Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.598 . Τιμή 0,60 E. Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019
Γρaφeίa: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fakc 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Νε4πλόκου στηντροενταξιακή διαδικασία της Ε.Ε. Τροειδοτοιεί ο Πρωθυπουργός
HAABANIA
@Αμυίης (μέπρπη μίρο ιν φν δτρόεηαβίνTrAμοτεντi. Στέφανος Τίμογιάννις-Νατάσα Μπέγκα
ΟΣ υκόή Τo μκο δάκτυλο απου βα την 10εmήεκρμόητα Δύο Γιαννιτες στο μετεριζι
για τις θαλάσσιες ζνες ο πρ πρέσβης Γ. Σαββαίδης
της κοινωνικής προσφοράς!
. Η περίοδος Του ανι σε ό λαν Της Ελλάδος στς απαm .
στις των Αλβανν έχει περάσει
ανειστpευ
Η ηΤοπθής πολιτική, της
Κυβέρνησης Ταίmpα- ΚοτζάΚαμμένου , δνeι τη θέση της σε
Μλούν στον lΠΛ γα την ίδρυση, Την πορεία και τις υπηρεσίες που παρέχουν το
Κύπρο Πρόληψης των Εξαρτήσεωνχεδίο και το Παράρτιμα Ιωσηwiων της ΕΛΕΠΑΠ
. Στέφανος Τζμογιάννης
Πρόεδρος ΔΣ ου Κέντρου Πρό
ληψης των Εξαρτήσεων και Προ
αγωγής Της Ψυχοκοινωνικής
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
μα δυναμική υπέρ των Ελλην κν συμφερόντων στοση της ν ας Κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, η οποία και στο μεί
ζων ενικό δέμα της πpοάσπισης
Των δικαωμάτων της Ελληνικής
Εθνικής Μεισνότητας, δείχνει aΗ Αλβανική υβέρνηση Ράμα
κατήργησε μονομερς τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσοων συνόρων μεταξύ Βλλάδος.
Αλβανίας , mou εε υπογραφεί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ποpοιοένη να επαναφέρει την των διεθν συΡΟ ηση : μεταξύ Κ . Καpαμανλή- ΣΜ : Υγoς Ν bωoνvivων Σχεδία .
Την ερχόμενη εβδομάδα
Στα Γιάννενα
κανονικότητε, απατντας στηρά την απολυτη τήρ
Νατάσα Μπέγκα, Πρόεδρος Δ.Σ
Του Παραρτήματος Ιωαννίνων
ρίσα αν και είναι απόλυτα σύμ
φωνη με Aεθνές Δίκαιο
Κατά τη διά κεια της συνέντευ
διS Τύπου στη ΔΕΘ
ο Κυριάκος ΜητσοΤάκης απαντντας
σε εpωτηση του α.
πεσταλμένου του
nΛ.Γιανάκnέστειλε σαφές μήνυ .
μα προς την Αλβαmης ΕΛΕΠΑΠ
ΕΠΕΙ ΓΟΝ
ο Πρωθυπουργός!
Καθαρίστε τα φρεάτια!
Δύο εμβληματικές ποσωπικό
τητες της πόλης μας Δύο Γιawντες
που Τις τελευτίες δεκΟτίες έχουν
νοάφουν καθένας Το δικό του ξεχωρστό
κεφάλο στον Τομέα της κονωνκής
προσφοράς, έχοντας ταχθε , εδ κι
δεκαετίες , από διαφορεικό μετερ
ζο, στην υπηρεσία όλων Εκείνων
που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Παραδδουν δε μαθήματα ήθους και νιδιοτέλειας, σε μα περίοδο που
11η σελ.
. Στα Γιάννενα αναμένεΤαι να βρεθεί αρχές Της p
χόμενης εβδομοδας (πιθανόν την Τρίτη) ο
| πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Υράpα και εξακολουθούν
Σταβιολογικά προϊόντα
. Η δυνατή μπόρα που ξ μα στην πολη Των bωσννίνων,
Η επίσκεψη αυτή εντόοσττα στα πλαίσκα Των | ΕΤa a πρέπει : σπασε χοες νωρές ro aπόγεuτέλους α συ μπεριφερθεί ως ένα : έκpουσε το ακαμτανάκ σης
ευρωπαίκό σύγγpo νο κράτος, δόι σε
διαφορετική περ roν καθαροσμό Των φρεατίων .
πτωστρέφονται όλο και
περιοδειν του σε αλόκληρη την Ελλάδα και κατά !
την διάρκειά της θα έχι επαφές με αρχές κα φο| pες της πόλης, εν σύμφωνα με πληροφοpίες θα
| επισκεφθεί και το Εργοστάσο Απορριμμάτων στο !
| Ελευθεροχρ, Το oρχαίο θέστρο Δυδνης κκα
υπηρεσίες Του Δήμου ωaνν Τν για να ξεκινήσουν άμεσ
Περισσότερο Ελληνες
. Στη σελίδα 12
Σε mολλά σημεία της πόλης
το νερό ξεχείλιε στους δρόμους
και στα πεΕζοδρόμια κ αν η καταρ - πει επειγόντως να κνπτοποήση : στοσες ζωής όπως
ρακτδης βροχή δαρκούσε λίγο τα συνεργεί , σπ να προχωρήπερισσότερο , Τότε η κατάσταση θα
ήταν χειρότερη , αφού θα πλημμύ - λων των φρεατίων , καθς τέroιες
pιζαν πολλά υπόγεια .
Η νέα Δημοτική Αρχή θα πρ - εδ και πέρα θα είναι συχνές..
- 11η σελ .
Λιαβεβαισεις Μητσοτάκη στον Π.Λ.
