Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019
t ιδρντής - Νικ αος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρα-Εκδότρια Σεανρίδου L Συλιανή
Ap φίλλου 630-11.944
Περίοδος Β' (1974)*
0050 ε
Τέλος στην αναμονή
Ονέος δήμαρχος Προσοτσάνης κ . Θεό δωρος Αθανασιά δης μιλάει στον αΠ.Τν
Ορίστηκαν
Νέα θηση στο ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης
οι αντιδήμαρχοι
εκατοντάδων Δραμινν
και τα καθήκοντά
για να δημιουργηθούν
υποψηφίων οδηγν
Επιστροφή στο παλιό σύστημα
διενέργειος εξετάσεων
τους στο Δήμο Δοξάτου
2.000 θέσεις εργασίας!
σελ θη
σελ. 3η
σελ. 8η.
Θεματική του forum: Επιστροφή στο σμαν | Με επιστολή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Την ανανέωση της 8μηνης σύμβασης
Συνάντηση Performance Art ζητούν οι εργαζόμενοι στο κέντρο
υποδοχής προσφύγων της Δράμας
Την επόμενη Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα η συζήτηση στο
Στη Δράμα η 1η Διεθνής
Της Σουζνος Oεοδωρίδου
πρτη φορά διοργαννεται στην
χρα μας , ένα forum perormanc
et με δεθνή χαρακτήρα το οποίο
πρόκεπαι α φλοξενήσει η πόλη μας, τις
προσεχείς ημέρες , καιπο συγκεκριμένα
στις 7,8 και9 Σετεμβρίου, στην Αποθήη
του Σδηροδρομικού Σταθμού Δράμας .
θεματική του tbum είνα η "Επιστροφή
στο σμα, Το forum, πραγματατοιείται
ασυνδροργάνωση του Φεστβάλ Τανν
Μικρού Μήκους Δράμας , της ΔΕΚΠΟΤΑ
και της ομάδαςAimaKeima , κα με την
ευγενή παραχρηση του χρου αό τον
Σύλλογο Σιδηροδραμικν Υπαλλήλων
Δράμας " Η φαιστοςΗperromanoe art , αποτελεί μια από τις
νέες μρρφές τέχνης , η οrοία αναπτύσσεται εδ και 25 χρόΜα Στην χρα μας ει .
δικότερα , εναι μια φpέσκια μορφή
τέχνης
έναι οι napaστατικές τέ χες Όταν δηλαδή, ο καλ B. Κων σταντινίδου: ααπτερος σκοπός
λπέχνης δημιουργεί την
τέχνη του με το σμα του
με τον χρο στον ατοίο
βρίσκεται εκείνη την
στιγμή και όχι δημιουργν
τας κάτι μόνμο , αλλά κάι.
με συγκεκρμένη χρονιή διάρκεια , όπως Κωνσταντινίδου , η ατοία έχει αναλάβει
αημενει σε ουνέντευξη της στον-n.Τ την όλη διοργάνωση acτου faum θα
η Δραμινή στορκός Τέχνης , κα . Βίxu
Δημοτικό Συμβούλιο
Του Θανόση Πολυμένη
Ε ΤΗΝ έναρξη της νέας δη μοτικής περδου και από
Lτην πρτη ακόμα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, οι εργαζόμενοι του Γ
Κύκλου
φελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίηση, ΤΟΣΚΕΔΠ
και Δομές Προσωρινής υποδοχής ή
φιλοξενίας προσφύγων στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, ζητούν
την ανανέωση των συμβάσεν
Προγράμματος Κονω
perfomance art,
Αναλυτικότερα, οι εργοζόμενα στο
Κέντρο ΦλοξεΜας Προσφύγων της
Δράμας, με επιστολή που απέστελαν
στο δήμαρχο Δράμας κ. Μαμσάκο,
στους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ. ροές των προσφύγων αυτή τη χρονική περίοδο, είναι
βουλίου και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, κατέ - αδύνατον να διεκπεραιωθεί ο όγκος εργασίας με τους
θεσαν αίτημα προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο , ελάχιστους υπαλλήλους που διαθέτει η δομή Ωστόσο,
για αναέωση της οτάμηνης σύμβασης .
