Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγαnd
τον τόΠο του
Πρέπei να ξέρaι
να δυοαρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βoκτήτης-Ειδτς Δυθοντής Α ΕΡΕΑ Ετος 15ο- φίλλον 11540 Τιμ050 ευρά Τίτη 3Lπεμpρiου 2019
ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ..
ΠΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
nopόδοσn noponopn του Δημου
nρέβεζος npay.
ματοποιnθηκε Ηρας Ισελίκος
διενεργη0ούν οι aρκοιp σιες για τους Προέδρους
των Εnτponuν , εν nio .
νον να ονοονωθούν ο
Αντιδήμαρου κοι ο fεν.
PΕΠΟΡΤΑΖ
την κυριοκή το nρωί και
έτσι ο Nίκος Γεωpγάκος
ανέλαβε και εnίonμα κο - pίου αναμένετα να αυ κός rpαμματέος toυ Δn .
θήκοντα Δημάρκου αno νeόριdoει το νto Δημοτ . μου.
xοες Δευτέρα ,
Τmν Κυριοκη Σεπtε .
κό Συμpούnο onοu και θα
Ενχτα η σΤΟ
Εκδήλωση επinέδου με θέμα
Τη Ναυμαχία του Ακτίου
ΑΤΧΗΜΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ Α109C THE 20η/8/2019!
ΜΕΡΟΣ Τ ΤEΛΕΤΑΙΟ!
Πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο
Εξσιpετική ήτον
η εκδήλωση nou
npoγματonononKE
στο Ναυτικό Μου
σείο Πρέβεξας tc
Σάββατο το anό .
γευμα, με κεντρικό
eέμα τη Ναυμαχί
του Ακτίου.
oνέχεα τη σελ
Εnoνέpκoομαι εni tou Φέματος κοδ600ν τmv εvέpmo μου , 6ooo
| ononutως επpepnμένη για τν εnonnoεuon tuv 6οuν εtha oε xpo .
| νο σει Ας θυμηθούμεη οτκά εina , nou δυστιές ή ευτυς e να κο κατprμeνo εmopφoς σος 600 6ruοoκύοεκ, nou eκονο
να tο 0uο. ην npuuη tmv εηoμένη του ατυήματος
21nw2019/1035 ru κoι m oεttεpn 25mu/2019/09 0
Εχαστηα.Τ
popei ompoς κικερης
Μέτρα πυ δικαινουν
Τους Πολίτες για την εκλογή του Κ. Mητσοτάκη
Εάν ξαναγίνουμε
ΠΑΣΟΚ. .
Aίσθη ση
Προκαλεί η δημόσια npe βαση του Νiκου Παnaν.
δρέου , ο onof.
ος ζητά επon.
pως trστροφή στο
ΠΑΣΟΚ και εκλογή νέου nροέδρου ο nό τη βάση , όnως προβλέι to κατ .
στατικό του Κινήματος Προειδοnous
ότι "6ο0ι npοonaBούν να αποσιωmή.
oουν tούτο tο δεδομένο ή να βρουν
διαδικοστικά τερτima για να anoφo .
γουν ανοικτές εκλογές μόνο κακό στο
κόμμα κάνουν .
Τα εnόμενα 24ωρα.
οριστικοnorίτei ο
naκέτο φοpολογ
κν ελοpρύνoεων
nou θα χει στις αo.
οκευές του ο πpuθu .
nouργός Κυριάκος
Μητοοτάκηςς ανεβa,
νοντας στη θεοo .
λονίκη για τα εγκαί
νια της Διε0νούς
Έκθεσης Θεοοαλοvίκης
ρνza τη σ
υνέτεα υτη σλ