Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΨΜΙΝΟAN LINES
κ Α ν
ΤΕΤΑΡΤΗ
α our
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟ-ΠΕΡAΑΣ
uKETEA Οκοατ 2υ oς 5.
pσ 10
aiomsκ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eιος ιδρόστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ioτματικμοiarasπiκαmη
www.minoan.gr
Αριθμός φoυ
Κροτής ΜΧΑΗ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δυθυντής ΠΟn: ΗA ΚΟΣΥΡΗ
18.646
υΜwU!
Σελίδα 28
Σελίδα 22
fiMINrA
Ι Σύνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης
| μετους Αντι περιφερειαρχες,
Εξαιρετικοίαγνες ποδηλάτου,στη;Νέάπολη
Η αποκατάσταση
των ζημιν στη Σητεία
. αΤα παιδιά θα πρέπει να μάθουν
να ζουν με την αλλαγήν
ΟΒ. Φθενάκης μιλάει στην αΑν
Σεo 4
, θήκαμε .
ΑΙΙΟ Συζήτηση για τα έργα και τις παρεμβάσεις Ποu απαιτούνται
Peπopτά
ΜΙΧΛΑΗΣ ΑΤEΑΛΑΚΙΣ
5016άλλον
Όλα τα θέματα nou ά πτονται της συντργοσίο
ανάμεσα στην Περιφ .
ρεια Κρήτης και στο Δήμο
Σητείας ήταν στην ατζ ντα της συνόντησης nou
Πραγματοποήθηκε χθες
στην Περιφέρεια Κρήτης
ανάμεσα στον Περιφερε .
άρχη Στούρο Αρνοοστόκη .
και τον Δήμαρχο Σητείος
Γργο Ζερβάκη
Anό τον Δήμαρχο τέ
θnαν , τόοο το θέμα του
nοτομού Ποντέλη nou υ- ν ανοζητηθεί η pέλτιστη δρόμο του ΧΥΤΑ, όπου υ-ρίa των οrμάτων και την
Πέστη ψμς anό τις κα- λύση για να μπορέσει να άρχοuν rpοβλήματα γα βατότητα του δρόμου σε
κοκοιρίες του εpaσμέ λειτουργήσει
νου Αnpλίου όοο και άλλα
έρyα και napeμβoοεις nou λοna έργα nou συητήanaσχολού την ntpοχή eηαν ήταν ο rφοτάοεες
και anaτoύν μκρές ή και
μεγαλύτερες παρeμβάοεις τουχα αντστήρξης τα οτεχνικν έργω .
Εδκά για τον noταμό noia θα λύοουν ζητήματα
Ποντέλη τονίστηκε αnό ano ις καταστροφές Των
τον Περφερειάρχη nuς - θεομηνιν , Είναι ένα έργο
χει rpoχuρήoει η διοδο . noυ θα εξεταστεί για Τν
σία και στόχος είναι εκηo - υλononon του μέσα αnό
νηθεί η μελέτη το ουντο - ουνεργασία Ακάμα συμ.
μότερο δυνατό , έpγo nou φωνήθηκε η Τεχνική Υmn
κοστίζει περiou 25 εκ pεσία του Δήμου να κο .
Ευρ, εν στη ουνέχεια ταθέοει τεχνικό δελτίο
Βα διεκδικηβούν οι nόροι για την βελτωση και αnoγα να υλοnoneεί το με , κατόσταση φθορν στο
γάλο έργο της κοτοπούσης του norεμoύ nου 0α
λύσει τα μεγλα πpοβλή
ματα τα onoia οδήγηoαν
και στις μεγάλες κατα .
στροφές του nepooμένoυ
Απρλίου,
|Ο Δήμαρχος npooκόμιοε και φωτογραφυκό υλικό και για τις ήμς
στον ποταμό αλλά και για
την αναγκαιότητα των
άλλων έργων, εν υnoγράοε nως και η κατα στροφή στην nεpoχή της
Λαγκόδας είvαι μεγάλη, ο
δρόμος έχει σοβαρά npoβλήματα και θα ηpέn .
αρίξες
νθογραφή
οιότητας
Βιβλιοχαρτοπωλείο
grafibooks
grafi,shop
Φ21027η
Η ΣΙΜΕΧΕΙΑ Ση σελδο
την απρόσκοτη κυκλοφο
Ανάμεσα στα υnό .
ΕEAKEΑΑE Doαίδe 1A Hkoς
Laser-Eye
της ΔΕΥΑ Σητείος για ο
www.laser-eye.gr
ε ιστος
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ LASER M7
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ -ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟnΩΛΕΙΟ-onnΡΟΠΩΛΕιο
TΤ ο Ρo κΡΣ
ΡΚ n noo
ΑΤ Ερmor
pooτΟΣ ooύλλΜΗΤΡΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣοΥΛΤΑΝΣ ΚΡΗΤΗΣ 0900/aλό
ΠΕΠΟΝΙΑ ΗΤΣ
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ MΠΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΟΙΟΥ
|ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
| Ano Το ΠΑΝτnΟAΕΙΟ-0nΡonΟΛEΟ ΜΤΛΝΝΑΚΗΣ|
0496/aλό
orΡΑΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 (as Κr
ΥPνια & Μορία Τζονοnonu
. σpό θιμλ uα nab , νaw κ
onbv οόo to anicδo
.orpoρίο για the tο cninε5o και τοus popeia ξεάoων
E p βooγαw Reμονό etioύ
. Εδ nppoμa ospeομοa
με στότο τν εpγoia oε γoμοvoouνsnupes
ρnνέων τενολογν 5ρδροσικοί nivo
papαή 6peάv διδοεοόu.
Εοφoοο μ nuhcl oοpο συνtpγm τοunouoύου
0s0 ΕAMδο o opooοupς μνος on
wAοKοn
Eνpη εγροφν 2 Eapppiou κoθημερινo 6-5 μ.μ.
Ενορξη μαθημάτων 16 Σεπτεμpρίου
τοωιτντνααα Εωνυστκκαη
0.396/αλό
0,596/αλό
Μ AΓΟΡΕΙ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΟ
ΔΩΡΟ ΕΝΑΠΑΚΕΤΟ ΤΕΤΡΑΛΙΩΝ ΡΙE ( 12THX)
οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ AΠΟΔΕΙΞΗ
riA ΜΑ ετε nEPιοτPEε mpoφorεx
M ET ΤΟ noon
www. book.cm/ enel
μαθηματν
16 Σεπτεμβρίου
φeέoκα φΡΟ0τα κ
naλnσnλιανική. χονδρuκή.
λακανικο.
Διανομή καr' obtoν
mr ow
w onana deden
nouo ψu
iaΟΥ S1-Arof κikeΟ. Τu 6102171ι.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα