Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗΑΠΟΨΗ
"της Ροδόπης
Δεύθυνσι Ξενοφντος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. κι a 25320 22242
Τιμή Φύλλου : ευρ ο45
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www..elapop si.gr
ΧΡΟΝΟΣ33ος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1459
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΒΔΟΜΑΔΙΑΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Μετά την άρνηση για σύμπραξη
από τις άλλες παρατάξεις,
ο Ντίνος Χαριτόπουλος
προχρησε στην επλογή
εκπροσπων για τη διοίκηση
του δήμου ΜαρωνείαςΣαπν
ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
Η η Σεπεβρου ήταν η
rερoηνία ανάνηψης των βούo θα ελξει τα μέλη- θράκης ενό θα γeι
καθημντω Των νaον & ης δοδησης των νομκν η δημoα nρooληση
ουσεν των Δήνων όης προοπων κα των επτρό
της χρς , Αnό αυτή την πων του δημοτικού ομ τοής
ηεpoμηνο α Δήοχα βουoυ, των επροσύπων nαpάνηνα έει ξκνήρε
κα οι συμβουλο όλων των στην ενή ανeευσή η δβούλευση γα Την
κατηγορον ήθmoaν να
οδηγήoουν τους ΟργαΜgούς Τοrηκής Ατοδούoaς μέοασέναπρωτόγνο
ρο περβάνλον γεμάτο αnό
rροκλήσες, δυνατότηε .
ο τρόπο 6σoης δο
oης αλλά κα κιδύνους
nou napουσιάζοντα στις
της ΠΕΔ Αν . λακεδογας
σύταξη του τεχκο
noypaατος ως προnaτoiενου του προδπογα ουγκρότηση της Εn λογσμού του 2ω20 κα του
Δαβούλευσης εxχερησοκού Προγράμ
ματος το Δήμου για την
περίοδο 2019 2023
Auεοα το δημoτκό ομ
x* ην eο τν eν 5aμv paoν aτν pόon τα
aive Nepτooou γa aμιpo τη δoη mu μ puuς
moνeνaς Δήμος παρος στς nopu ς
4μίος unnος την αρχή ης λογοξoίς στους αλς
αμ -δημοσταήo η ρφετος nper καφωε στνς τας
edioς ηeρrς puς uν pατην urpoξή oΝ τον δ
μενaτξοον στη Eημεuρέ aς napnης &νοδύθe.
θu ιμiομε Eμις οην oδιαωpίn nrνά σς ς ru δυ euτς ouαίvaης κo ης oνe ς poς oo ος Της omuς.
Ετη ωνΜα uτomot Τς opotυς 1οu γΕ ην muέρ, της δεύ
ησς to Enu Mapας- Eaτνορος ς 020 τους npen
Eιμκος oυβοcuς
ΑTΗΜΡ ΤΕνίoN THΓΙΟΝ ΠΕΡΜΜΟΝΤΟΕ K noΝΠΗ AEYΟΥκΤΡΙΑ ΣnοΥΔΩΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΑ ΣΝON ΓAΩΣΟΝ cosMoeLos3
ΚΑΜΕΜEr AIMA ΕΥΤΡ0ΡMA τονE MAΟτεs E ΤΗ
EnTYΧΑ ΤΟΥΣ ΣΤε ΕΣΤΑΣΕις ΟΥ 201
Aoτελέοματα Cembrdee Μaiou 2019
FhersNome
οσαουο
Κpροτ
πpοuτ
αpοη)
Pass aGraeC
Τ GEORDIOS
MEDET
ΕΡ ΕG
oe Αονos
MONDAS
w αοaο
POSTAE
ΡΟΣΤΑΣ
PasGrC
Στο Δο Mορωεος
0 οικοιο MAEΑΠΡΟΡM Σατνητυπκή έναρξη της
PAVLOS
STANTINOS
MAPΔΣ ΟΣ
ΕMΟY, HΕΚTONKΗΣΑΕERHEHE
ταλ ΜΕΜΕΤΑΝ
no τα noT34ΟΥ-nu -KONoo nΟΣΤΑΑ
4ΔΗΕ ΧΑΡAΜΜ0Ο
ΝΗΜ α ΤΟΗΣ GHOΝΟΗΣΑwηΤ
P Gre
νέας προγραματκής ne
ριόδου 3192023 έγνε με
την ορκίμοσία του Δημέρχου κα των συμβούων την
napooεή 29 Αυγούστου
2019. Ο nροσεχείς nέρες
είναι κρίομες αλλά και
NK ΗΤ
κooAo owο .
c E, α
Ρsiet
P We Det
Pa W Me
PwDeinde
| υmmme
ΕοTΑτο
orΣ Φ ΡNOΣ
ow Ηo
NOVAN
Συνέχεια στην 3η σελίδα
Εwp οuΜΜT
GOusou
NOLEMAN
cwpακ.T
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΠΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟonμeνος
A CAMBAKGEPET
souurMAN
SETOU
πλές και πολυδιόστατες
δοδκαος κα ατοφάσες
στε έγκαιρα κα έγκυρα
να δοτηθα το τοπ ου σημα διοοιρέρνησης κορυφaες στιγμές Βα ενaι
η επλογή του πpodpeίου
του δημοτικού ουμφουλίου
CAMERIDGET
Αnοελέοματα ES8 Μαϊοu 2019
"ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε."
Suane
BOUSE
E Ο Ον.
t4 c ουκη
ομουον
ΤΗΗΝΑΤΑ:
HWOKH ΑΚΤΝΟΛΟΣ Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ
μΕΡΝΚΟΤΟΜoΟ ΕΚΕΟΟΜΕΤΡΙΚΟ|
Ε3amoοκη 1
τuλ επροτν
που θα έχουν καθορστική
σγμασία στη διοκησ τou
Δήμου ( ουκονομκή επτpοm-eππροή nouότητας
souce
Pass Me
ο KOA
wουIMA
5.a Τ
a-8anowe
μTUPLEXΑΤΕΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
CHAAN
ΖΜκiη και Δς rwia KOΜΟΓΗΝΗ 9N
Τμ30κί A Γα
ΥΠΟΚΝΑ ΕΑΠΟΝ
Aγαλου 1,ΑΙi mi α2
ΤΩΡΑΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΣ
ΔΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛΙ
Τηλ. 25320 22002
ξής ,
ηο δήμοoχος με aο
τ0ου ουu .
Ηδη ο δμορχος με ατο
1ma tmo Meuns
E3-οΜΑ
κα μεταββόει αρμοδ .
δτητος . αξτa και ρeους σε πρόσωπα (αρετν
κα μη noυ σοκροτούν το
eοου.
euοΝ.
Ε8. Ν
ACHMET
aroOsL pow P M
e-a2poWER
MEOMET
Αντοοοο
P hMt
EPELECS -8WER P
es-apwER
MEMIT
ληβεί να δοκήpε το
Δο Μρνεος Σπν .
( Αντιδήμαpχο. oύμβουλo ,
έπnoθα κα άμολα σύμ
βουλο , ομάδες εργοσίος
2OUREICHA
Ε3-5υ8
ττE 30 επτΕΜΟΡοΥ, HEPA ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΕκοΗ ΤΑ ΜΑΟΗΜΑΤΑ
ΑΟπτEΡΟ τκΝο οι ErΤAer τmo0-2100
τ0MΑΓΑΡΟ0ΟΡE 0002960074617541-2332111125
ENT AΡ
ΑΣΑηEr . Υ
AΣ9 ΣEΣ
υγουεφόυα
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΘΞΥΑ-ΕΛΕΤ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.ΠΟ.
Πάντα κοντα
στον αγροn!
Σοπν- Αλα.
Τηλέφωνο
25320 23151
ΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΑΝΟΥά1
Y02dopo
ΕΝΑΝΤΗΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532 1 10063, κιν 6971978739
e-mail.:[email protected]
ΓΟΛΓΑΚΗΣ
COSMOGLOSSA