Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑΝΗ ΤΗ ΡΛΑΝΝΗ
ΥΑΥΝΗ,
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
τ40ΜΑΔΙΑΑ ΕΗΜΕΡΙΣ ΤΟ ΑΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΑΗ
επικοιΝΩΝΙΑ
Τu 2050 215
Fax: 23850 22288
Εal. ieiοopnul 4m
εΤΟΣ: 680
Τοή 0011a 50 Λεπτά
Aριθpός Φύλίου: 2837
ΕΠAΕΝE ΑΕΣ Μ
ΑΝΤΠEΡΟEPΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΟΡΙΝΑΣ ΟΠΝΝΗΣ ΟΣΕ
AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΑΠΤΤΕΗΣ Ο ΒΑΣΙΗΣ ΑΜΠΑΣ
0nεgeoός otοuος oaoς ronς Κος, στόσoος
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΓΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕ.Η. ΣΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Την anoopoη twν pονoδων Αμύντοιο 1 και 2, ουτολκής
σχος 600 μεηοβά , οθυς και της μονδος Μεγολόnολη 3 , ηλεθερμάνσεις αλλά γενκότερα τις πτoεις ano την oμοoς ou Σpα Erpoς αpηε pon 1 Σomeφο
σος 300Εεβa , nφoρoμματμη npnρη ούppωva με τχoν aπόopon όλων uv ληντκν μονοδων μέτpι το 2030 2013 με απόφ0η τ0 ρφερειορχη Δυπκής Μακεδονας
δpωσες Του uργoς Κωσυ Χαδοη Η enooυρon, στο όοuς npοτείνe η μελέτη του nεppaλοντικου ink ank roργου Κοσαπδη Αmιπερpκρaρχης tς neρpepoοής
naoo της αnοληνiοmonoης της ΔΕΗ, npογραμματίεται -Gren Tark nout npooφμα το φυς άούητος. Eνηος Φλρνος Με την δα anoοη ο Περρερeopης
μέγα το τελος Ιοunou 2020, opou nρoτ , onuς δλωοε ο Μουστα χοροmte mν unόοooή pονοα npαδο 5- ο moς oοnος poος Ανττεppος ως tς
moproς , επuouν τa qητηαα nou opoφουν v ouveμη -eα λάος nou oσα 15 δο . op.
ης αpoommς κα ουος nopomς uεθερμοoης στος
οuopoς nou δoτouν d
rio mν nεpοή όpως δεν το ζητούμενο δεν είvoι μόνο οι
συν nE Κοnς ο rηopος Τοοpς συν ΠE Κτος ο
0ι onoooτε εξeς npenti vo μος βρουν προετοp Δημφος Σεoοος α στην ΠΕ Γpevv0bons e00ς
kολopεη Τpin 3 Σεππεeρu 2013 , με ωλη αpon
τw rpopopn, ο poμe vowν θamuν pφ po. ο θεακο Ατερεpεaχες ενor Οnvopν α
Δησης Πoσto raioφλη me, oύβοuος Κοόn .
Τον Πeμττη 5 Σεπτεμβρίο 2019 κλμο βουλυτor ης | Αγτmερφερειoρχης Περιεpεomς Αναπτυξης Νικόλαος
αμέvoυς , Δεν undpχεi oνος
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ ΤΗΣ ΜΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΝΜEΟ ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΜ ΤΟΠΟΔΕΡ
Μ οoα u mo Μοppoο Σωοo noepου
και του Δοκού Συνετοιροpού Πισοδερίου τomoθετta
pμεo opεpο στον Μaεδοoo Πo Μ Το στo kος Δημορατίας onottλουμενο από του Μoεonoυλo pης pεo oυρος Κοοης. Ατπρροpς
καλυπυροΤ μείου Bpαanoreoύ. το πoi n Δμμρο, Βολοτή & Περaς Λora Aoοα. Βoλuτη Ενεργοος nοδον o nepρολωτος Κολ upoυ
Αρνασής 15 Σε ou στν potεo oοτ Moς | Τρ κα poio oντα Βoεum nεpος εποpε oouος Κοoo Aρpoς tποσ
Aοροκοής. nοδoυ, onou, σε nopooτυ κο , εto Αντπερερopη Ολρνος, nowm Κ το Δμοο | νaπξης Γοοonος Βαoρoς mo, oουλος Κοηo
pα σης 18/10 0uβoion 104 n epο ouΠoMeλa| oapooς Βoολη raven, Τον Δήpορχο Aυονταu θμo | Αmpoeεωης Αpoιης Αντξης Βοσειος
Gnό τον epάο και μετrena teoμopnip on Σopo Τούμη Mη w h0 Πoav naννη noyoλ 0 (nepo. συολος όλpnoς . αmeppepoης Κοnuς
ΣΕΟΛΟΡΙΝΑ ΚΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ται tς ευχεφoος EΡΟN ΑΤEΒE Ληνupxta Arλόδος αi νΟuς τa Μeρμνος Dος Τomολδηκ (περo οuμβουλος
στο οonoείο ΠAΝΤΟ.
Η enoxen w βoυλευτν της Νeος Δημοκρατίος εooe
ΟΧΡΕΤΟΣ0ΟΜΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Kotbn
Εrσs onς φaο opς αε mν Κpoή 1 Σεmepον
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤπΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝΟΥ ΑΜΑΤΑΟΥ
Τη Κυραη 1 Σεπτεβρίυ 2019 ουeε σε εn συt . σο nm0 w mo υmo να η 19α δή aοδροη τo npφοoύ Σnβοω εppo
tpοσn, μετά σo roooκηση του oη0αντος δημοτιού
ου4ουου poη Mndτ, ο δμοτικό ου Αu θνούς Εκoως θελoiς (ΔΕ0).
Guς npoouκ σο ς npopoτες δημοοες toς κα tpεt
το pope κος κα τη npnoμενα ano Τις διατοξες
μλη uς Οκονομής Εmpς κα nς Επpomς Πooηος
ς nopος του Δpοuού upοuu είm ο Χστος
θυμοής (0 την mopaoξη του δηρχου , οτmpeoος ο
riomς pαμδης ( o tν μεoνo aτοoλίτεuσn και paμ στη rppoio ος μετοpέpeη στην Χεροoηpo Το οu ρφερεopχη (Koonoς) , Aντmρoεδpος ο erms Λooης .
ματέος ο Προδρομς η9 θoδooης ( eo mv ελοοoa κα οpοpp σην οpηpa Η δίρφή ξπpo ούολος ολpος ις μοος oτmoeυσς opmδης)
eutευοn).
Συν Οοo Εpon pεppoν α θεαoς Ανωoδς
δυπής Μαεδονος με την νtα ούνθεση του , όηυς npotoνε
μετα ι nepepeoές ελυγές mς 20ης Μau κ εteεξε
Το Πpotδρeίο τοu Πεppepεστού Συμβουλίου καθς κα ο
μελη της
λέρa Καλοκο 2019 / ες μκς Enpoς onως npοtnoτa ano s
Τoος τo nepepou Σηβοu teεnη topooη.
τooς noυ εδ α 16 χρoνα δυξον Νοό, nepεpοon ooλος Κζης ης noponoς του ne .
-Δteνiς Μουoικές Ημέρες Brache-Φpo 2019Aό τη rερμονία στη Βαολκόνο
fραματέος ο Auστοης Τωής ούολος Κoτορος
| aτo noλύ τους στοχους και τς npooδoες pος
Η Φpa npροon -aptο pος α σοo
Για την Οκονομιή Επιpη εiελεmon ως τaτ μελη
( ν oponon toυ μpo Κωκίνος ecoδupδης o εpoτος η την εβδοpόδ ν oo00 οvo ς ς εooovο οτnorευσης εμλοδου) .
από την naράτοξη του ηπεριpερeιaρχ: Σpnoς Κάτας
aeς Nτσης (ono την μείονα onnolitεuoη) aι Τρύφυν eu Περιpέpeoς δυτής Mοεδοvος.
Γpomavnouος (onό τν έλοοοοο ονmoλτεo.
Ευν ετpατη npος 2ς εεpoα εpος Μτρε
pος oό uν nopoto του δμορχον) , Anoσtολος θεοδaο0 α στα μέγepa κατεpηε στν tomuva a noλλοt α rρo pτοi της εονος aντιnoλίτευoης ο Hος Κατοvος
κα rauos Eooηmavnς (ono την μεονα αντmoiοuon και ύο wταη η λή nρόδοn mv πoooov -ουά θοος κοαης και ano mν nopata η υς e00ονος
Φος Σanoρίonς (amo τηνεo0o avτυοίτuσn .
ο υpoς θ0 οrpuoυ με μαwwodποητν ό σημανα on η Τέχη είναι μα, η Μουοή εo Ma
nou θα oρoεο δpοχος Αθpος Μntoς
ολος Κοάηs, θapoς Μoνος (ouουλος Κοστορο )
α Δεσπona Κοζαton (oμβουλος Καστορoς . and mr no.
Η λooκή μουουή-λεoμέn, σι oοημακές a0οoες
tpo αθuλου εξοκuμένο με οuτό 1ο tδος mς μουσης 0υμοuος κοζανης) και Μαρία Κοponίδου. Κnnoυρου
Τωμος τους ομετpτες η ετοφήμμοστηρ0mήτnνaioευσης ο r ς Χστοφορης (ρφουος Κοοa .
Αναπληρωμαro μέλη εξεέγηoov ο Λapος Χατνσης
ήτον να onoυο μμa Ενα aθoppηο κον, οτημέono | οβοuος Τρεpενν , Μενέλοος Μορupoνης (οtφουλος
ουpές νομες εtmost ς toυνtες μες κα ς βαβμε Καάνης) coι A0aνόοος Φυλίνος (ούβουλος Γρεβεν) ano
να συοδητonooouμε το ρoλο μος σην κονυia . Buομε | Την nopaτη Του περεpεop Ατυης δοοολόηουλος
Aοοχoιρεστήριες ευχορστες
Της mς Μολου Μωw
Το χάλειν0, η μηόντο της οογέvεiος Βολκάνη με μ 40λος peξεvν) cα navαμέης Κτος (ούουλος
Ηaiaσ mς αοοpς ετρoης θα οιd με τα μη
Eίxooι όλοκηρα ona tο λες κα μο ζ Eκοαι tm αμε μουοό οoνa
νoa στα διμοτκά toοα τou Δμου nς oipoς α μά ο npaος ση Οοα oυνεχωές ς λaυς pοοnς raνonoος (oύpουλος rpcεν ) eno την λooοova .
στο nένε ονεχμενtς θητεeς pθε η upa tοu anoχupoμ0υ neoooσς o ωοu , μος nptepo, μα καιακοήΡο
Που είvoι δοολος , ς α α anατρpoί στη μος
καopepος βά αηη a μο οοση η Μοn λη. συτα δεμένη- με ν λοoκή μουσκή noυ θ0 οα pφεpoης μού των οmmeppeαοoν .
εμπλεος με notpuμtς ονομρες ono τo o0ς Του Τoν nou εμείς Τους nρoοφέραμε
Εεωρoν ασοοές μου γεuες μuς eppς
με nολές δύοολες στημές ολλά καmλές, noες χαρές
δες peς oυοpo0οη σtετων δαβουλοκυν,
uoες anooοεις μεγrpονα noa tο λλογuo σpρον
των ουμnoλτν , nou δεν ήτον nάντα εuxoλες δως οον 1ο
δoo onpoοντον με το δαο Eστοντάδες ουνεργοοες
μεουνοος ται ουεppτες, aλoτε μ noipa oέμmoος
.ooε μ ron και oχpooo, κonoτε nό mν oτo
του μελους ης ελειοψηpίος και κάnoτε ano τη οληpή κα
ocoλη nυpά ς μοoηος , nou opeνα oτmoτeuca
Ειος χτεtτοι μέοα oου αβοστα η βοθά oυείδηση των
nouλuv poλων , nou onατi narto καλή μελέτη tυν νopων .
oλλά και δυατη anopon όταν tα reκά δλήμμαια στοoτa
μροστά ον δουλωτοί po, κα γεννοoτηa , oταν pen
να θυoτούν a npoouακά κα α οeρonveς σχoες στον
βωμό του κοού opoouς τoυ Δήμ .
Η δημίοια η γα τς γναες δεν είναι nott εύκολη . Το
ξέpουν καλ6 όoες oμopuίες pου tο δκδ E ν nopοuoίa τους ως δοολα κα οoτ, τη Ho pa μφoa με aοppος μας ο ppς ορος o mpo
τό0ο σημoτκό το γυνοκείο στμα στο nom E Λeμη Βoλόδη tov Andras Rebenpis tov Mato γo potδpo του δημοτικού ούμβουλίου το nλεoonpnooο
στην κοωή ωn K α 1000 ουνορoσή η on o mν Eo9 Τopon ow ron Kapμ w kaραoνη ούφουλο του ουνδομυ ou Μαλη Χτο.
pοτος η (ή ου στο χέρα οου n pooς tou. vto ογo mν Esa ν Βe Τον Δημήτρη Χονδροη το mν Χο.
ολο γα σtνα, ano to μοpo napo ης Yετoνος οου μετοD ρα Τους onουδοστές noυ κατέpoοαν ano dla σεον
a oφο ημ ου r0 u u, pca 6η0 0 Μoεδονος , το nαvεπσμο δυτ .
τον κono άες α eυoες
Kοθς 1ο μuο o ων tuοo χρόνυν κλεiε o0 "ς Μottovος , 0 μο ης ολονος m-Εύξεmo Λtση- | σtpάτων Αξuμοτκν to Σpoτού 10 καθερωμένο εmpο
ναno noά εχρoτu οε dος τους δμορους no ακον . .ου ..1ους κατοίους ηκ ηdης!.
στήκαμε . κα, δottpuς α uεvoυς no μου φυσουμμνρλo0m hton αooon μς -o Δθτις Μουοκες Μep - ndεμο ( 1046-1949), Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην
eneieuς eέoες κα οpμοίπμες αλ κι στος oνοδpoo
δημοτuούς Συβοους nou napeunαμε aopουo ς Βatv. vα γνoo κάe οpona ση aρna
αpooo αν εα na σμοa opoύ ο nmooμrup χpόνος
τα έτι εξοpαλύνει dλa.
Κοτράς ) o T μoα αντmλtεuση και ο rpηyoρος
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΠΟΝ
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Το πpu (1130) της Κερακ 8 Σετεeρν 3019 σtpχεα
σε οή συνερioη το δpοτκό Συβούο όλapoος για ην
αλοr nα την pon nepioδο ης δεμος θημοίος, λο
δως 6 pου 2001 , wν μεν τoυ otρoου τoυ Δμοο
Συpουoυ dοή Πpooυ, hrrpepoωα Γρμέa τoυ
διμκού Συβου ς wν onv κα οpuν
μελν της Οονοpnς Emτροής Δμου ορoς και υς
| Επροης Πoουμο Συής Δpυ ολoνος
Επiσης το απόγτupα ( 1900 uς Κυραής 8 Σεmppiου
2019 σνχοα o ooη οn ouδροn κα το δμoό
Συμβούλιο του Δpου npeonωv γa τmv αλon toυ Προεpeiu
κα ww μελ ης Ομς Επpomς mς rpons nepοδο
Ευχοριστούμε θερμά τους καλτέχες υ μος Τηρον με mς δημοτιης nείο .
ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ
Τηy nεppepεε an
Ττε nα φτος με noβουλia ης Πoολλήνoς Ενωης.
μημόουνο υπeρ των θμάτυν, Αξυματκν και onλτν twv
ν δυαν, noυ aoo γο ν np ο κm oω
Το ρατεβούης αοενεια γo tο κολοτη του 221 , e
κορυφή ου Biro στο εoληρά nou έχει κατοοευοτεί στο
ύpοpn μεα ν θ Apοoη ομησo oo6
κατέθoη στεφάνων στο μηίο τwνποoντων στφαττν
υπερopο την napa αυνm στν ξνοήητη opoία
θερμα Eυnορστω
Ο καίλιτεχνός δεθυντς.
Μης Βοειόδης
νέχεο στην σελίδο 4