Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λaού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μικαnn A . Δούκος ( 1916-1952 ,
κστας Μ Δούκας ( 1932-19701, ΜιxonA K. Δούκος ( 197ο-1997 , Κστας Μ. Δούκας (1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββοτο 7 Σεπτεμβρίου 201
Αρ φύλλοu : 4194
Αιτήματα των δημάρχων
για το μεταναστευτικό
Ηκυβέρνηση ακούει
Εεκίνημα για τους 2 Δήμους
Ανέλαβaν to κοiκοντό toς οι νες δημοτικς apχς στους Δήμους Ανατοήnς και Δυτιής Σάμου
Σε mτά ec na tov aντurτunon toυ μτονοστεντικού- npoopoyκου κατ Anξον ο δμορor Βopeοu Αγau nου ουμτείον σε ουσκεφη nou oυγκoλ σo npppερς Βopίου Αγou, κ κοστος Μουτουpn
ΠΠμΠmΠΠΠοαΠααΠτ
φιμα1ll 1 ο! αιu" m
μμμμ 1μιμιΨ Ψ μ
απ ςΚ
And τη oυοκεψ ωw 11 δημάρν σuη Μυνn
Hoωμοoα του δημoρmοu Δυτς Σάμου Aξονδρου Aυμmέpη
Hορκwpοσία του δημoρou ΑνατoMς taμου nappou τοντζου
no τmν σντμετηoη τουroopnμoτος σnoouupόροon τuν wήoων κοι μοκές
ουπού onoα nopστoμενα κοτνο εnτος στην Τυοο , σο οoa Στον Δήμ0 Ανατonς toμου , epouoia toυ Σεpo . Maiou nou δεν κατόφερον ο εεyoύν. Ενo aγουpο 0 κουροοω neργpopoντος to npopmμο e 6 .
ομόουνο σος nopoκότω οεοι: 1. Τrv
anoo δομουρήοςαο0 στ ηonupο σνοογo του 124 κκ ευοpίou του pοuun Eάμου κ . Χpτόδοunυ 0 έουν σν το εntuμοuν, μα 6έon oε poές κα το βνουμε , ono ζoύμε oε ουό τoν δuο eα oος
ot o κος δμnς για μετονοστες toντες npoς γενεc τωνwoww νa Στεpονδn 0ομικν φορeων, poonw tων φες o Φosς του Δμοu Δo 6ουnο είte no μόνο o poε όο μος εκnεξατε εnneyοντος
συς νηoους της nepptpεος 2 Τmw μκeί στο 1:170 tης nmepoiς κ - Ενonωv δυνάμεων και των Euμάτων Αοponeίος κο t0εnoά εtε μο ano ος nopouoες δομές τ
0υ onoι 60ο 0tnouν νο rpoopέρουν στον Δήμο μης φορους τομεί opμοδoτmmες μη του Δμου. onou
το βνουμε. ono toύμε ο ουτό τον δuo eο oος
ότoυ Μntpοotn Eύμου-κapioς κoι κοpoεν
τς κοής όνυonς .Ε-Τοupος
την εmoο , το opαμα κοι την δαχείon onό τmv
συς νηoους τις nepφέρεoς 2 Τmν
Ομεση μετοφορό των υφσταμήνων ρος & Τν uson και nnon onou oς κόομου , noγματοποήθr το topατο , 31 θέnω νo ξρετε nuς onoυμ κάθ φnpo npoς to ornm ohoeξiα fave γιooουε αn6ο , η οuτό tp6ομν ετoς tuν οστν στον nα ωon τwν κατοκων, nou noν unoστεί Αυγούστου, συς 1900, στον οeo xpο τo δrμοp pσno μου ωcμο δομεuon poc toυς συo xόμοστε γo να χυοουμε και o γο νο γpεμουμ .
