Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Παού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές : Μικοn A . Δούκος ( 1916-1952 ,
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-19701, ΜxonA K. Δούκος (197ο-19971 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α Κοσμιρnς . Διευθυντή : Μάνα . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. φύλλou : 4194
Ε1.00
Αιτήματα των δημάρχων
για το μεταναστευτικό
Ηκυβέρνηση ακούει
Εεκίνημα για τους 2 Δήμους
Ανέλαoν το κοήκοντό toυς οι νίες δομοτικς apές στους Δμους Ανστος και Δυτς Σάμου
tε επτά oo
ma tmν αντuton toυ μτονοστεντκου-npoopoκοu κατ .
Anξοv or δορo Booοu Αγαu nου ουμτεoν oε ουσκεφn nou ouκoe.
σconooράρς Βopου Αηοίοu, κ κστος Μουτεούne
ΠαιπmmΠΙΤμιΠΠmΤ .
u ! μ m
μ Ηl Η
μναμ ni!!! μι!Ψμμα ψΨιΜaμ.
Ano τη oύσκεpn των 11 δμoρο σun Moton
Hoρpοoα του δημοροu Δυτς Eopoo Aξανδρου Αυμnρn
fouwσοικτησ τοu rpeβματος 00wtρnη uv wουν α μούς Eτoν Δήο Ανατonς 1oμοu, nopouoο tου Lεβ0 Maiounou δεν κστφερον υ εeyouν . Evu oοupo o κουοoοω napypopοντος tο nροpnμoτo ο o
Μοpμοσω tου δnμoρυ Ανατος Laμωo ηργου Στοντξου
ουκού ono α nopστoμενο, κοτέΜo εnoτροφές στηw Τοupo , στα noo
ομόφυνο στις nopoκοτω 0tοεκ: . Τnv
onopoa τκ sημοupγος onooo στε norupn oooνo του 17 μ .
notε onnnς iας 6ομης να μετονοστες τοοστες ηpoς ηεveo tων νnouν να τεpoνδn, oμκoν φορdων rpooonww tuw φoρείς ot 600ς tou Δrμou . Ano5n 6οno τε
συς νηoouς τς npέρος 2 Tmν μικί στο 1:170 της nepunς κ Ενohωv δνoμεων και των Euτων Αopanος ο c0εhoνd tht μο σnό ς oooες δομς την εmoo το oομα κο την δoκeton ono τm
οικση μετοφορό των uοοσταμένων ρoς , 4 Τν Οuεon και nron onoru . Μoς κοοuou, nρoγμοτonοη0na το 3068aτο , 51 θw νο ξa4 nuK oεu e po rpος to enhή φ0δ0. ro vo meoouμ οAδa n ουt t 6οpν moς tων oστoν στον w ωontw κτο, nou nouν unootεi υγούστου, συς 10-00, στον οο κo του δμοo roσo μου με δομunox uκ oumo
τmv opoτoή 6oκοn neτουoγoς tω κατοnτon κοι uς στο ουτo και κατοo μεγάρου , η φoecio tου δημάρου κο0ς teςουnou owοντ κα 00 υνοντ κοοημερνά σος Εpαuοστε γα νο ενοομε το Δηpο και o νο τον
ΚΥΤ nεuς Εόμου , Μoοος κοι BM 3
Τον αvολοron δοonopό tων npoοφύ . και μετωνόστες.
νwν στο ονοnο tης κρο. με ομση
του Μntporon tn Eμο-apioς κα κοροεw
κικ ευοpίου, tou pouneυm taμου οστοοunoυ
0 noι ό00 0ουν να npοοφέpοuv στον Μομος φpους tοuεk. eoοoτητες
00 έουν αr το εouουν, μα eo οt εpontς κα
μn toυ ήτου. op0
το βνουμ, ono, oύμε ο ουτo τον Δuo θα οο
της κοιm 6ΜΜoκ 6..-ουονος
το pνουμa, ono touμε o oο τον uo θα ους
no μόνο ξpouuε ό μος εκnέatε entγοντο
τη εnnoο , το όραμα κοι την δακείpιon onό τm
ωon τwν κατοv , nou txouv unooεεl Αυνούστου, συς 19.00, στον ceo xdpo τou δruo9, noooo μου ς μα δομευoη npoς toυς ouron.
xέμοστε γe vo κoouμε και on γο α γpeοουμε .
εωo κεφολao ono τος rooooureς και τω τοκntyέντων 6ημοκν . κοντκν συμ.
νυτονές τou uoυ μος Ανοpαμβόνω κ οono
pονουν τmv ευοuνη tης δοon του νtοu Aμου
της Ανοτοη
του νnoού του Δuoυ με τν στορή nootύοuo
6δo το neaγopeo , oντας ntpoσυνEδnon των
ooομEο.
βοuρων καοpopwvτου Δμου .na tov oprυpοσa
Ακομη έκονe noyo yο συμάpeuon με oνpanooς
στμετα rou 00 noocoοουν tο συμpίρον του
.Ηoνέn στη oεh, 6 στον Δήμο Δοτής Εaμου ανoloκό ρnopτος στη
κ tομου, tου Δημου ης rpτε uουοος
σεδa 2 του auoκou Βήματος .
Ο Εεpοομδτατος Μηponoitr Eμοu και opoς
ΟΝίκος Κατρακάζος για
την ολοκλήρωση της θητείας του
tonoυ γο onotunμο δμουρriec κo oνύmυ o
για υς μεγoλες eυοoreς nou unόρouw . -wpou .
6δρo τ noγορο oνα noim σνhon
δυοonv κο τν ηoν ονίe.
ημεσt tnoης το εξς nonaφοn κα οο.
Ο Εεβοοτατος Μηponoitς άμοu κo κopίος
κκ ευoρος εuin κοn δυνομη στη νa δεμο.
τκή ορκή ενό κρoε στον δμορο κ . Eτoντο μιο
νο υς μεγόλες υοoaς nou unopxου ηνoου
μΕ πυ popnnμoτο δεν aeροβατούμε apouμ.
με τα nροpnάματο δεν aepopotou ropoouμε
n σνεnopεo nopuv, oopνων , teκν κοι ο κα poti
εικόνο της Αος νκ, η εοpτη της onooς nον την οροομε tmv 6onon rone
Ειονo της Aος 2νnς, η εερt της onooς nον την
Λoμpoνουμε την 6onon noneuν και oνοτmτων
oνοεν . α ουσοες tίνο noMic on ouως στη
μαέρια τκς onmk διαείpoης o tης onasuoης τwν
μονρδν μΕ στοα Ον ρνν, με παλn
κοτρακο
Με μόνο tou ο μέα npouvoc οντpoeεκάρης taμου
3ος εtmορέτησs φοpς κα oυνεργoτες με tους ο onoiouς εtε tv ευκα να ΒούnΜν oeς κo, tων δημοτκν κο κονον noftουκό onoτυ 45 6υνoτότηες και rpoo - neΟmeuνων μοuν apov , κάτa onό 6ohapo
ουνεργοστεί στην δoρκεa της nντοτούς oatεioς του .
0 npα Aοoύenoe nopuσa τuν δημοιν
ουμpουων με epnoευτικό κα nonκό όpno
ntς Το στοτείa ουτό μος υπνθυμίζουν δαρες na τη κρo a toν toro μς οντίoες ουοήrς
δεν 60 aοούστε oro το χon μς τmν nopobοοοκή
τanou μο Iinoupa και oon έγνον κα Η ομία του δuoου r Στάντζου
nopoheiως unotoν . Ομως θεωoo otι Η τEnεtη enκnrpo0rε με ολa tου νίου δημΦ. το κοφnov κοι το ptoς μος στην κονwνia κα στο
ως nεpoερακή Aρή κόνημε tpro on. κουο onoloς μετοω όnωw , ονερη ooυ touς μΜον tou vnoού μος Ανοος μλήου ως δήμαρκος 6οοononon 0δυνομν, με τmv npooen npooo
pοτικό και μετρομο oε 600 tο vnο ημτιύς συμβούnoς + on μος nnm θ ος nω o eenoυ νο ntimυμε, aν oος μήoω n tο δυ neponάpaμε καμίη y. otεύουμε στο
o EMnκ 00ν τα 80 νa to oορος poς νο εκτεeομε στο έppo της rpo uς noΝης γέννημο epέμμο κα κατοος ουτης της opοonorομo καα τν neonon rpotpooτmtv nou
Ανα tpγo nu Φma oa oπό τα οpopός στο rμο μος ένονι της ιoάτεuonς ως σντί nonς και του ηoού, έvoς όνoρonος της Yενός μευ, α βohow την noonto nς pk ο τooo .
χοονa ann0 veκo να φoετοι| poon στος δυος της εno ος, εpnrριo nou weou npoοmό φoςpος to oumoyκό oυν την ξωστρόοεο, aμίo
κοι tα εroμένα ,
tμρα ο0avοpa τw ovonη να
enonς ot nο τους unopnpouς tων onorv του κono , oα ooc no ou οpenou
νο tuouμe Δεν
.Η συνέα στη och 4
m γ τη o. Βουλιάζουν η Σάμος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ραγωγική ουνεργοοο στο npooωμεό
tnς Eνonsος στους υνonpoς κa
Ευχολόγια.. .
omeo ounoootς ση Εpα τη Ανo ν napppeο pe και τα νησιά του Α Αιναίου
Αγαου , στους ονΟδnpoκ στον
ο npooφuηκς - μετονοστευτικς poές oυνεκtονταr oε καημρ
ξουν ους και να έκουν Γanupόσu ro 2ο15 . 2015.
poom κα pε appouς nou naoό .
tκapio κο toυ Koοoοtς , Τo τo, nto β000 trς Τonκn υτοo.
0οu κράτησε 5 onorpα κρόνο έφro nor σπου Μτροoη μος και w tonoμνα rntον τα vηoo του Βpeoovοο οε ν μένο otupo στο oς του Eνα taκη μος Ε . στν 70Α4E Μ κου Αναίου με tnv κpατ μνή να δεει oνnt056 με rpopnnuoe0 στενακρες tοuς κoτά κουφούς tεφο tη .
om0 κoι nΜές μονοδις mpec D0a στm Αστυνομο tην nupocoτn
Στην κατορυoη ενός ουνοκου oαδου mast pan
με nonmές κα μέτρα nou o κnoτουν nς υς
nueiς της διακίοσης tou ηpοοφurκoυ rnματος
βρeθούν ttoεpο νέο στρστόrεδo στην nepro
της Αττκής nou ea φhoξενnoouν τους npόoφυς
ουτό τα xpόνο npοonbinoe με t στο Λμένκό Εμα onno κο 6 nες ωνομε ατ nου uooen t t rpoησκo μεστοείo neu rnedtουν popά n ptρνησn , όηως ανακονooε ο oot
tmv npογιστικό ma ond τν 1η ως και mw #n ρuκής unoupγός Μετονοτευtής nentnς , napyo
ουμουτούκοc μτό το npaς τη δonoupγoκο
ούμpωνομ ουτό nου uoσi6rt κατό tη δάprεo
Aυγoooτο, έpeoov στα νηod
οwvonκa 4 105 npόοφuγες κοι
μετονόστες , Ο αpμος ουτό
ούμpωνο με to στστοτο -nς δnue oκ Κουμοuτοάος στους δημρoορ .
στοία είoι αυξημένος οτο 136% σε αion uw aυ-δαμάρφωon tνος κτντρου σαδίο, το onoio 0
στοη nερονή nepίοδο oroυ
όγn τους 1.727ηp0φυτε
0 οanmputiς wopγoς unouproς Μεtvοστευτκς noτn neπα αo
Προστοσίας του ηonin ndp - εντοM tou noοuοuoγoύ στο KΥΣA της noono
yος κουμουτοάκος nou tκι
npoptστεί με το μετανοστευ- teu οοωγο0 nopd tω nρωοunουpν , oρμόδιου
τό enoνέAae τu 4oνη τη η Υα ον tυνονσμο toυ κuβeρνnεκού έργoυ, An
Enρuea εν μηepεί νο οντοnε
δe στην oντμετnon του
tήμoτος
aς υηonαnες υmpεoς κα τους αν .
o30nς nου nponμtonoonε την tέμη 5/0, στο
μου εK δυνάμες ηputo unό όα να
οoς εκτpcounou εndξα , ua tο . epnouς tou κοoήαοντoo oνέφοoe
ρω τmv σγωa oος και νο δεκδικήoυ κ. κατp Hουvtα σ ouk 4
μ- φη μο0 τη oνoμn mo to καn τoυ
enoupytio npootoσης to, no
Dnes δ0 ο κ Κοοοoος στους δημοoογp .
Φου onouonκε ο nouoκατος κopαέρος
του 6μοτος, v' oυτό η κueέρνηση ηοomoo η
Σάμος
Από Ηγεμονία σε Αιχμαλωσία;
οnοστ oύντομα.
Τη δunoupγιn σύουφη οόεoε ο σνοniroerς
μενης ε0δαυ δρ Η9 6ν κηsΗΟ
Τράφει ο Αλέξινδρος Λ. Ποταγεωργίου
Ερτoou κα του νεού γpομματέο Εrοναμού
mm noom
Eοuρκιν nenroκν , Aoνοσο οντογεφoγn, Πήoον
ΓΣΣμφνο με ς rμεAoε aφ onοono,or M ες rontetc
ς του voου και τc nς εpootε οveκonupον κοστεprμo nus η
uπipuτpo κοοrμνοι στην npo onoppopo tωv μτονοστν λo
ode μ w opiουμε γo toυ οpγή o opon ooοa , .
εουτούς μος κo ono noς oυνoες
0 δευβούμα ή 4ν α δοούμ no Ocope 5ooran Gune. 1 on
τες όν pov να σμμειoσουν 5yoerram of compe , 1954
στον nomομό μος , tmν pοumovoμος
κοι τm oNωνκ pος a.. στοδοκ
of Mwνeς nontεcς
μρος νενωί γpαμματες και φόσno, tuνuοup.
γεν opκv , npοστοotoς tou noΝtη Εevής
Αμψος Πoιδeος Eργοοος γeς , Δκοοούνnc ΝουΚ
Αναρnoον το ΜΑT
Να anε όp το tάppατo .
31 Αυγούστου , ανοκpno ono
τος κα ΑΥΡΟΟήt Ανήτμξκ Η9 α ΡΟ ο
nnene στη σού τηκ οξnonς tων npooouνων κοι
μετανοστευτν poυν nou ropotrρείta το tεΛuao
ρoνκό δστημα Ενδeιtό εo to yeγονoς ότι τmν
nκρδδο ouvoυ Αυγούστου 2019 nanοn νήne oε
p200 ΗΝ0
της rpoεκήoγκnς nepόδου, κο0e nepotot nou
noiyaneς | onuoνεταnepnouβάve δεδς ooμn κoεκοτο τόδες μετονοστες εν ο φμες να κύμο roοοο
τη tμo η ennεκτm δμοpία τς στυνομίος ΥΑΤ
epoδo ουνου Aγούστου 2019 nσuξnσι σνnθε σε
11as a σσn με το160 ονό δόστηο ntpua
σuwEnonoομε τo γεονος oυ n 600 12 ουτν κοταγpopoντa ως | νων noυ έκει non ατευουνθεί ono trv Kωνoτατ. nmo50uon Mέτpων τoo, η onoia ie tepe Μονο τον Αυνουστο του 2010 ο oε omό Eroo κoι
ονεξArγτη μτονόστuος ακpεί να μφνοί μου θείο στους κόδους του νο0non rpoc tκ nροκίς ontvονι στο νηοο μος τη θεοοonovn ra την noouφoonon tou νnoκύ 00n090 σνν σε 7.055 κιο ο μος ουος ovο
mmo5τύουνοn Αnoτόστοσn τέεης τo oμε ,
Αno τος δεκοτ 18
Mmoδύoυνon Anoτόστοσης Τόξης το Αγόμε .
της ταμαs ητμονας n834-1012 .
oμοστε ono τον nieopy
στο νnoί napopένε η δpοpία νεΤ
να uAT)
0όεροα αΜeov oε 7055 καιο οp0μό ουός noνο
aνεξtτη μετονόστοσκ μηορεί να
oroβeiμopοo γw ro ονος
νενεonονmού 6ένρου της ακον κοι ορήτ
ντος , ο ν ros
Αrtur mes aου, 1tr Αnoνδpor 11016-1697) και ο μεί noopτερους onό 00.000 ανepunouς anό rό apauό μετενοτων αε ΟMn μα
Eup Ρo
Cneς επαμνε ο κ Κουουτούος , n
mtio mς mmk Αoτυνομο , 4eτne onμα
6uορίa onnuν οστυνομκν nepinou 18 ότομα ,ο.
έναι npooλeo rowd στους κούους και τουκ
Φορk naρό το μtoοnou nooooοτο εξαγγέΜrov
mopn tων
επεοouων των uουytων 00 ενu μα υνοής
6οδoί οωτοναού και γα το oκono aό ορt
Βosneio, Μοus0 οf commorm, Δε γonoς rpηγooίou A' roia (1620-16751, Φί κooς ο minoυομός στα νηoo έaι ψtοoει στο pnonς της νnoou tά o εγt pnμο orpouupo .
vn) nuvrρούτη τον 0ε6δω00 Kο νορων ουντtoι με όu ουτό ουντroyτ oμεταού , στη rεφύτημα έδωοε η Νopprηνn
o egen Bo Reperti toν συνοnκό apepό
83our , Πρωοuouνος του Μνωμνου ωv, ήτεν ntvtaoς εγγονός του npi ano tmv κυβέρνηoηn wou0 εν μορεί oν κm 0pο a Μς νοe toA- atεpoς μετά w eφρμoγή tης Konς Δ
στηκαν συγtεpμέν ότομα ανοφορός nou 00 είνοι
ευδου 100% .
του oneiou , η ηpuroτοn κopn Pκo .
νη, novερεύτ toν 0600uρο κο μ ο uός toυ nphmος άνης
κορνμάσς (19ρο 17e0, είς tooεp
τένα η κόpn του Εεpοστή 17559, ponvoφογείa H o nvuς 6oν ονομέντoνο
νο, εv nrμusnς φ0atn tuv 00o0ov
ονόρων ουνετoί με όυ ουτό ουeroτo, Εν
tωμεταξύ συμφωνo με nrpopopες rpooά aMe r0ο
με αpγουν ρυομούς η δημουργο του νέου Υ το
αβρίou , os
σ 0ruρνn enovυνο, nporeμένου να δaεp
tοντoι ona to mήμοτα nou e RΡOUουν.
φοtνoμτονόστες γνοντarroAε
Φeν opoτελoν δlia οσφοnεος
Δν annotoυν ος ουν eε
or w oπκή γωνο νo τν δn to toroo κο έγνε μητέρο τ nmης Το όο oουrora όυ nepinou to00 dτεpo ενo
andunu nou 0μνει ο0or. noγanάς μου, Μοoeς τοuτοου , ου - τoμα ν αvoupnoουν onό τn tύμo oυτό δ
οι anovoνο tou ετός κοι ως ότου yοu του Ιαsapou Αρpooou αφνύ όνpo , tφ 00ον ούμμωνα με σ otου
οφομοευουν φυrmd , apομήνουν
npίμαχκές 0κοω
w-μτοναστηou peoκοντο στο vηo
του Αraou tάμφωνο με τα στοοo της ΜKΟ στnν
Λpopρίοτ 12645, στη xo 2908 κο στη άpo
5.57% Το γενκό ούνoo στο τpa nooorόνo νηoό
o στην κω κo Apο φτον τους 26.586. oκoττpa
Δστς, εni της ortios των 2 npomοuvν
δυστς εri tns . nτεioς ων 2 npompoυενον
VυΥ ΥΟΕν μπογοενιή nonKA των κε
Μου00 και enοα unpov ανonoeς συοος
εpα ζούμε τν εravor0n pis να οοpoττα
κάnoο οοοσή opά9οσn ntono μopτέpo tων
to om norpeύtηe tov npir Mo Α ένeι oopoei nνν τον seμβοια.
η unνοκουο
τοναρίο και, ευο σην κω κο tpo φτόντι τους 26.566. δότερα
νo τm Εόμο ανοφέρει όυ τον λύγouσο ο oφοεκ
5noν nou tnoνον το nά0ος να δετούν κτοοκεμή
απαν τοροτου Arno
Υ στον tooo τους Aς tνωουμε noς η unρκουο0
νο υw Eύμο σνοφέρε όο τον ύγουστο ο οφ δες
έτοιμα
νopnoouν onό τη toμ
οutό δοe
συνoηκές οφ4ες φ4τος κοίoνon 6εγ 0ο Iασε
tφτooν ς 1205 εν
έφαουν K 5077
έφτoowν uς 5.077.
Η owνoα στη σ
& | ος tmς Κυpepνmonς γνονά εvέpruoς νο vο
κολoγal

Τελευταία νέα από την εφημερίδα