Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Φ ΜIΝΟAN LINES
Group com
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΑΣ
ΗΜΕΡHA ΔΡΟΜΟΟΑ o 201 ς 15/,.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
κe δ i σικ 0
κη-Μυμ θforε
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έrος ιδρύστως 1992
ΗΡΑΚΛΕΙ0 - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
επλαλέπματμόπεoεm/
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δεευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.a
18.643
Σέλίδα 11
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
Saturday 7th September
Καλυδνια 2019
ΠΙΝ ΠΠΑΗΛΑΠΑΣ
Πλούσιο σεαθλητικές δραστηριότητες
Ανμ 00 ο.
7th Οpen Water
Swimming Competition
Race 1.800m-3.000m
Εφτασε οαξονικός, στο Νοσοκομείο Σητείας
ΤΟ Σάββατοκυριακο
Σημαντικές αποφάσεις
αναμένονται για την Κρήτη
. Ξεκινάει από τα σχολεία
της Κρήτης
πρόγραμμα
κυκλοφοριακής
ευαισθητοποίησης
Κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
Σελίδα 3
φετινή διοργάνωση της πολλά ζητήματα , από aαυτό η επιλογή του Πρ
ΔΕΘ με δεδομένο ότι εί : δειοδοτήσεις , χωροθετή. θυπουργού να συναντηθεί
πριν από την ΔΕ με τους
νεται επί της δικής του ηλοnοιούν τις διαδικασίες κοινωνικούς εταίρους αnoκαι διευκολύνουν τη ζωή σκοπούσε και σε μια προτων συναλλασσομένων no - σπάθεια διαμόρφωσης κα Perορτάς
-Ανοικτό ξανά το
Λαογραφικό Μουσείο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
ναι η πρτη που οργαν . σεις , θέματα τα οποία aΜε μια σειρά από a - κυβέρνησης, συμπίπτει με
ποφάσεις και ανακοιν - την ουσιαστική έναρξη της
σεις που αφορούν άμεσα θητείας της κυβέρνησης λιτν , ολλά ταυτόχρονα , λν σχέσεων και συνεργατην Κρήτη ολλά και γε . μετά το πρτο στάδιο των ούμφωνα με κυβερνητικές σίας που ενδεχομένως θα
γικότερα την Περιφέρειά βασικν νομοσχεδίων που πηγές φέρνουν και την
της χρας. .ετομάζεται είχαν προαναγγελθεί και πολυnόθητη αύξηση των παραδοσιακν πλέον κ
να εμφανιστεί στη Διεθνή θεωρεί πως μnoρεί να a επενδύσεεων nou όλοι θέ νητοηοήσεων στους δρόΈκθεση Θεσσαλονίκης ο ποτελέσει την αφετηρία λουμε για να δημιουργη - μους της Θεσσαλονίκης
πρωθυπουργός Κυριάκος για μια θετική κυβερνητική θούν θέσεις εργασίας και
Μητσοτάκης
Το θέμα του ΒΟAΚ nου τημα για τον Κυριάκο Μηαφορά άμεσα το νησί, οι
αλλαγές στη λειτουργία των δομικν αλλαγν nou γάλη στόχευση θα πρέnει να μη μέίνει κενό γράμμα
των αναπτυξιακν διαδι . επιχειρεί να κάνει στην
καστν , οι επενδύσεις στις ελληνική κοινωνία Κι αντό χει ευρεία διάχυση στην
Περιφέρειες, καθς και η προσδοκά να συντελεστεί κοινωνία αλλά και αno - μοστεί η ίδια πολιτική σε
λειτουργία της συνεργα - μέσα από τις αλλαγές nou δοχή από το μεγαλύτερο όλα τα επίπεδα εξουσίας
σίας με Τις Περιφέρειες θα φέρει το αναπτυξιακό τμήμα της , Για το λόγο
είναι στοιχεία nou θα πρέ - νομοσχέδιο . Έτοι το κεπει να αναμένουμε πως θα ντρικό μήνυμα ενόψει της
παρουσιαστούν στο πλαί . Δεθνούς Εκθεσης Θεσσαοιο των ανακοινσεων του λονίκης είναι -Ανάπτυξη
πρωθυπουργού κατά την για όλους , και χωρίς να
επίσημη ομιλία του αλλά μείνει κανείς πίσω .
και κατά την συνέντευξη
Τύπου , στην onoίa ανα - ρίες, το Αναπτυξιακό Ν μένεται να δοθούν ana . μοσχέδιο όμως είναι ένα
Ντήσεις για τα κυριότερα εξαιρετικά μεγάλο νομο rολιτικά και αναπτυξιακά σχέδιο . Καταλαμβάνει
ητήματα .
Σελίδα 4
μεισει την κλίμακα των
Σημαντική
καθυστέρηση στο
Κτηματολόγιο
Πρέπει να σπεύσουν οι
πολίτες πριν λήξει η
προθεσμία
Ο ρόλος
των Περιφερειν.
Το κρίσιμο σημείο για
πορεία . Το κυρίαρχο ζή - να Πάει η χρα μπροστά .
Για να μπορεί όμως να
τσοτάκη είναι η αποδοχή υλοποηθεί μια τόσο με
ο σχεδιασμός -Ανάπτυξη
για Όλους, είναι να εφαρτο μήνυμα όχι μόνο να Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Σm σελίδα ς
Σελίδα 12
Κέντρο
Εένων Γλωσσν
ελάνε Δ Χωραφό
Σύμφωνα με πληροφοε διστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Πuoοu Αγγλς ολοογος Πανmoυμίου Εete Αίος
Eropia διδoαος σε καλοκopvά onολεία m M. Βρίαoς
πάρα πολλά πεδία της noλιτικής και θα τεθεί σε διαβούλευση τις, επόμενες
ημέρες και αμέοως μετά
Τ Anie ή (1' Nimayuyεio) γα naδι ης Β - r Δnμου κού
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Aaie + dαi 8
10 μς
Αναπτυξιακό
νομοσχέδιο
Ο Πρωθυπουργός δίνει τη ΔΕΘ. Το βέβαιο είναι
ίδιαίτερη βαρύτητα στη Πως καταλαμβάνει πάρα
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
1,396
| ΜΟΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΛΡΕΣ & LIGHT (AΑ) 359
|Α0OS ΚΑΦΕ ΦΙΑΤΙΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250P. 2993
1,096
ΤΡΙΕΟΑΗ 16OUA ΦΕΤΕΣ 5WIP
Τμηματα λων ων teξων& muriwv
ΝΕΡO SANAIA 1b50M
Δοβρασικοι mνaες διδασκαλiας
Προσna διδακpα
ω ΧΡΟΝΝ :
ΡΟΕΟΡΑΣ
m oΑΟ
Μ 006Σ
48 135240
ΨΩΝΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΚΟΥ 700Ρ
Θετικής
Μαθήματα Πυμνασίου -Αυκείου
Περονικολής
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
rΑ NΑΔΕΤΕ ΠΕΡτΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑ uE ΣΤ ΕΑΙΔΑ ΜΑΙ ΤΟ ΓACEDΟOK boo
www.taoobook.com/Onwponωλείο Mυλωνόκης
.Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική. χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Anof NIKOΛΛΟΣ ΤΗΑ, 2841021711
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΘΡΙΟΥ
(Πρωί r1-1 + Anoγευμα 6-8
Πάντα δίπλα
Διανομήκατ οίκον
στον μαθητή!
Αtalupoυ 24, Ar Νκάλεος Κρrn 41ο τ567 Ε6972 20016
malelenichorafathotmal.com

Τελευταία νέα από την εφημερίδα