Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τριτη 10 Σεπτεμβριου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3424 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Äçìáéñåóßåò
óôï ÄÞìï ÐáëáìÜ

ÓÅË. 5

Ç ÅêêùöáíôéêÞ óéùðÞ
ôïõ ê. ÌçôóïôÜêç
ôïõ Óðýñïõ
ËÜððá, ÂïõëåõôÞ
ÓÕÑÉÆÁ
Í. Êáñäßôóáò

Ïé êåñ äé óìÝ íïé
ôùí å îáã ãå ëéþí

ÌçôóïôÜêç
óôç ÄÅÈ

ÓÅË. 12

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ìå åðéôõ÷ßá ôçí ÊõñéáêÞ ãéá 1ç öïñÜ
óôçí Êáñäßôóá

Ôïí ÄÞìáñ÷ï ê. Âáóßëç ÔóéÜêï
åðéóêÝöèçêå ï Óåâáóìéüôáôïò
ê. Ôéìüèåïò

ÓÅË. 7

ÓÅË. 5

ÃéïñôÞ ðáñÜäïóçò & ðïëéôéóìïý
ôï 6ï ÁíôÜìùìá ôùí Êáñáãêïýíçäùí

ÓÅË. 9

Ç Ìáñßá ÊáñáìðÝêïõ ðñïÝäñïò
Äçì. Óõìâïõëßïõ ôçò íÝáò ÄçìïôéêÞò
Áñ÷Þò Ìïõæáêßïõ, ôçò ïðïßáò çãåßôáé
ï ÄÞìáñ÷ïò ê. ÖÜíçò
ÓôÜèçò

Í. ÐëáóôÞñá 12- Êáñäßôóá (1ïò ¼ñïöïò - Ãñ. 12)
Ôçë.: 2441 303031, êéí.: 6945535882

-Ïëïêëçñþèçêáí
ïé äçìáéñåóßåò óôï ÄÞìï
Ìïõæáêßïõ óå êëßìá
áðüëõôçò óõíáßíåóçò

ÅêëïãÞ Ðñïåäñåßïõ Äçì. Óõìâïõëßïõ
& ìåëþí ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò
ÄÞìïõ ÁñãéèÝáò

ÓÅË. 4

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

¸öõãå áðü ôç æùÞ
ï ËáõñÝíôçò
Ìá÷áéñßôóáò

«ÊÁ ÑÅ ËÁÓ»

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

Μοσχαράκι ελληνικό (ντόπιο) από φάρμες
του Ολύμπου......................... 7,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò λάπα μοσχάρι...............5,99 € ôï êéëü
Χοιρινό ψαχνό...................... 4,49 € ôï êéëü
Μπριζόλες χοιρινές............... 3,99 € ôï êéëü
Πανσέτα χοιρινή.................... 4,19 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος.................. 4,49 € ôï êéëü
Μπριζόλες από μοσχαράκι 12 μηνών
θηλυκό από φάρμα Ολύμπου... 6,49 € ôï êéëü

ÓÅË. 13

Ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò Å.Á.Ð.

ÅÃÃÑÁÖÅÓ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

ÓÅË. 8

12ì.
Êéí. 6945072445
e-mail:[email protected]

-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá
DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα