Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόπο του
npenei να ξέpeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κοτήτης Ειδύτης - Δευθντής Β. ΖΕΡΑ. Ergς 45ο Αω Φίλον 11545 Τιμή 0,6Μuμό Τρίη 10 Σεπεβρον 2019
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΦΙΛΟΛΑΙΚΗ
ΤΟΥ Κ
ΜΗΤΕΟΤΑΚΗ
ΚΟΛΑΗ Η
hεyόμενη φ- Εκθεση θεσσαΛονίκη, οιοστικού αντιnoiτεu . βήματα nou αντιμετωnoAiκn noai . φέρνα σε δύσκoλη θέ . υκού λόγου αντέδροσ niξει και τη δύσκολn ne . βδομόδα , tεγον στε τική του Κυ - ση την Αξωματική Αντ - ο ΣΥΡΙΖΑ στα όσα εine ο
nρωθunouργού to Σp.
βατο το ότι το ούνθημα
ανάπτυξη για όλους με.
! ριόκου Μn . nontτευση . Ms ανακοι , Κυράκος Μητοοτάκης nou nερνά διότι Οa ρου oε δημοσιογρoφους ταφράζετα σε ανoπτυξη
nou ρωτούοον να ηnn 6tως κανόνες για τους
ροφορηθούν onό nou Aίyους και τους ισχυ.
ηρος την ερκόμενη ε
ρίοδο εοωστρέφειας λέn της κουμουνδουτσοτάκη, onως έγινε νωσεις έκδηλες ομrοo - anό τη θεοσολονίκη , a φανερή και στη Διεθνή viας και οδυναμίας ου - ναδεικνύοντος τα rpo -GAna ο ΠΑΣΟΚΟγενείς
λέvε οι οpιστεροί και
ηροκύπτυ η κεντρική ρους .
"θα anavτioει ουνοΕwεχε στη σε.
Αικά καιανολυτικά ο Τaί.
κριτκή στην ομιnία του
Εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροnν
Στυν πρόο συντραση του Δηροικού Συμοnίον
| 84n ΔΕΘ 7 και 892019 (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ)
" Ομιλία- Συνέντευξη
onounpoonεε τmv κυpιακη t
βρoδυ , η nρoη oυvεοpίon tou Δη.
μοικού Συμβουnίου Πρtpεζοc με
θέμα tν εκnoνή w μΕΠ rail
npoeopεοu tou Λημοκn τμφου .
aοu, των μελν της Οκονομικής 6 .
mpons tης Επτponnς nooτη
Τς εντυroεις μου 00 ουνοφωω σε ntvtε 4) μόνον htξε
Σ0EAPOTHΤΑ . EKΡorA -ΥΠEΥΒonTA. ΕΡEmoHΑ
οιoν καnoύμεθα oε πφυς nερuτoες να φίvοuμ , Οoν
μonoυμε 0 0ε ttoες nεpmoσες νο κοioυμε Με nεpoon ούνo .
nepounon, ooβapoυα και ψυνφομα , enpometa vα σοθούμe! Αro
cνρουα κα nooηαnφεκ ναοΜοούμε για ο npoounαtούu .
|σ ουτά Φton στην nepimo ντ τη στ η ροpε ο tnύρος Κκpης
tος 2un Ενέχεiα στη στλ
δεν έuΜ
Ένωμένοι οι Ehληνες θα φέρουμε την nατρίδα μας
Ποιός
στο δρόμο της Προόδου
την Πιστεύει .
Ήταν το μήνυμα του
Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ
ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητοοτά κης , αφού εγκαινία .
oε την 84η Διrθνή
Έκθεοη της Θεοοu λονίκης νέβηκε στο
βήμα του συνεδρια
κού κέντρου Τωάν.
νης Βελλίθης, για να
napouoιόσει tο σχ
Αντι1oΑΝΑΠΤΥΞΗ.
ΓΙΑ ΟΛΟΥ
λίτευση
στην Κυβέρνηση
επιχείρη.
σε να κά.
νει η πρ .
ην ΥΠουργός Εργσίας ,
νεργίας κατά άλλους Έφη Αχτοι .
γλου .
διό του για την Ελ.
λάδα της εnoμενης
HELEXPΟ
μέρος
συEχrarησε λΤ
υνέτοα ντη "Ε