uw opστιoή διακon neπουpγος tων κατοnτon κοι uς στο φυnό και aοo μεγάρου , η φμooio του δημάρου κο0ς τοςμου rou oυνοντ και 00 υναντ κοοrμερνά συς Ερκόμοστε γα νο ενσομε το Δήμο και o νο τον
κΥTnoneoς Τομου , Μopος κοι ΒA o κεφάλαο σno τους roooouγες | και τωw νnyέντων δημοκν . κοoκoν συμ yετονές του μου μος Αοnμβoνω κο oοnou oo %
Την σνολοrή δοσnoρά tων npoοφ . και μετανόστες
wwν στο ονοnο της κρος , με ομισ
μεκοθeί στο 1:170 της nmepuoκnς κ uon twν κατοκν, nou έxouv υnοσtεί Αυνούστου, συς 19.00, στον ούεo xepo του δrμo. npooo μου ς μα δομευοη npoς toυς συμron.
κάμοστε γο να κuoουμε και όn γο νο γpeοουμε.
oκό κφoλoo ono τους noooouγες και των ντοεκhryέντων δημοκν. κooκν συμ.
pounoν κο nρo44oον του Δημου , no to ορκuμοσίο
.Η oνέεn στη oR. 6 στον Δήpο Δοτής toμου ανoτκό ρεnopτος στη
yυτονές του buου μος, Ανολαμβόνω 0 ovonoμ
βάνουν uw εu0ύνη tnς δάors tου νtου μου
τη ΑνoτοnK teuoυ, του Δημου η rpτεUουο
του νmoou , toυ Δuοu με uw στοροή noutεύouου
otoμε .
ΑΚάn, tκαν Μνο yo αυρopευoη με ονύρanooς
ι σήματα rou 00 noocoοοουν tο συμφίρον tou
| σεΑa 2 του αuού Βiμστος,
OΝίκος Κατρακάζος για
την ολοκλήρωση της θητείας του
tonou, γα onotonωa onμουργίος κοι oνu4ς κα
tonou , va aotύnuμo δημουργος κο σνonuξnς κα
a ς μεγόnες δυοoneς noυ unopouv wwpou
rpopnnuaτο δεν οepοβατούμε apouμ
τoτος Μηεpροnoirς tδμου κο, kοpίος έo to neaoρεo toτα ron α
κκ. Ευopος ευα κο δύνομη στ νία uο δυκορν κοΤ
τκή oρun εν
των noonήσewν oνiφερε.
τκή oρή εν κρoε στον δμαρο κ . Στόντο μιο tημεoε tniσης τα εξς vnaφο Κ
Λομpoνουμε την δo non nonewν και oνοτων
σο. με τα
χρoε στον δήμορο κ . Στάντζο μιο Eημείσε tnίσης τα ξnς: dvonoμpόνω κοι σνοεκόνο tη Αyος uvmς, η εopτn της onooς ntον την Λορονουε την onon roney κα τρνοτ
μονοδν με στοοία κήόδων χρoνw με n π
nonauκo onotunpoτο στους ανες , omo κα
eνoς δήμο με εορετκές δυνοτότητες και npoοtnv ονεrάρκεo nopuv , opuνων, tεκν κοι ο trν ovenoρκε nopωv. onpunwν τεκν κοι ο
oνον . a δυσoες eίνα no4c On όμς στη
μρο της onνς διαείος o tης onuoonς tων
αρuν , κάτω ό ootηρα
θήκες
Με μντμό tou ο μέxρ npouvoc οντmεppepεκάρος 1μου κ Νo κστρακο
ξος εopοτησε φορείς κα ουνεργότες με tους ο onoioος εt nv ευκο να
ουνεργοστί στην διάpκιa της nvτοτούς eatείoς τoυ.
o nutpα Αooύenoe nopmpοοία των δημον
υΟούλν κθς κο των δημοτον κοι κονοκv
ουμβούnv με enοευτικό καα nonτικό dρo .
evός Δμου με εξορετκές υνοτoτητες και opo npoηvoύuνoν δημοκ
niς Το στουείa ουτό μος uπεuμίουν δαρκύς no τη tpo κα
noυ μος toupο και non έwoν και Νομίa του δεμάροu r . Στάντζου
noponeiες unptoν, ομως οεωoo o Η τΕλEtn onκnrpuθηκε με ολo tou νtου δημo, to κοθήov και το xpέος μος στην κονυνίο κοι στο Δεν 0 σrούε ono τα χoη μος την nopoδοοοκή
ως nεριφepαοκή Aρn κόναμε tpyoon ου oroloc μετο onωv . ουvεipn άους τους μέovτου νmoou μος Aν οος μnou ως oήμορος , δκοοoron οδυνομν , με τmν npoounn npοου .
μοτιo κΟ μερμο σε ωwo οτις συμουο + κowiο μος nnt m 0aσος nω u no να τioυμa σν οος μno vn ο υ nopondpραμε καμένη γη noτεoοuμε στον
tης Ενότntος κοι ου n0 tο erined .
ένα pγo nou φo a oό τα οφopός στο δήμο μος ένοντ της oάτευσης ως αντί . noenς και του νmoού, ένος όνορωnος της γενός μου , α βateoouντην nootnt δnς κpς ο τοδo .
χpona anο συνEe να φαεται poon συς ουooς της εnonς μας , Ερpnτpα nou we u npoοnό pέoς npoς το συnoyo ουν την εξυστpέφeo, σnμεoo
κοι tα εnόμενα
μεpα 00ovoμa tw oνoγn να
nu έvo μεν0no εupστο γo τ oρoγωγική ουνεργοoa στο npoouικό
toν τόno μος οντtoες ο
για το θopρος μος νο εκτεθούμε στο έpopο τn npo .
uς noNtnς γένημο epέμμο και κατοιος ουτής της
opeonoγoμό καιτην npoxnon npotpoιοτηtων nou
κona eα oος no ot οpehouε να ntoouμe. Δεν
.Η συνέxα στη oh6
enioης oε houς τους unopneou, tuν εnorov του
Βουλιάζουνν η Σάμος
νησιά του ΒA Αιγαίου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
της Ενόεnτος τος ουνοpoς και και ταη
της Ενδnος , στους ουνοδέnpouς και
Ευχολόγια. . .
ουνεργόtες στην neρφέρeo Βopεοu
αυ , στους ουνοδεφους στον npooφυκς-μετονοστευτικές ροdς ουνεχtονταr oε κοθημpννή βόση κα με aνμούς nou nno
npιο poμό τς Τonns Aοδιo 2ουν ouς καια ουν ξεnεpoo το 2015-2015
ουτστρις στη eup mv
α τους Κοg000ς, Tνo τoξ
ο npoopumς - μετονοστευτικές ροές ουνεtονταr oε κομερνή βo κα με oμoύς nou nnoά
Στην κατάροoη ενoς συνολκού σοδου moster pan
μηonτές κα μετρα nou nύπουν nες ς
της Αττής nouθα φnooν τους npόσpης nunς τς διoo oυ popuoυ οτηστς
npoupo n ptpνmon , onς ανακοωοε ο ονonnnou κpoτησε sonmpo φoνο έφro κno στον Μeτpoon μος κοι την Στομtνo miov το vnoά του Βoperoοτοσε να μένα otμερο στο τnοςτου Eνo taκnμος Εο στν 20Ακα κου Aνaίου με την pστ μ να enr ov τoso με rpopnruoto , στενοpες
ond κoι nΜς μονοδς κpe Ο στm Αστυνομίο , tην nupoepσm .
ουκό το xpόνα npooopne 18 φ στο Αμένκό tομο and κα 00
μου tκ δυνάες ηpto od a να ς unononς ummpεοίες κο τοκ αν
σος εκτpcourou εndξα , να εto . epunou tou καθήοντοo ανέφeo e
pω τmν aωνία οος κοι νο δεκδικήou k kστρoκάος
με oη μου τη δύνομη mo tο καn toυ
βpeθούν τέoερo νto στροτoe6a στην nepιοκή
oς α κορους εκεφoηςςμopn φέpi στημo vα διατεφιστεί το rpepηημe
popά n κuρέονηon, orς ανακοίoε ο σvon
putής unoupyoς Μετονοστευτικς nonής , napyos
Κουμουτοος μετό το ntpoς τηκ δ0noupyς oυ .
