Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοpτστoα
φισηΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΤΤΑΕ n
nαyo09Υ0 o
Ε 1- Μpa
Τμ10io
ΤΗΗ D ΕΙΣ ΜΡοΥ 0
wwww.olyγmpiobimn.gr
Εoς pou wum
TμήΜo w Βp
ΔΕΘΝΕΣ ΜοAΙΟ ΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΙΑ' ΜTΟAΣ
Πάνω από 20.000
χρήστες έχουν
ξεκινήσει τη
διαδικασία αίτησης
Αμεσο και διπλό το
όφελος για τη χρα
Πow ΚΟΥΔΟΥΝΙ AΥΡΙΟ ΣΤΑ ΕΧΟΛΕΙΑ
Τι αλλάζει
τη νέα χρονιά
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟPΟΜΗ
τΟΝ ΔΜΕΚΝ
A tα ό όφελες γα τη
, aaκαυpηo σμpο αό μ
woppoν , μη poη
mςpς ναpο σο urtgrupης
ς hες 13 μ
- α γιαπν πρόn aτ ή
cupρου μος o
pοσ ης Εος pος ο ς
Κμμό Τa (ωT no μ ί.
pίoυνοου ο ατia
Μmovtς ο u ο0 καppioτα με
S ςτυμεό ω ας εως w
Dνv 04ρ μρμοψοm o
aος ς nσς nν nmpου
nμ ήπ ης προς
Duμν O η Μnp Ba plς πκήαμαίς αλουγέρς να
"pa as ίπ εaς νεωτή
pοηκαmoon σας να w μήν o μ.
upη oην pα oία aμναμ
o πς nς aμίκΑ
ΙΒκόχας σό 1ηicλκu
3010 μήρB mpu 00 mw
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ Γ'ΑΥΚΕΙΟΥ
Eεκινά
εντατικούς ελέγχος
σε παιδικούς
σταθμούς
35Η ΕΠΟΡΟΠΑΝΗΤΡΗ
ΚΑTΕΡΜ.
Στόχος της δημοτικής
αρχής η ανα βάθμιση
του θεσμού
Τuημτίς npις σς Repoκος
- ς o ς ό o opα eoκήςoμνδίης κ nά .
Eoopος Εοu Τpe, μμας
ονοpμς υπημ ο, o poμονος σο
poo uνααν ooοα ς uo w o
ναnovπό δ ος νος
Πopana, μp moα α οurο
ναλαμβάο ά Τν poή μέν
ράpη α ήν καm μά α
ΕΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑTΕΡΣ
ολοκληρθηκαν οι εργασίες
συντήρησης στα σχολεία
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΑ ΜΑΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜABΗTΕΣ
O αο μς Χς
Εμροτήγιρης υ υ Κpς η
ςαr oσι pou οu
πnpομόνα Lβάu oν p4o
oe w όmς μt.
Eμα μ .
πpόοσdό
Eubou , ου ea
uήg ούκ
Τmόpη om
Vuμά α
λe u au
κατhη, κς
cboηpοrov .
τόκpseς
υ Δήκυ ς
ουnpήu κ
ΤΕΡΠΣ
κΕΔΙ ΟΤΓΕ
Καaarακαmτοnό Καιαν αιου
γακΚΠΣΗΑΣΣ ΕΣ
Πuλονtnι συ1ανυμα δαμερίσματα
στην Λεπτα καρυα Περίας από 5λημ
(c άθτμ κοντά στην θάλοα σ.
κop σχος φmoοσύnς
Εmaγγελμστικό απινητα και
οκοπεδα ευτός σχεδίου καm εκτάς.
στυν Δεκτοκυροό και κδοκα
Arugupου.
Ελαφρύνσεις 12 δισ ευρ το 2020
Με προντα ποότητας στς
καλύτερες ηuς κo το
αδικομνο μος mροσωmκd, σας!
εγνdμoστε το καλτεpo
απorλaoμα.
ΠΑ ΜΣΘοΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
nς wρdμής ς ό a0 γuο ή
cuμμς 100ω npπu φal
Πρ ςη λεο.φονpφοοως νκp υ nov o σ pοovuv
np γακυς μ ς μ p ήμa ς
οαμς a
Atnv κον oβ κς a w ό ow
πρuομήμα u soo o οτί
συοοe ο mς μς ου ppοu μς
e Μημ ξηpη bδ n ν μ d κw
Iedioμ ηκη aφαιν οςοpρi Η
η υφηηu u nτμωα ί
Ea nrΔ ap η μn κu pmu
T2351039303 & 34886
Τυ. oν ΑΗ Μ
konstadinidis ()l ο .com
www.lerμοs.g, inogίerpos.ηr
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Τα ευνοϊκά μέτρα
για τους ιδιοκτήτες
ΜEDE ETΑΙΔΕΥΕΗΣ
6ΕΟΡΗΤΙΚΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ κ. ΒΛΑΧΟΣ
Φpοντιατηρια εά συνεπότημα
Γατσιός-Γκoύλης- Μπρουσκέλης unμino4 κάηης o Μa
o μ υ rοo μόννη βprη paEmhro
Eono D Α .
|50γ η gάκμt οορρ ή e
κήσβ η
Ποpάpoς oopoς 0uμν μp δοwν va
ΜΑΣ ΕΠΙΔΕΓΕΓΕ
o n ηοpo
Ταμtpα γ
Eα α ρoς ιο τα
cnμonΗ o
ής nA 2% oς μκρρo αμρ
δpon3 γoνa αoso)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
να το apότυo poνμου anouδων μος
nα τoos έμmipooς μtouus
mnyητς μας
mo nς oύεpοος onurkημοiμέs μύόδυο
Dθaλίος
τa neμάλεc rnmuίec κo nρωric
στης nuvλninέs εroos
ΘΕΡΗΤΚΗΚΑΤΕΚΘΥΝΙ.
mDΣΙΕΤΗη
Βowsσlatκ ΕΤ 4 660
η 23510 74655
ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ και εσεiς
HPΓΟTΑΣΙΟ ΕTOoy τκΥΡΟΔΗΜΑΤoΣ
|pθpνα για πpop τισμύς δεν uπύpχυν
εευκία είναυ
ΗVΙΣΤΟΕΟΥΣΗ
Εοo ar
ουμο π0σΥ7