Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής - Ννόλαυς Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήρια-Εκδότμα Σταυρδον ΙL Συλανή
Περίοδος Β' 1974)* Αp φύλλου 6880-11.942
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
0,50 ε
| Με σύνθημα Εγ συμμετέχω.
Ονέος δήμαρχος Παρανεστίου κ . Ανα στάσιος Καγιάογλου μιλάει στον n.Τν
Η αντιμετπιση
της εξωνοσοκομειακής
καρδιακής ανακοπής
στην κοινότητα
Του κ. Κων/νου Γκατζούλη ,
<Προτεραιότητα
ο Δήμος Παρανεστίου
να γίνει γνωστός
. όλη την Ελλάδα
Εσύρ η 17η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Εθελοντν
Αιμοδοτν στη Δράμα
eeλ. 5η
σελ eη
htg γεο
Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι | Εισήχθη 10ος στους 38 στη Σχολή Ικάρων και μιλάει στον κΠ.Τ
στους Δήμους Παρανεστίου
και Προσοτσάνης
Ο Δραμινός Αλέξανδρος Ρεπάκης
ετοιμάζεται να κατακτήσει τους αιθέρες
Απόφοιτος του 3ου Γενικού Λυκείου Δρά μα
Σ είθισται ,
δεύτερη
ανάληψης των καθηκόν pa σετα στη δημοτιή ενότητα Νεση φότους ρου.
-των νέων δημοτικν αρχν , ορί4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της
ζονταιαπό τους δημάρχους οι νέα αντ δημάρχου , βεβαισεων πλην βεβα
δήμαρχοι καθς και οι πρόεδροι των σεων μονίμου κατακίας , mιστοποητκν πλην Πστοποητιν πλησεστέρων
ο.Πρωνός Τίπος,, δημοσίευσε χθες συγγενν , και λοιπν διουητικν εγ τους αντδημάρχους του Δήμου Δρά - γράφων που εκδίδονται από τις δημοτιΤου θανόση Πολυμένη
ΤΤΗΣΧΟΛΗ Ικάρων και μάλιστα στη 10η θέση πα>νελλαδικά σε σύνολο 38 ατόμων , ειοάγεται ο
Αραμνός μαθητής Αλέξανδρος Ρεπάκης συγκεν
τρνοντας 17-592 μόρια και με βαθμό απολυτηρίου
από το Λύκεο 19.
-Ο Αλέξανδρος Ρεπάκης, μιλντας στον Πρωνό
Τίπο, επίσημαίνει μεταξύ άλλων ότι ήταν η πρτη του
επιλογή η Σχολή κάρων και ότι πρόκεπαι γα όνειρο
ζωής, που τελικά κατόφερε να πραγματοποήσει.
Απαντντας σε σχετική ερτηση, σημενα ότ ασθ νεται περήφανος γιατον εαυτό του, nου κατάφερα να
πραγματοποήσω αυπό το όνειρο ζωής . Δεν το πιστεύω
ακόμα! Ήταν μια Πολύ δύσκολη χφονιά για μένα . Μετά
από τόσα χρόνια που σκεφτάμουν ότι ήθελα να γίνω πλότος και βλέπω ότι πέρασα δεν το έχωσυνεδητοπο ήσει ακόμα Είναι λες και περιμένω να ξυπνήσω! Ενα
όνειρο που έγνε πραγματκότητα! .
Όταν τον ρωτάμε Πόσο διάβασμα χρειάεται για να περόσει κάπαιος σε μια τέταα σχολή, τονίζει ότι σημασία
έχει να έχεις πρόγραμμα: nστεύω ότι όλο το ήτημα
αφορά το πρόγραμμα . Σκοπός είναι να έχεις προγραμ
ματίσει τον χρόνο , το διάβασμα , τα φροντιστήρια . Και
μετά απ' όλα αυτά , από την στιγμή που eέλω να κλίσω.
το βιβίο, το κάνω για κάποιο σκαπό. Κιαυτό σε βοηβάει
να συνεχσεις . μα σελίδα ακόμα, δυο σελίδες ακόμα .
Έτσι πήγα όλη τη χρονά, είναι ο
στόχος
όλο το χρόνο, αθοδηγεί
Στην ερτηση αν θέλει να
πει κάτι για τα παδιά που
θα δοουν παελλήνιες την
επόμενη χρονά, λέει ότι -θα
πρέπει να ακολουθήσου
τον στόχο τους κα να μην
το βάλουν κάτω Στο τέλος
όλοι οι κόποι θα ανταμει φθούν και κάθε εμπόδιο σε
καλό .
Συνεχζοντας ο διος, λέει
ότιόλη τη χροιά είχε π ρισσότερο αγωία παρά
άγχος και περέργεια αν τε
λικά τα καταφέρω, εν η
oεκογένειά του ήταν πάντα
δίπλα του.
Ερωτμενος τι θα κανε
αν δεν περνούσε λέει ότι
θα προσπαθούσε ξανά γα
δεύτερη χρονιά: Η Σχολή
Ικάρων. ήταν η πρτη μου
επιλογή . Ως δεύτερη ελογή eία την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικν στο
Πολυτεχνείο . Αν δεν περνούσα στην Ικάρων με την
πρτη θασυνέχιζα και την
επόμενη χpονιά Δεν θα
σταματούσα με την πρτη.
Το όνειρό μου είναι να πε.
τάξω επειδή θέλω να είμαι
τάμενος και αυτή τη
στιγμή έχω περάσει όλες
τις σχετικός εξετάσεις
ότως ατρικές , ψυχολογ κές και συνέντευξηΤέλος στην ερτηση για
το δήτημα της αεργίας κυρίως των νέων ανθρπων
ο ίδιος μας λέε: Πστεύω
ότι τα πράγματα είνα ζ ρικα Το κύριο βάρος πe
φτει στα δια τα παιδιά.
Γς θα δουλέψουν, 1 θα
ακολουθήσουν. Πρέπει να
είσαι αποφασιομένος Πη στεύω ότ εκεί παίζοντα
όλα, λόγω της κατάστασης
που υπάρχει σήμεραΝομικν Προσπων τω Δήμων.
κές υπηρεσίες που είναι
μας εν σήμερα δημοσεύονται οι αντιδήμαρχοι των Δήμων Παρανεστίου και στην ΔΕ. Νικηή εγκατεστημένες
Προσστσάνης έτσι άτως δόθηκαν στη 5.Την συνεργασία με τους προέδρους
δημοσιότητα από τους ίδους τους Δή- των κονοτήτων της δημοτιαής ενότητας
Νικηρόρου για την eπλυση των προβλημους .
Δήμος Παρανε στίου
μάτων τους.
Ο δήμαρχος Παρανεστίου ορζει τους Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ λη αρπαρακάτω αντιδημάρχους και προ - μοδότητες:
έδρος
Λειτουργίας ΚΕΠ, Τεχνικν Υπηρεσν
- Τον κ. Κυπραίο Πέτρο κατά τάπον αντι. Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολ
δήμαρχο για τη Δημοτκή Ενότητα Νιn- τοής Προστασίας και την εποτεία και
και του μεταββάζει ης ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων
φόρου ,
παρακάτω κατά τάπο αρμοδιότητες της που αφορούν αδέσποτα ζα
άνω δημοτοκής ενότητας
- Τον κ . Αλαγκοζδη Ηρα λή, κατά τόπον
1. Την ευθύνη λεπουργίας των δημοτ- αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα
κν υπηρεσιν rοu είνα εγκατεστημέ- Παρανεστίου και τουμεταβιβάζει ις πανες στη δημοτική ενότητα Νηφόρου ροκάτω αρμοδιότητες
2 Την παρακολούθηση της εξέλξης των 1. Την ευθύνη λεπουργίας των δημοτ
έργων και εργασιν που εκτελούνται κν υπηρεσιν που εναι εγκατεστημένες στη δημοτοκή ενότητα Παρανεστίου
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των
και λεπουργία του εξοπλισμού που βρέ έργων και εργασιν που εκτελούνται
στη δημοτκή ενότητα
στη δημοτεή ενότητα Νηφόρου
3. Την μέρμνα για την καλή κατάσταση
Ηταν όνειρο ζωής . . .
θέλω να πετάξω .
Παρακεστίου.
3. Την μέριμνα για την
καλή κατάσταση κα
λεπουργία του εξοπλ
σμού που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Παραεστίου.
Νέες υπεροσύγκρονες υηpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
4. Την υπογραφή με
εξουσιοδότηση της δημόρχου , βεβαισεων
και βεβαισεων μον
μου κατοεκίας , πστοποιητικw , πιστοποσητικν πλησιεστέρων
συγγενν, και λοιπν
διοκητικν εγγράφων
που εκδδονται από δη
μοτκές υπτηρεσίες Που
λετουργούν στα όρια
της Δ.Ε. Παρανεστίου
5. Την συνεργασία με
τους προέδρους τω
κοινοτήτων της δημοτ κής ενότητας ΠαρανεΠάνκας-Μασμονίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
.Υπέρηκος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Τhplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων .
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αnόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax 25210 22415
email: [email protected]
στίου.
σελ4η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6ας αξοτέτη
μαίμίνo φντο
Κιν. 6932-347415
Νέα Δεύθνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Οροφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2521055122 Ο6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τους επιτυχόντέε του Νοκού
Αρέrαε ια την ει6.c70yή
Εκπαίδευση και τους ευχόγια 6τε καλή όταδιοδρομία!
Τους 6την ΤριτοβAια
Γιάννης
Tρόσeoη
Γαζάνης
-στη δύναμη σου!
- στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιv. 69747 65815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα