Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγα1d
τον τόno τoυ
Πρetet να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eνή Ετ Δυθατής ΒΑΣ ΕΡΑ. Εικ 5- φ0λα it% Τμή αμό- tyoή 6Σεπειβίοω 2019
ΟΜΑΣ ΠΑΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΥ
Ε ΤΡΑΜΙEΕ ΤΑ
opo pοΡΕΠΟΡΤΑΖ
anoθεες του
ΑΛ Τoinρα και
tων ουον paς Τσελίνος
του , η toωστρέφειοα δεν ουνέρθει ano το anotέΚφύβεται στον ΣΥΡAΗ εoμα των εκnoγν.
φως της δημοσιότητος
και ηεpίεργες ουμφωνίες
για τη σίτιoη τωW npo .
οφύων η onola σε ορκε .
τές ηερπτσεις γίνοντον
με oηευθείος ανοθtσες
κα όκα με δαγωνομούς
Τς τAευταίες nμέρες
Αξωματική Αντιnoniτευ
oη npoonoθεί οκόμα να oρυσαν να βλέnoυν το
ινέrυ στη σελ,
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒ E ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ;
( Επετειακό!)
Moφορμή το ttoς του Β Πoγκοoμίου notpou στις 2
Eεπεμeρiου του 1945, ήτο έει ι6) pόνa κκαι μία ημέρα anό tmv|
έναpξή tου με την in Σεmτεμppiου του 193
Τη ήξη σήμανε η τonενωtική unoνροφn anooαής της ηττος
ένευ όρων anό τους nωveς apακά anό τον πEE Mamoru
smoemisu ενonoν τοu Αμερονού poτmmou BKRara K. Suner
στη σελ"
Γρopei ο Σnρος Κκερης m
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΣΥΡΟΜΕΝΗ
βμέρος
Στο Ποσφυγικό
και στα νέα μέτρα
Που σκοηεύει να εφαρμόσει
η κυβέρνηση
Αναφέροηκε ο Βουλευτς
της Ν. Κ. Κυρανάκης
Τα λεγόμενα του Αλ Τσίπρα γα
τη θάλασσα που δεν έχει σύνορ ,
Προσ0εί να διορθσει η Κυέρνηση της ΝΔ, πpoκειμένου να δια .
χειριστεί το προσφυγικό, Στο ζήτημα του προοφυγικού και στα νέα μέ .
τρα nou οκοπεύει να εφoρμόσει η
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει της
αυξημένες ροές , αναφέρθηκε ο βουH unopooμιση της ε - του συνόλou των τμη- nρnης npounoη .
γκυκλίου naδeίας , ο μάτων , οι pόσεις εισα.
υψnλότερος novά νωynς είναι μικρότε . ρv , στο τμήμα Λon .
βο0μός δυσκοnίος των ρες του 10 (ή 10.000 στικής και χpηματοο .
θεμάτων κοι η piain . μορίων ,
νταξη των τει στα υφ Anό α 159 τμήμτα , βεζα n pόoη εσγωγής.
στάμενα ηv/μα ή σ τα 81 tνα νέα ίσε σύ - tvo 5 (5.004 μόρια
νέουδρυθέντα , οδήγη νολo 133 νέων τμημα , και στο tμήμα Τεριpe
σαν φυοιoλογικά σε τwν . Συνολικά , no
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΟΣΗ στό 25% των unτuπό - ριακής Ανάπτυξκ 6 .
ΤΟΝ ΒAΙEΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑ ντων , εισάγονται με κου ττος) του noν /μΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒA- βαθμοnογία nonu μι ΣΕΙΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ κρότερη του 101, εν
nOA ΠΑΝ/ΜIAΚΑ μόνο το 25% των υno
Παραδείγματος κά.
κονομικής
στην Πρ .
ρειακής και Δαουνο
ου Δυτικής Μακεδον
ας η pόση ειοoγωγής
tvo ,1 (4.092 μόρια .
pυνχεα στη υ
λευτής της Νέας Δημοκρατίας ,
Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Μεχάλης Γ. Μoκόν / ΜHΜΑΤΑ E 159 τμή ψηφίων κατόφερε να
ματα , δnοδή στο 15 εισαχθεί στις σκολές
Τράφει ο
wνέαυτη e