Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη:
Διαφόνεια
ΑΝΕΕΛΡΙΤ ΑΟΜΛΑΙΛΙΛΕΦΙMΕΡΙΑΛ
5aιgiρα 2019-Εpe 15ρισεως 1999 6 Πως 2064 Αμί, Φλο 914Γιμαμάλο Λοι
1tsΝo4pia 13,
τrtob.
|Το EΝEΧΥΡ0ΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου ΒΔΗ ΔΩΡΩΝ a
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣ0 & ΑΣΗΜΙ ΕΝΕΧΥΡΑ |
bhu 20κa im n 2ΚΚΕmA kog
ΠΧ ρd Kουδούν
Tmολικού fro
ΡΜ0010
Καλορί(κοι και καλά μυαλ
γιατί αν αποτύχουν . καήκαμε
opd a npουοuο τυ εpa ότιό βoou
λb aλhaο ο mό auο tτστα 1 nupkα
1mu Aκpαο σοa σm reia vu tεia τn ngφ+
φpoh pois api ea nδnndο0 Na θούeε
a ompα αμιν naa nouh papoo θara
μn Μa μνφέp oroioμnω c po ων nonov 6nο
γαι κeφopd
tiai αρίa tpa Δνeo nάη m 90pμδο χoε
Υouproos, n Mmpon Μcδ oop oυ
hara μ ογωono τm o, nφpκύprη Μoδηροpoτ Εpoλέφρon uonrυonτn as Δnponpαα
νοροουν ραrouσονοu
Eo nρκ .
ΣάηΕ ς ηότας εγαδι στr
ΤMΣλάοοοNmarrn
Το μεταναστευτικό είναι το κυρίαρχο θέμα
ης Περιφέρειας Βορείου Αγαίου
μο ή φon to o moaa mu δuευe
νoo στην τοo toα τν πον μ, eoσo
επpo τoνropooioν ουγαtο ο δοσrμn
ονb nεpoΡάρrre Bopου Amoοu Κστ Μουούρra ο
oobsoaβcanό m Kυpακή tnomuακoraο
Τa npooων oω κονόο Πεpφpεδρr an
θαοε δημάου στη δάεο ms opλ oυ στο Δηpοτό θετpο
Μυπλiνe στο ooτuκλαί opaupοou nu rpoppo
1enεο άβετο, κoa ιoσμούoεμη rou npoμεροetε
xeυ. Τεdpu 4 Ιετεμβριου opoo όλων κον Δομρουν
του Βpeou Αχοου
Σνάκφnεδ
Συν οunqβ20
Περιμένουν απόw Σ Κaματζη λνση σο ηρόλημα τς
ρόνα κάpoι6ous καοδηoί κ) thrpooope o βpbeεο
Λonσo npόηpaus Η narmτν ήσυν ενpήaaν o0nοίαοόμηοαoυτiuoμτοτρu
oοαγτoppο ono τpέ να μσκάραnpopoο ετoyτηστα
Aa φope oουνooνέpα o npβληαmoouκαpoδου τm δr
ppυκ apin, aa oα poφoo oτmopθεσο orμάου τα.
σουnooa nou έδκnpood
Αεινοοοοpe dδoμπάρo vομ ση tttiaαλ aκopaσον n
νoη τoτaκ oonaν bonaσο mp, nopκpααnpoω δεφοp .
mes κeοt ooν οap Apn οΧa oοαpο0 εδoν d0 οτ δυ εδαφtοa γον ιon οu σpo αουοoυο δοαο οεuάουν 6orooσρopο γoου κοopooύs τα μπωούs μ
Υoαφunoωoαoτρε αοpνήτo ,oooοόμε μετνηpinoοp ropεt6uάoοοuπopuv oτuhs κooo
τpouμεμά nepotκού
Εoίge
spirits
TEL.+30 2271042158
ua ο κo
(Mre νidnanr φομτεE .
ΔΙΑ ΑΣΤΕ
ΣΗΜ ΕΡΑ
ΟΙ ΣΚΕυΕΙΣ ΜΑΣ
δαdοσάσας υε τα, υροτuk
38 AEGEOU ν. Ghios
FB Caprice Cafe Bar