Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Σχολές
Μουσική
ζωγραφική
Πράξη
Νέα από
ΦυΟ ΤmΟ 662
βάσεις
Βιβλιοθήκη
Me anρ04ς oοστό
τν ηpoματκάιmο
Isnδo
ΧΡΟΝΙΚΑ
AΡMOΣ oονOΥ ετε
ΕTO 180 ΤΜΗ 0.50ε
Παροστmή 50.82010
ΔΥΤΙΗΣ ΜΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
oneihtvuv 22, Γpeβενά | Tnn. 2452 08772, Fax 2052 087775 1 ema: chrerikamotenet. gr
AAΔΕ: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή
σε ξενοδοχεία και τουριστικά καλύματα
nepaπσες ετετομένης φαροδιοφυ
Yής εντόησον οι enεγκτές της Ανεξρpτη των Δωδεκανήοwν, για τη pήσι 2 15
της Αρχiς Δημοσων Ε0ό δων AAΔΕ) σε στέχουψε ο0oήματο ύψους 1070.000
ξενοδοκεία κα τουρστκό καταnuuστα
no υγκεχρμένα, η ΑΑΛΕ nρογματοnoinoe eheγou σε τουρστκές εnnaρή , tou στο τη χpήoη 2014 oniχφυμe a .
σες στις Κυκήάδες , το νο κα τα ο6 6ημα ύψους 1 εot ευρ για το onoo
Δωδεκάνησα φέρνοντας στο φως ακόμη δεν nοκύπα ο0φς η nnyή npοέhεu
κοι nepinτωση anopυψης εοοδήματος σής του
άνω του1 ετοt ευο.
Τουρστι οννυμη ετοφεα aε νησί
Ξενοδοχεοrή εnesipnoη σε νnoί toυ
Ξενοδοεοκή ensioηση oε vnd tων
Κυκnάδω , κατά ος χproες 2015 έως
2017 δενεξδωσε θ51 φοροnγκά στο .
Σύμφωνα με την ΑΛΛΕ evδεκτκά.
Ξενοδαοoi Τουρστή κα εμnop ο συνοnκiς αξος 700.000 ευρ .
enteipnon ανnoίτων Δωδεχονήσων, για
τις χρήσες 2013 έως 2017 6εν υπέpanε εbυ aε νnoί των κυκη6δων , κατά τς
δήλωση τεhv χαρτοσήμου ύψους όνω pήσεις 2015- 2016 δεν εξ6δωσε 885 φο του 1.550.000 ευρ .
Εταρείa noporiς υnmρεον ξενοδορonoγκά στοκία αξoς 400.000 ευρ
ΤΡΕΒΕΚΟ
ΙΔΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
50 ΧΛΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
ndρya 20 19, αnouaΜ στο εmηνκό καnοκαία.
Στούρ0s Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήρos- Χειρουργos Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
| ΣΧΟΛΗ
ΟΔΜΓΩΝ
Πρότυπο Κέντρο Μαιunκήs Γuvaνonoγίas
GΥnαβonθούμενns Ανonaparωnns
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού N. Μαpναβά 1 4es όpoφos
(Εμπαρικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενό
οΟΔΜΑΥΛΚΑ, ΕΔΗ ΥΠΕΝΗΣ ΠΛΜΜΜΑ
Σ.ομπουρα
wANΕ-AΕΡA OPOHAΜΑΡΕΣ
Int 24625 02144
ONOTKAΥΛΚΑ-ΕΡTΝΕΑΣΔΗΡΚΑ
Εnείγοντα: 6944 286705
- Ασφόλειες αυτονίτωw
Εpος-Πα n - o Mατο-Boφς
.nop denon κoς-Aνικ δοφoa -Βoier καρδιστοογpόφηo
-0poωακεδoia -6po κpάτα
. Μκponβαπά καροαρμα: Aamopοoάnoa oτροoάσ
. Δpοbσn & Αντμτιοα Υοoωμέτοτας- Μoθobovn Aoporup
.Broμρος uaοματeγ-Εξσμακ νονμotnse
ΟΡΑΟΑΕπΟΡnA Τpen-npοoά 0400-1500 α 1&00-210
ΒONIKHΑΝΤΗΤΗΤΕΟΣ 20
ΓΡEΒEΝΑ.
Μακεδονομάκων 14
Γρεβενά
ΤmA : 24620 28904 -0 20 23214
Tnn. 2462080550
K: 6977 019452-6932 2355231
Γeατάy ρργτρ0)