Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Κυριακή
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρξευν-Δημοπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6857
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
588 υπάλληλοι
για 470.000
εκκρεμεί s
υποθέσειs
στον ΕΦΚΑ
Προνοιακός χάρτns
για το 2020
- Οι εισηγήσεις και τα σενάρια για αύξηση του Κοινωνικού Εισοδήματos Aλληλεγγύns
- Ποιεs αλλαγέs σχεδιάζονται
Στον σχεδιασμό του Υός Δόμνα Μιχαηλίδου
νέου χάρτη προνοι .
ακν επιδομάτων πφο
χωρά το υπουργείο προγραμματισμού , θα
Εργασίας , ενόψει και
της κατάρτισης του
προύπολογισμού
το νέο έτος. Βάσει των
αρχικν εισηγήσεων , ελάχιστο εγγυημένο
αύξηση αναμένεται
στον προϋπολογισμό
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
( ΚΕA ) , καθς η χρημα.
τοδότηση του Ελάχιέχει δεσμευθεί ότι για
το 2020, βάσει του
Τα τεράστια οργα.
νωτικά και διοικητικά
προβλήματα με τα
οποία βρίσκονται κα .
θημερίνά αντιμέτω ποι οι εργαζόμενοι σε
ΕΦΚΑ και ΕΤEAΕΠ ,
αλλά και τη δραμα τικήυποστελέχωση
των δύο οργανισμν
που αποτελούν τον
βασικό πυλνα του
δημόσιου ασφαλιστι
συνέχεια στην 11 | στο τ ενου μετπιση του δημο ενισχυθούν οι δράσεις
κοινωνικής αλληλεν γύης προς τους πολί για
τες, θα αυξηθεί , ο
εισόδημα , το ύψος των
υπόλοιπων ειδομάτων
θα διατηρηθεί ως έχει,
εν αναμένεται να θε
σπιστούν στοχευμένες
δράσεις για την αντι
γασίας και Κοινωνικν ονομάζεται
Υποθέσεων Δόμνα Μ- Υέννας . Έχει ήδη
χαηλίδου δέχεται ειση. έξαγγελθεί ότι θα
γήσεις ,
σενάρια και αναλύει
την Πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογι - νηθεί από την 1η Ιασμού των επιδομάτων
που ήδη δίνονται , προ- μετά Σύμφωνα με πληκειμένου να προχωρή- ροφορίες, ο προϋπολοσει στις απαιτούμενες γισμός του εκτιμάται
παρεμβάσεις.
Το νέο επίδομα θα
επίδομα
με 1 δισ.
Εισοδι
ευρ αποτέλεσε πφο εκλογική
γρα Φικο ύ
προβλήματος , όπως το
εξετάζει
ανέρχεται σε 2.000
ευρ και θα δίνεται για
κάθε nαιδί nou θα γεντης κυβέρνησηυση επίδομα 2.000 ευρ
περί τα 180 εκατ. ευρ
θα δοθούν για τονέο
επίδομα γέννας , που
θα δοθεί σε κάθε Παιδί χάρτη των προνοιακν
που θα γεννηθεί εντός επιδομάτων για τον
του 2020.
Η αρμόδια υφυπουρ- μόδια υφυπουργός Ερ Η Ελλάδα
έχασε 7,4 δισ.
ευρ σε έσοδα
από ΦΠΑ
για κάθε γέννηση παι
διού.
Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου
νουαρίου 2020 και
το 2017
επόμενο χρόνο , η αρ
σε 180 εκατ. ευρ , με
συνέχεια στην 10
Πιθανή νέα
Προκήρυξη
για νέουS
αγρότες,
Στα 137 δισ. ευρ
ανήλθαν οι απλειες
από το φόρο προστιθέ.
μενης αξίας (ΦΠΑ) το
2017 στην Ε, σύμφωνα
με νέα μελέτη nou δημοσίευσε σήμε
ρωπαϊκή Επτροπή , Η
Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση μέτά τη Ρουμανία στο noσοστό
απωλειν ( 33,6% ) , εν
εππλέον το εν λόγω έλ
λειμμα αυξήθηκε κατά
συνέχεια στην 2
η Ευ-.
Σελίδα 9