Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12345
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟοΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Γλιτστε τις κατασχέσεις με 20 ευρ
το μήνα!
Τελευταία ευκαιρία για τα χρέη
στην Εφορία
Στην Ελλάδα οι περισσότεροι
πτυχιούχοι άνεργοι
Σταικούρας:
Τα πρωτογενή
πλεονάσματα
μπορούν
Αρνητική πρωτά κατέχειη χρα μας στην ΕΕ με ποσοστό 19,9% , σε ανέργους πτυχούχους tως 39 ετν, σύμφω .
να με tρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, καθς είναι mo εύκολο α
βρα δουλειά κάποιος που δεν διαθέτει πυχίο
Η Ελλάδα κατείχε Την τελευταία θέση στην ΕΕ Των 28, με
ποσοστό 69,6% , σε απασχολούμενους αποφοίτους Τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετν.
Παράλληλα , περισσότεροι από 3 στους 10 αποσχολού μενοι με πτυχίο καλύπτουν θέσεις εργασίας για Τς οπο
ες θα αρκούσαν ληγότερα προσόντα, όπως καταδακνύει η
παραπάνω έρευνα που αποτυπνα την εξλιη των βασ κν δεικτν της αγοράς εργασίας σε σχέση και με το επί πιδο μόρφωσης Την περίοδο 2001-2018 .
να μειωθούν
ΥΠΟIK x.Σταικούρας σε
συνέντευξ, του στο Capital
επιβεβαινει ότι για την κυβέ .
νηση υπάρχα θεμελιωμένο το
δικαίωμα αιτrματος για μείωση του στόχου περ πρωτογε
νν πλεονασμάτων . Επισημαί .
νει ότι η μεγάλη μείωση του πε .
αθορίον πιστωτικού κινδύνου
"καθιστά ανεπίχαιρη τη μεθοδο Γη στιγμή που ο λογαριασμός της εφορίας για το δεύτερο εξάμηνο, λόγω της υπερφορολόγησης που είχε επιβάλλει η κυβέρ.
νηση ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει τα 14 δισ . νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν
Το σχέδιο αανάπτυξη
για όλους στην ΔΕΘ
λογία προοδιορισμού του" με β
την ευκαιρία να πάρουν κανάσα με την υπαγωγή τους στη ρύθμιση την oποία έnναν τα σενάςυα
ανάλυσης βιωοιμότητας του χρ .
ους συμ4ωνήθηκε πλεύνασμα
στο 3,5% .
Μάλιστα, οΥΠΟΙΚαqήνει ανου .
κτό το ενδεχόμενο και α άμεσες
πρτες παρεμβάσεις μέσα από
την προσμέτρηση των εοόδων
από κέρδη ομολόγων ή από άλλες
πηγές ακόμη και φέτος, στο πλαί
σιο της 4ης αξιολόγησης. Όπως
αναφέρει σχετικά " αίνεται ότι
δημιουργείται ευρύτερα μία θετ
κή δυναμιχή προς την επιθυμητή
κατεύθυνση .
Με το θετικό αντίκτυπο Των διεθνν συναντήστν του
και με στόχο να διατηρήσει η δυναμική της νίκης του στις
εκλογίς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβα
να στην θεσσαλονίκη για το Τρήμερο ης Διεθνούς Εκ.
θεσης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλίπα την ΔΕ0 σαν ένα φ
ρουμ παροχολογίας, όπως εχε γίνει τα τελευταία χρόνια ,
αλλά ως ένα βήμα από το οποίο θα αναπτύξε το βασικό οι
κονομικό του σχίδιο .
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές , το κεντρικό σύνθημα
tίναι ανάπτυξη για όλους και τόσο στην ομιλία του το
βράδυ του Σαββάτου και στην καθεερωμένη συνέντευξη
της Κυριακής όσο και στις tπαφές του ο πρωθυπουργός
θα παρουσιάσει πς Το σχίδιο αυτό μετουσκνεται ήδη σε
απτά αποτελσματα .
ση των 120 δόσεων.
Μικρή ελάχιστη δόση (μόλις 20 ευρ), χαμηλό επιτόκιο προσαυξήσεων (3% ) , " πάγωμα" των κατασχέσεων για όσους έχουν υποστεί δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού και υπαγωγή όλων επι
χειρήσεων με μοναδικό κριτήριο το ύψος της οφειλής (ως 1 εκατ .
Ευρ) , tίναι ένας συνδυασμός που δύσκολα μπορεί να απορρίψε
κάποιος οφειλέτης
Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις προσφέρει εκτός
των άλλων και το πάγωμαν των κατασχέσεων για πάνω από 1
εκατ. οειλέτες προς την εφορία.
Έτσι ακόμη και με 20 ευρ το μήνα οι μικροοφειλέτες της εφορίας
Υλυτνουν από το άγχος των κατασχέσεων.
Γερμανία: Ανησυχία για ύφεση
ΠΟΠΕΚ: Να μειωθεί η φορολογία
στα καύσιμα
Σε ανοδική πορεία η οικοδομή
προσδόκητη πτση κατέγραψε η γερμανική β
ομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο , εντείνοντας
ις ανησυχίες ότι η μεγαλύτερη οιχονομία της
Ποοδοκίες γα τόνωση της οικοδομικής δραστηριότη.τας γεννούν τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινο .
σει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η δέσμενση του πρωθυ Μαoση της τορολογίας στα καύσιμα ζητά η Πα 1νελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων-Εμπόρων ..
Κανσίμων. Από την αύξηση του ΕΦ.Κ και του ΦΙΑ στα πουργού για αναστολή του ΦΙΙΑ για τρία χρόνια και του
καίσιμα μειθηκαν τα έσοδα εν ευνοήθηκε η παράνομη
διακίνηση και η δασμοφοροδιαφνγή. Η Ελάδα as προς
την αμόλυβη είναι τρίτη ακριβότερη στην ΕΕ και π
Ευρπης θα μπορούσε να περιλθει σε ύφεση. Η σννολιχή βιομηχανική παραγωγή υποχρησε 0,6% τον Ιού
λιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα . Σε σχέση με
τον Ιούλιο 2018 , η βιομηχανική παραγωγή υποχρησε
φόρου υπεραίας έχε δημιουργήσει αισιοδοξία στο κλάδο
της οικοδομή Είναι χαρακτηριστικό πως τον τελευταίο
μήνα έχουν κατατεθεί περισοότερες από 300 κατασκενα στικές άδειεςν,
4,2%.
μπτη ακρυβότερη στο πετραιο κίνησης.