σουν πήραυτα στον καθαρισμό όΕργασίες συντήρησης από ταν Περφέρεια Ηπείρου
Ηχρα θα βάλειφρένον
μπόρες , ίσως και πιο σχυρές , από
ΜΕΝINA: Μοφ μην οάδειξη του μημείον
αουιθμισθεί καο ερτσμές της μόης
στις ελληνοποιήσεις γάλακτος!
ν Παπάντησε για Διεταγγελματική Φέτας και Ιόνια Οδό
Aεθνής προβολήμέσω του Πανευρ/κού Κωmλασίας
Τα Γιάννενα. ταξίδεψαν σ' όλη
την Ευρπη με τα οουπιά!
Ησημαντικότερη που δόηκε κατά των Γερμανν κατακτημν
. Εργοσίες
συντήρησης και
ανάδει ης γίνοστις ελληνοποήσεις γάλα
κτος που απο.
σχολούν ιδια
Επό μετάλλια και την τρίτη θέση πήρε η ελληνική ΕθΜική Ομάδα
. Σε όλη
την Ευρπη
εταίδεψαν
η λίμνη Πα : βωτιδα και τα
: Γιάννενα επί
ένα τρήμερο
κι συτό χάρη
στο άθλημα
της Κωπηλονται στο μνητερα και rους
παραγωγούς
Ηπείρου
προτίθεται να
βάλει η κυβέρ
νηση , όπως
διαβεβαίωσε
μείο της Μεν
νας , όπου έγινε
η ομνυμη νκηφόρα και κα θοριστική μάχη
των ανταρτν
του Ναπολέο ντα Ζiρβα ενo .
ντίον Των Γερμανν κατακτητν
και Των εσύμηδων συνεργοΤν Τους Τα έργα υλοποούνιαr
σπό Την ανππεριφέρεια Θεσπρωioς και ήταν ανογκαί .
Μαd με την αναβάθμση του
μνημείου , όμως , Είναι -11η σελ
Τον ΠΛ.. ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος ΜηΤσοτάκης κατά η συνέντευξη πύπου που παραχρησε στο πλα
σιο της φmνής ΔΕΟ Παράλληλα,
εμφανίστηκε αποφοσισμένος για
τη σύστοση της Διεπαγγελματ
κής Φέταςμε στόχο την προστασία Του εθνικού μας -11ησελ
Οιρες φοροελυφpύνοaη
noυ έξηγγέλθικι στ ΔΕ
δηίες Δημάμιου Miw
Rluθοτέ- Τιίστιμένις
ποο είναι ιδ .
aίττρα δημοφιλές σε χρες Της Ε.. όπως η
Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία,
Πολωνία , η Τσεχία κ.λπ.
Το Πανευρωπαϊκό -Τη σελ.
σε. 2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Λιαπιστσεις .
ΑΠΟμΕΙΣ
Συνεδριάζει τομεσημέρτο Σ. της Super League 2
Σήμερα η απόφαση για την
πρεμιέρα του πρωταθλήματος
Ένοιγμα στη μεσαία τάξη με μέτρα
που δεν εφάρμοσε ποτέ ο ΣΡΙΖΑ
Ακίρυκτος πόλεμος
κατά της Ελλάδας!
> Του ΒΑΣΙΛΗΣ. ΚΑΝΕΛΛΗ
> pάpriο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
Ομότ. Καθημής Φλολογίας Πανμου aνίνεν
Τοντερματοφύλακα Λ Χουτεσιτη απέκτησε χθες ο ΠΑΣ
. Κρίσιμο και κομβακό θε
ωρείται ο σημερινό ΔΣ Της
Super Leogue 2 Το οποo oα
πραγματοποηθεί το μεσημέρι
στις 13:00 στα γραφεία της νε
οσύστατης κατηγορίας.
Το κυρίαρχο ζητημα φισικά
είναι τα τηλεοπικά δικαιματα
Του πρωταθλήματος της Super
League 2 αφού ακόμα δεν έχει υπογραφείη σύμβα- -11η σελ.
. Την ατζέντα της αριστερής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, που όλο μιλούσε για μείωση φόρων και
επιστροφή μέρους όσων αφαίρεσε η δεκαετής λιπό ,
mτa, αλλά ποτέ δεν υλοποίησε , πήρε ο Κυριάκος
Μητοοτάκης Κινούμενος μεταξύ των προεκλογικν
υποσχέσεων για ελάφρυνση Των μεσαίων εισοδη
μάτων και της ανάγκης για να περάσει στο εξωτερικό και το εστωτε
pικό της χρας το σύνθημα Ανάππυξη για όλους , ο πρωθυπουp γός στην ομιλία του στη ΔΕΟ πάντρεψε δύο βασικούς άξονες
1. Τη μείωση φόρων και εισφορν.
2. Kίνητρα για επινδύσεις και για νέες θέσεις εργασίας η σελ.
ΘΗ Ελλάδα , η πατρίδα μας, σταθερά και συστη
ματικά ισλαμοποιείτα . Ένας ύπουλος ακήρυκτος
πόλεμος έχει εξαπολυθεί από γνωστά και άγνω.
στα κέντρα για τη σταδιακή μετατροπή των Ελλή
νων πολιτιν σε μιoνότητα και σταδιακά τον αφανισμό μας
Εκμεταλλευόμενη η Τουρκία τον πόλεμο στη Συρία και τους πρό σφυγες απο τη Συρίσ , έχει εκπονήσει και Βέσει σε εφαρμογή την ε .
σοδο στην Ελλάδα , άλλοτε με τον μανδύα του πρόσφυγα και άλ λοτε όχι, εκατομυρρίων ισλαμιστν, που πθαντατα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα