Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0852
Τιμή : 1.004
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξευν Δημοπρωστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Σε ισχύ
Σαρωτικέs αλλαγές
στα εργασιακά
οι αλλαγές στη
ρύθμιση των
120 δόσεων
Μία σειρά από διατά ξεις που αφορούν ερ- σύμβασης θα μπορούν
γασιακές αλλαγές και
συγκεκριμένα, πς κα.
ταγγέλλεται μια σύμ
εργαζόμενος
δύο μήνες απλήρωτος, δύο μηνν .
τι αλλάζει για την
αμοιβή της μερικής και
της εκ περιτροπής εργασίας, ποιες επιχειρή. αυτή
σε καταγγελία της
να προχωρήσουν οι ερ .
γαζόμενοι, εφόσον οι
εργοδότες καθυστε.
ρούν την καταβολή
των μισθθν άνω των
Τέθηκαν σε ισχύ από
χθες οι αλλαγές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων όπως προβλέπε
ται σε απόφαση του
υφυπουργού Οικονομικν Απόστολου Βε συρόπουλου και του
επικεφαλής της Ανε.
ξάρτητης Αρχής Δη.
Εσόδων
εφόσον
μένει
Ειδικότερα το υπουρ.
γείο Εργασίας θα περ.
λαμβάνει τη διάταξη
στο σχέδιο
νόμου για τις εργασια κές αλλαγές που θα
φέρει προς διαβούπου έχουν
πpοβλή.
οικονομικά
ματα λόγω κρίσης
εξαιρούνται από την
εφαρμογή των κλαδι .
κν συμβάσεων και
ποιες επιχειρήσεις δεν
μπορούν να υποβάλ.
λουν ΑΠΔ εφόσον δεν
έχουν
μοσίων
Γιργου Πιτοιλή . Η
ηλεκτρονική πλατ.
φόρμα για την ένταξη
στη ρύθμιση με βάση
συνέχεια στην 11
λεύση την άλλη εβδο - αναζητούνται τα χρήματα που καταβλήθηαναγκαία καν από τα επιδόματα .
Έτσι η διάταξη αυτή
ότι πολλοί εργαζόμε θα δσει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο
να προχωρήσει σε κα ταγγελία και να στρα
φεί εναντίον
αποτελεί βλαπτική με
ταβολή των όρων εργασίας . Μέχρι σήμερα
δεν υπήρχε συγκεκρι .
μένο χρονικό όριο που
να ορίζει πότε είναι
βλαττική μεταβολή .
Παράλληλα μέσα στις
εργασιακές αλλαγές
που έρχονται , περιλαμβάνεται και η εξαίρεση
μάδα . Η διάταξη αυτή
κρίθηκε
καθς διαπιστθηκε
νοι κατήγγειλαν τον
| ασφαλιστι καταβάλλει εργοδότη τους από
την πρτη ημέρα κα
ρές , καταθέτει μέσα θυστέρησης της πλη
ρωμής
υπουργός Εργασίας συνέχεια τους καταβάλλονταν
τικές εισφοΑυξήσειs
συντάξεων οτηνρδομάδα
εργοδότη. Με την ρύθ .
μιση αυτή προσδιορί.
και Κοινωνικν Υποθέ σχετικά
-Ποιοι κερδίζουν
από us αλλαγές
στουs συντελεστές
των κλαδικων συμβά
| σεων Γιάννης Βρού- επδόματα στήριξης καθρονικά πότε η εφαρμογής των όρων
στέρηση των δετους . Κατόπιν, έπαιρ - δουλευμένων αποδο ναν και τα ειδόματα
και τους μισθούς , με
αποτέλεσμα μετά να
χν του εργαζόμενου σειο ργασίας σε μια
από τον εργοδότη θε
τσης .
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
του Dikaiologitika News
επιχειρήσεων
που εμφανίζουν οικο
συνέχεια στην 10
ωρείται αξιόλογη και
ΕΗΣΗ .
ΕΝΟΙΑ: Πs
θα διορθσετε
τα λάθη στα
Σχέδιο ριζικν αλλα γν στα ποσά συντά.
ξεων που βγάζει ο
νόμος, Κατρούγκαλου
μελετάει το , υπουρ.
γείο Εργασίας , με
στόχο να δοθούν αυξήσεις σε
έχουν πολλά χρόνια
( άνω των 35 ) με καλύτερους συντελεστές
για τον υπολογισμό
συνέχεια στην 2
όσους
εκκαθαριστικά
Σελίδα 9