÝóóåñéò
ãýñïõò êáé play-off



Τελευταία νέα από την εφημερίδα