Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τόΠo του
πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτίτης-Είλτης, Δευθοτής ΒAΣ ΕΡΑ Ες 50-Ap φάλον 1 52 Τμή 050 αρ, έπη 5 Σεπειβίου 2019
ΗΜΕΗ:
ΑΘΛΟΣ ΤΑΝΠΑΤΡΑΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΕΚΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
H 1ΕΡΑΣΙ.
$ 00noς των
γιατρν tou
| Nοσοκομείου ρας Τσελίκος
, Πρέβεζας o ha και των εργαζομέ . nροonάθειά τους τη θενων, μηορeί να χορα. pινή nεpίoδο nou εκ ,
κτηριστεί η τερόστια nνέει , καθς napo tα
npoβnnμoτα με κυρίap.
χο συτό ης tλειψης
npoounκού , οι γιατροί
κατάφερσν να ανταno .
κριθούν στις anατή .
PΕΠΟΡΤΑΖ
τυνε στη σr.
Υλonoείται η Κυβερνητική δέσμευση
na τους χρονίως Πάσχοντες ασθενείς
Με τη χορήγηση ογκολογικν φαρμάκων υψηλού κόστους
Ξεκνά της επόμενες μέρες η .
|honoon τς κυβεpνmτικής 0 σμευοος για τη δυκόλυνon τwν
χpovς nooovtuν oo0εvν με
η κοpήmo νoοκμεοκν ο
γκooγικν φαρμάκων υψnhoύ
κόστους ono των οοponoμt .
νων an' υθείος npος ι butικέ.
Κiνικές wιαεια στησελ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΣΥΡΟΜΕΗ
Σε καλό δρόμο
0 στόχος
του Πρωθυπουργού
Για μείωoη ων nεoνασμάτων
Τα αnoτελέσματα ρος εν υαλοπωλείω θεωρητν Μέσης
των φετινν τιoα . στον ευαίσθητο και Εκπιαιδεύσεως, την
γωγικν εξετάσοων εξαιρεtικά anaτ στα ΑΕΙ της χρος tικό χρο της Παι -nεpιoρισμένη θητε
και ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ Σύμφωνα με την τήpο την εντοmό .
για το εκηαιδευτικό Πρύτανη κ . Ελένη τητα , την κατάργη
pας σύστημα . Η ση - Γλυκατζή-Αρβελέρ , ση του κριτηρίου
μερινή του κατά .η Παιδεία , δυστυ - του βαθpoύ πτυχί
ντια αοφαλς δεν
οφείλεται
στην καταστροφ1 - σrtτι .όnως θα .
κή Περίοδο της δια , npεn . και to στο - ο) κ.ά pε συνέπεια
κυβέρνησης ΣΣΥΡΙ . λείο δεν καλύπτει
ΖA. Anλά ο ΣΥΡΙ. αυτό το κενό , , Anό ρακτήρας της Πα ΖΑ κατέστρεψε ό, η το 1980 άρχιοαν οι δείως να γίντη ατη
ελογή δ/ντν με
ΚΟΛΑΦΟΣ δεία .
Λευκό
α και με κύριο κρι
κααν6.
δείχνουν
τα πρτα
μηνύματα
των Ευρωχς , στην Ελλάδα ου (nou nεριόρισε
μόνο δεν ξεκινά αnό το το ενδιαφέρον για
υψηλόβαθμα nτυχt
σον αφορά
το στόχο του Πρωθυnοuργού κ.
Μητσοτάκη για τη μείωση των δ οθερητων Πλεονασμάτων 3,5%
nou uπέγραψε ο Αλ Τofmpας καm
αριστερή napea , w ντη σε
ο αξιοκρατικός χ |Μιχάλης Γ. Aοτνάκλό υπήpΧ, εl . εκπτοεις, με την σιοκρατικός
oβάλλοντς ως ταύ . κατάργηση των ε.
Τρaφει ο
συνχrarτη σ λν)