Επειδή όμως η ειδιή συνεδρίαση του σματος την Κυ - σεων μας , όλοι εμείς α εργαζόμενο, θα βρεθούμε πάλι
ριακή 1 Σεπτεμβρίου περελάμβανε μόνο εκλογή προ - στην ανεργία , εν η υτηρε σία που μας απασχολεί θα
εδρείου του σματος και εκλογή Οκονομκής Ετττροπής unολειτουργήσει, με αποτέλεσμα να μην διασφαλζεται η
και Ετπροτής Ποότητας Ζωής, τοθέμα δεν συφητήθηκε . ομολή και σωστή λεπουργία του Κέντρου .
ΟΠρωνός Τύπος , , είννα
σε θέση να γνωρί ότι
κατά πάσα πιθανότητα θα
γνει συ ήτηση για το θέμα
την επόμενη Τετάρτη 1 1 Σπτεμβρίου σε συνεδρίαση
του σματος και θα παρθεί
ανάλογη απόφαση
Ο Δήμος γνωμοδοτεί
θα πρέπει να γει γνωστό , ότι ο Δήμος μπορεί
μόνο να γνωμοδοτήσει θε
τικά υπέρ της παράτασης
της 8μηνης σύμβασης των
εργαζομένων στη συγκεχρμένη δομή και όχ να την
αποφασίσει από μόνος του
διότι το πρόγραμμα χρημα
τοδοτείται από το Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ό από το Δήμο
Δράμας .
Η εnέκταση
του προγρμματος
Στην επιστολή τους προς
το Δημοτικό Συμβούλιο
Δράμας , οι εργαζόμενοι
του Γ Κύκλου στις παρα πάνω δομές επισημαίνουν
μεταξύ όλλων ότ , μετά
από αρκετά χρόνα αναγκ στικής ανεργίας και μεγ λης προσπάθειας για εύρε
ση εργασίας και αφού κα ταθέσαμε όλα τα απαρατητα δικαολογητικά , προσ
ληφθήκαμε στο ανωτέρω
πρόγραμμα με σύμβαση
εργασίος ΔΟΧ-.
Όπως επσημαίνουν παρακάτω, "με ις αυξημένες
είναι η Δράμα να αποτελέσει για τον Σε ππέμβριο, αλλά και για κάθε Σεπτέ μβριο
έναν πυρήνα γόνιμης τέχνης.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
μετά το πέρας του οκταμήνου και τη λήξη των συμβά Στο Πλαίσιο δεξαγ
φλοξενηθούν στην πόλη
της Δράμας , καλλπέχνες
από ολόκληρη την Eυρπη , εν θα εκφωνη
θούν ομλίες από πλήθος
ακαδημαϊκν , οι οπdίου
θα αναφερθούν στην
perfomance αλλά από
διαφορετική οπτκή ο κα
θένας .
Κωνσταντινίδου ,
πως προέκυψε η δέα
δημιουργίας συτού του
forum και πως κατέ
ληξε να πραγματοποηθεί στην πόλη μας;
Αρχικά ξείνησε από
την ουνάντησήμου με τον
Γάννη Μήpρου , ο οποίος
εναι επικεφαλής του προγράμματος και διδάοκων
καθηγητής στη Σχολή
Καλν Τεχνν του Αρ.
στοτελείου Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονύκης , και
&δάσκει το μάθημα της
performance.
| σελ4η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnnpeoiες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
ηeξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnxoΤήρlex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοnαντογράφος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26 Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
σελ4η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙAΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6χς ξότιέτ,
μαθρίπησ τρόντο
Κιν. 6932-347415
Νέα Διεύθυνση
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
. Παπανδρέου 34-205 Όροφos
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τουs επιτυχόντες του Νομού
Αρέpas ζια την ει6ayarή τους 6την ΤριτοBAια
Εκπαίδευ6η Και τουs ευχόμα6τε καλή 6ταδιοδρομία!
Γιάννης
Tρόσοση
Γαζάνης
.στη δύναμη σου!
. στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα