Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡRΑΕΡ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12541
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Να επανεξεταστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3.5% στην Ελλάδα
Σύμμαχος η Λαγκάρντ για τα πλεονάσματα
ΑΕΠ: Ανέβασε ταχύτητα αλλά
με ανησυχητικά σημάδια
Die Welt: Ελλάδα,
η κρυφή αδυναμία
Κατά 1,9% αναπτύχθηκε η οικονομία το δεύτερο τρίμη .
νο 2019. Πρόκεται για σημαντική βελτίωση σε σχίση με ο
πρτο τρίμηνο, όταν η ετήσια ανάπτυξη διαμορφθηκε
στο 1,1% , αναθεωρημένο προς το χτρόττρο σε σχέση με
την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο , τα αναλυτικά διδομ .
να φανερνουν κάποια προβληματικά στοιχεία .
Η κατανάλωση αυξήθηκε λόγω δημόσιων δαπανν , οι
οποίες αυξήθηκαν 5.3% , εν αντίθετα τα ίξοδα νοικοκυ ρν, που είναι σταθερή πηγή ανάπτυξης, μεθηκαν 0,7%.
Αρνητικό πρόσημο διαπιστθηκε στις επενδύσεις, κα .
θς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου έπισε
5,8% Αντίθετα, η πορεία του ΑΕΠ στηρίχθηκε και στην βαλ .
τίωση του εμπορικού σοζυγίου . Μεταξύ Απριλίου και Ιου .
νiου οι εξαγωγές αυξήθηκαν 54%, εν οι σαγωγές αυξή
θηκαν κατά 3,7%.
των επενδυτν
Η Ελλάδα αναδύεται όπως
ο φοίνικας από τη στάχτην
σύμφωνα με τη Welt , που πε ριγράφει τα γρήγορα αντανακλαστικά της νέας κυβέρνησης και την αυξανόμενη εμπι .
στοσύνη των επενδυτν.
Η βελτιωμένη διεθνς ει κόνα της Ελλάδας ως χρος
επενδύσεων τους λίγους μή στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υπερβολικοί δή.
λωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην ακρόασή της στο Ευρωκοινο
βούλιο- Η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση ανάκαμψης
νες διακυβέρνησης ΜητσοΜΝ
τάκη είναι εμφανής κατά την
Θεαματική πτση
στην απόδοση του 10ετούς
εφημερίδα .
Επί χρόνια μια τέτοια επί .
σκεψη θα ήταν πρτο θέμα,
όμως αυτήν τη φορά δεν άξι.
ζε ούτε ένα πρωτοσέλιδο . Η
χειρότερη περίοδος της κρί
σης χρέους έχει περάσει και
η ανησυχία για την τύχη της
Την πάγια θέση της για μείωση των πρωτογενν πλεονασμάτων
στην Ελλάδα , επανέλαβε η Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια
ακρόασής της στην επιπροπή Οικονομικν και Νομισματικν υποΣτο νέο ιστορικό ρακόρ του 1.57% υποχρησε η από .
δοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου . Μειωμένη να και η απόδοση του 5ετούς ομολόγου στο 0.941%. Το
θετικό κλίμα στην αγορά εvίσχυσαν οι δηλσεις της Κρστίν Λαγκαραντ ενπιον του ευρωκονοβουλίου, η οποία
υποστήρξε ότιο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% ΑΕΠ στον οποίον έχα δεσμευτεί η Ελλάδα πρίπα να
επανεξεταστα με μεγάλη προσοχή. Όπως υπι χαρακτη
ριστικά εn άποψη του ΔΝΤ και η δική μου , μιλντας ακό
μα ως ΔΝΤ, tva ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσμα
τος 3,5% της Ελλάδας είναι υπερβολικός και ασκί υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην
οποία στοχεύαμε .
θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου , ως μέλλουσα πρόεδρος της ΕΚΤ
Ερωτηθείσα σχετικά με την πάγια θέση του ΔNT για τα ελληνικά
πλεονάσματα και το κατά πόσο θα την υπερασπιστεί από τη θέση
της προέδρου της ΕΚτ, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε: Η άποψη
Αθήνας έχει καταλαγιάσει.
Και όχι μόνο αυτό , η Ελλάδα
του ΔΝΤ και η δική μου , μιλντας ακόμα ως ΔΝΤ, είναι ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% της Ελλάδας είναι υπερβοέχει στο μεταξύ γίνει η κρυφή
λικός και ασκεί υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής
αδυναμία των επενδυτν
οικονομίας στην οποία στοχεύαμε . Το ΔΝΤ συνεχίζει να έχει την
ίδια άποψη .
αναφέρει χαρακτηριστικά .
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 14.6 δισ.
θα κοστίσει το κάτακτου Brexit
ΑTΤική Οδός: Δεν θα ισχύσουν
οι αυξήσεις στα διόδια
ΤΤE: Αυξήθηκαν τα επιτόκια
καταθέσεων τον lούλιο
κυρες είναι ο εξαγγελθείσες αυξήσεις στα διο.
δια της Αττιχής Οδού . Υπενθυμίζεται ότι στις
14 lουνίου είχε ανακοινωθεί ότι τα διόδια θα αυSηθούν κατά 50 λεπτά μέσα σε ξ μήνες . Η εταιρεία εί
χε ανακοινdσει ότι οι τιμές θα αυξάνονταν σε δυο δό κε , τον ίδιο μήνα σύμφωνα με την ΤrΕ. Το μέσο σταθμι
σεις , η μια την 1η Ιουλίου και η άλλη την 1η Ιανουα ρiου 2020 .
Κατά 4.3% αυξήθηκε το περθριο επιτοκίου τον Ιου .
Mο του 201 , εν αμετάβλητο παρέμεινε το μέοο
σταθμισμένο επιτόχιο του συνόλου των νέων καταθέσε .
ων και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθη.
ντο Brexit ίνα χωρς μία εμποριχή συμφωνία, τότε ο
Μοrοριασμός - για τη Βρετανία θα φτάσει σε τουλά χιστον 14,6 διο . εud , σύμφωνα με τον ΟΗΕ, Ένα άτα.
κτον Brexit θα έχει ως αποτέλεσμα απλειες τουλάχιστον
16 δισεκ . δολαρίων στις βρετανικές εξαγωγές, που ισοδυ σμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέ
ναμεί σε απλειες περίπου 7% στις συνολικές εξαγωγές
μεινε αμετάβλητο στο 0,27%
του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