oφς nou npoγματonornnKε την nμη 59, στο
- μετονάστες tύμφωνο με στοεία nou rnodζouν
tmw poatικόma , ono rw 1n ως και tw t
Αυγοoστου, έφeοov στα νηo
ονoρκ 4 101 npdο ηαε και
ούμpωνο με toστατωτο
ούμpωνο με οωτό nouunooierα oτό tn bόρκε
στο Νμένκό Εμο aΜΟ και 0 0ις
unoupytio npooτoίας tοu noΜt .
nouΡεo npoτοoος τou nooτm.
μετονόστες, ο ορ
onac noe oκ Κουμουτοάκος στους onμpoορά
onuc δoo ο κ κουμοτoάκος στους δημοoopά .
φουκ onotθηκε ο nooστοτος 0aτή
Φους δonoτonκε ο nouσστος oρατpος
.Η oυνα στη οh 6
στουεα , εho ουpένο
στοείa , εo ουφμένος oστton τmv σνυ.
στοοη nερονή nepίοδο, oυ
ou Ματο. γτ ουτό η κuβέρνnoη npop στη
δαμάρpφωon ενoς κεντρου σαδίου . το οroio a
το 150% σε
Σάμος
Από Ηγεμονία σε Αιχμαλωσία;
opoυοοστεί oύνταμα
mgiren
| 6γnε τους 1.727ηpόοφυγες Τη unouργon σύοon σοpn0ε ο ανornnoutnς
unοupγoς Μετανοστευτκς noτκής neπο ano
εντοn του nooourουογού στο ΚΥΕΑ της npoovoύ
ο οonputής unουργoς
MOPO TOL
μενας εβομδδο Η ψη έγνε κ τη ο
| Προστοίας του ηonim ndφ εντοM tou noουnοuoγoύ στο κΥπΑ tης noοoύ.
yος κουμουτοάκος, nou έxti
enpoptoτεί με το μετονοστευ.
toυ upunουργού nepό τω Πρωοunopyd , eρpόδιου
Τράφει ο Αλέξι νδρος Λ. Παταγεωργίου
| τod enoνAaβε όu 4όνη της η Υα tον Ευντονwομό tου κυβερνηεκού tpγo Αn
Εotpτoo . κα του νεκού γpαμματέο Σοαμού
.2ύμpνο με x eεμεδς a onanίor Meνες nonrίες
κς τοu νoου κατ tnς n0ισς suοσt ονεκouφον κουστηρημή , nuς, η
υπέρμετpo 6oouνοι στην npo onoppopoς wv μετονοστν εo
onόθε μος να κοοpουμε mo toυς μο oργή κο oμψοn δοδοoa
eουτούς μος κότw onό noς ουνόrες
90 δεβούμα, ή 4ν α δοούμ no Ccope 5yoeram Canc . 1 Bon
Atες onν xpν να aμμετόσουν Syosrnam of comDe , 193
στον nomομό μας εnν pομmovoμος
ΕOι mw oνηνκή μος n-στοακό
opunoμoστε ono τον oapyo κo ης τομαής Ηντμονος 1838-1012, ντόδες μτονοστες εν ο φήμες mo κuuο roοού .
Εnnoa δεν μηeρεί νο αντor
pe στηw oνμετnon toυ
οuερκνnonmoov , Aθανάσο Κοντογιoγn Πnoov
μέρος νενοί ypoμuaτες και εηφόουno, tuν uοup.
επηοη Του
δmήμστοο.
yeωv tωτεpoν , nροσταoίος tou noΝτn, ovής
Αμυνος, Ποδeος Εργοοος ήγείως , Δκοοούνnc ΝυAΙ e
Αναnρnoαν το ΜΑT
Να anφεί όυ
τnioς κα Αγροτιής Ανόπτυξς Η ούοεψη royuaτοτο tάpρστο, oηκε στη oοd της ουκης των rpooouγmν και
μετονοστευτκν ρούν nou noρατηρείto το tεeuταίο
e τou
της rpoεxίογής neόδου . κόε nepστoτκό nou τη tομο η enheκτη δμοpίa της Αστυνομίας ΥAΤ ponό δύστμα Bνδetκό ενο tο γεγονός όι την
51 Αυγούσπου , aνοκόρnoε anό μετωνοστευτκν ροuν nou nopatrρeita το teutαίo
nepo ουΑούστου 2019 ηουon σ a
110% σε σκίon με το ίδο poνικό δόστημα ntpuot
Αnό τους δκοοτ (18) Πoivπες oημκίνετο nepιnομβάνει δοδες ακoμη και εκατοτης τομας Ητμονίος 1834-19121,
mmoδύeυνon Αnooτόστοσης Τόξης tτα Ατγόμ .
νοΜAT κα στο νno nopoμνα η opοpίο ET
νο ΜAT) κα στο νησ nopeμtvan apopiaνET
ντόδες μετονόστες εν ο φήμες wo κύμο noοοφ0
ouvesnonοούμε ο γτονος o n 6o 2 ε οuτν κοταρόφοντα ως | νων noυ έκει non οτευουνθeί ono tmν Kωνστανο moδύοuνon Μέτpων Τοoo, η ano tει tepo Μονο τον Aονουστο του 3010 ο ouες αό ξroo και
Μόνο τον Λύγουστο του 2019 οι οφδες ono ιρο και
00noο00 ανoν σε 7055 κοιο οp0μός ουκός ήτοv ο
tπτρο μετό tw 0ΟΥη της Kοινκ ΔΜΚ
τ θεοο0novkκη na tv noaudonσ τoυ νηaού
νοnoin rpoc tκ naροές ontvοντι στο νησό μος
σνεεpτη μετονόστεοκ μopeί νο
μοφnοί μου θείο στουκ κnόους του
νούnom rpoς ox nepοκές oneνoνι στο νnοιο μος
τη θεοοonιovin no τπν onoouupόpnon του νησιού
ονεξετη μτονόστuoς xpεί νο
Υεveonoyoύ ένopou της οκογe. κοι ορAμεί nepoooτoους onό 100000 ανeounυς
ano νό οpeμό μετανοσνpoopoywv, tο Aano κvo οpaμ μετονοστν- npooφύγov , το p
Ευρωnoς Ενωonς Τουρίος
onaς εroμονε ο . κουουτοος , η
oropeiμεpoa γιa ο έρνος
κοι ορeμs npoooτpouς ono 100.000 ανepunouc
wίος , ο ν ros 1016-1007) και ο έχει npooneoε noνκό στους κατοίκους και tους
Αονδρος Κομάνης 1 1800-1870, φωe noρo tο μεpο nou rooouοεο εξοηγεroov
ο ν, ήτον ntvτάος εγγονός του npi ono tmν υβoνnon η onouo δεν μnopεί ν κομ
φeεί κοoς ο nnouομός στα νηod ti ψτ0οει οτο
y onoίou , n rporotoη κάpn Putό , oow . εvb n nhημμες φύon twν 00Λoouv
νη, novτpοuτna tον ec6δupo κam. υνόρων συνετo με όυ ουτό συνenoγετo Εν
ηyείo tης ΕΛwς Αστυνομος, tστεn Μn μα
on rnotονε οκ κουουτοoος , η εnopή
εnoφή tων
Artiur mes 8atou , 1 t
B3Mου. neoουεοuoκ τοu nνωμένου
δμορία onnν οστινομν inepano 1 οτομα " επpοonwv των unoupytiuν 60 ενo μο ουνεnής
onoίo on porθήoοuν στο όnο εyεpnμα oroouμpφό , 00noo ουτονοού. και γα το οκοnό aro op
διοδοοίa ουτονομού. κα να το ακono οπό οp
στηκον συγκεκpμένο ότομα ανοφορός nou 00 εαι
oε κο0rμeprn tnuovwio npoεμένου να διαφ
, Hοusa of Commer, 2 Δε γonoς rpηγopίοu A roo (162-1675, φeeί κοouς ο nnouομος στο νnod έει φοοει στο ρnont tης νnoου τoευ.
pnonς της νnoou tάμou.
ν τω μετού , στη δrμοοότα έδωσε η Νopβηγ
D egeon Bos Repert τον ονonκό opsμό
O egeen Boas Repert τον ουνοnoό apoμό
rοiiε Koutς 15m oς Μoνης τω μεταξύ ούμφωνο με rvpoφοpίες npopά hh rpoopγww-μετονοστν nου βpίοκονται στο νηoό
του Αγoίοu . Σύμφωνο με το στοοχίο ης ΜKD στmν
12685, στη κο 2908 κι στη τάμο
κεμpίου , 1905
σ θnuρνn εnuovωνο , nporeμένου να διακεp
torai ona α ζrro nou ea npoκomτοuν
ουνόρων ουνευτo με όυ ουτό ουνenoyτo Εν
ζοται όnα tα mήμοτο nou α
npoκύnτου .
Δυστις, επ της 0mtεioς των 2 npoηγούμενν
ouγν γα τν μετονοστευτι nonοκ , tων κ.
Μουona κοι etoo , umpov avonoγς ουοκέpες.
- o νoμo npί noγεvίo ou v
ooνo μετανόστες γνοντοι noε
oν onotεν δno αoφonεoς
Δεν onnooυν ες ουνήpeς τa om
κον uw o γωνo yo tν u του
στήμου noυ npauνε omoonoc
οι anoyovο του ετός κα, ως ότου
μn ο uoς tους ne
Κοnημόνης (1600-1700) , εία τtooερa
με οpγοuν ρυθμούς η δημουργία του νέου κ πο
τνo, n κopn του , Eεροστή 17559. | ponν oφoγa οuTΗ και novtως δεν ανομένατο νο
oppo poioτa
Μοuο κο eo umpov aνooeς ουoέφες.
Eήμεpa ζύμε tmv enοvomon ρίς να δοφoίετa
5,57% Το γενκό ούνono στο τpa nooorάνω νηoό μεpο ζούμε tnν tavanmψη pί να δοpoνττa
κάnoo cuοοστική nepέμpοon0η 3ο μορτύpo tων
κοι συην κω o pο φτον τους 25,346, 6 όερο κooounpoμοonnonομppo ων
5nooν nou tnoνον το Λ00ος να δεχτούν κοτοοεuή
naτpoutη tov npins Mon
tούτοο κo έyνε μτέρο
eι oopuei nον τον δεκέμ9οo.
nέμmnς Το ό00 οοporο ou nepinου 1000 ότομα ενo
έτoιμα ν σναpήooυν ono τη toμο ο οutό δεve
ματονό όνερο , εφ 00ον ούφωνο με αμatο
.Η owνoια στι σtλ 4 ους της Κυβέρνmoης yίνoντα ενέpγuς νο νο
rpononός μου , Mepίος tούτοοu ,συ . τoιμaν οopnoουν ano τη tόμο ο οuτό εe γa uw Σάμο σνοέρα ό τονyooτo o οφες
να uw tύμο σνοφέρε όο τον Αύγουστο ο οφξες
ζυrου τοu lακpου Aρrponoonou μαpνό όνεpο , εφ όοον ούμpωνο με αωματού . έφτοoν tς 1205 εvd ο ουνonκές οφες φέτος
nu ovν
ΚΥT στον τoο τους Aς tνboυμε noς η unoρχουοο
ούς, κ, εuα onoyoνο tou eτός κο ως ότου υyou toυ Ιαxdpou Αρpononou
οφομοφουν φurτd , napομήνουν
tφtooν tς 1205 εν α συνonκές οφήεκ φετος κοονηoη 6εγ 00 Εαι σε οο
tφτοooν τς 5.077.
κonoγa

Τελευταία νέα από την εφημερίδα