Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

29oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 45%-90% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:12 - Δύση ηλίου: 20:04

ÖïâÜìáé ãéá üëá áõôÜ!

Ο εξοβελισμός του ξενοφοβικού Σαλβίνι από την ιταλική ηγεσία και τα πολιτικά
χαρακτηριστικά της νέας κυβέρνησης θυμίζουν έντονα το τέλος των ελληνικών ψευδαισθήσεων. Η ιταλική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα αναζητήσει κι αυτή τις επιλογές του «παράλληλου προγράμματος», με την υπόσχεση να μετριάζονται έτσι οι οδυνηρές απαιτήσεις της χρηματονομισματικής πειθαρχίας. Αναμνήσεις από την
Ελλάδα του Φθινοπώρου του 2015, λίγο μετά το περήφανο «όχι» στο δημοψηφισματικό ερώτημα που είχε προ ολίγου αποσυρθεί. Μια άσκηση ετοιμότητας τότε στη φαρέτρα του Τσίπρα, που δεν απέδωσε όσα αναμενόταν να αποδώσει. Συμπληρωματική
της ιταλικής προσγείωσης, η γαλλική. 3>>

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4956

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ÔÝëïò ôï ñß÷ôï óôï ãéáëü!

Ïé åðßìá÷åò ñõèìßóåéò
äåí åßíáé óßãïõñï üôé èá
óõìðåñéëçöèïýí óôï
«áíáðôõîéáêü» íïìïó÷Ýäéï, êáèþò óõíåêôéìþíôáé ðïëéôéêÜ êáé ïé
áíôéäñÜóåéò ðïõ ðéèáíüôáôá èá óõíáíôÞóïõí.

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï óçêþíåé ôï ãÜíôé ôïõ åèåëïíôéóìïý

ΑΘΗΝΑ. Νέες τροποποιήσεις
στη νομοθεσία για τον αιγιαλό και
την παραλία περιλαμβάνει το «αναπτυξιακό» σχέδιο νόμου, που αναμένεται να δοθεί τις επόμενες
ημέρες σε δημόσια διαβούλευση.
Οι ρυθμίσεις είναι στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην
ακτογραμμή εις βάρος της κοινοΟ Σπύρος Νεράντζης, εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου επί του εθελοντισμού στην εκδήλωση της Τετάρτης στο
χρησίας της.
Επιμελητήριο. Στην Σελίδα 5»

Σελίδα 6>>

Ôé åßðáí Èåï÷Üñçò,
Êüíóïëáò óôá
ÃéÜííåíá ãéá
ôïí ôïõñéóìü 4>>>

Ìå Âïñßäç
ï Ãêßêáò ãéá
ôç ìïýñãá êáé
ôá åëáéïôñéâåßá 6>>>

ÐáñáóêåõÞ 6 Óåðôåìâñßïõ

Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Viking Star
07:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 954
Costa Victoria
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

11830 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ÃÅÊ: Ç åðéóôñïöÞ,
ìåôÜ áðü 11 ÷ñüíéá 14»

Öéëéêü
îåêßíçìá
ôïõ ÁÏÊÊ,
ôï ÓÜââáôï 15>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα