Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιiρντής -Νικίαος Καραθάνος 1951-1974* Βιoτήρα -Εδότρια Στανρίδου L Στολιανή
Περίοδος Β' (1974 )*
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕ MΒΡΙΟΥ 2019
Αp φύλλου 630-11.941
0,50 ε
Κλιμάκιο Της Νέας Δημο κρατίας
στη Δράμα ενόψει Δ.Ε.Θ.
| Στη δημοσιότητα τα στοιχεία
Εγκαινιάστηκε η Παιδική Βιβλιοθήκη
στο Καλαμπ άκι
Πρόεδρος Δημοτικού
Θα έχει διασύνδεση
με όλα τα σχολεία του Δήμου
Δοξάτου και θα λεπουργεί
και ως δανειστική
Δαλακάκης: Το ουτοκίνητο του κινητού
ΚΕΠ θα mηγα νει το βιβλίο στο σχολείον
Συμβουλίου Δράμας
38χρονης αλλοδαπής
Στα 10 έργα εθνικής
σημασίας ο δρόμος
Δράμας-Αμφίπολης
|ο κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Εξελέγησον το μλη της Οικονομικής ΕmΤpοπής και της Επιπροπής Ποιότητας Ζωής
που κατηγορείται
για απάτες στη Δράμα
σελ. 3η
σελ. 3η
Θελ. 3η
6ελ. 5η
Ορίστηκαν χθες από το δήμαρχο Δράμας
Ορισμός θεματικν και χωρικν αντι περιφερειαρχν ΑΜΘ
Χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δράμας
ορίστηκε ο κ Γιργος Παπαδόπουλος ! Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι
πρόεδροι Νομικν
Προσπων Δήμου Δράμας
έος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ
ο κ. Χρήστος Παπαθεοδρου
-0 ΠΡΟΙ της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου,
πραγματοπαιήρηε η
πρτη συνεδρία ση
του νέου Περιφερe
ακού Συμβουλίου Αν.
Μακεδονίας-Θρά .
κης προκεμένου να
εκλεγεί το προεδρείο του σματος,
καθς κα τα μέλη
της Qκονομικής Επτροπής της Περpe
ρeας ΑΜΘ.
Η εκλογική διαδκασία πραγματοπο Του θανόση Πολυμένη
Ε ΔΗΛΩΣΕΣ του στα τοπκά
μέσα ενημέρωσης χθες , ο
Ιδήμαρχος Δράμας ανακα
νωσε τα ονόματα των αντιδημάρχων, ενός εντεταλμένου συμβούλου
καθς και τα ονόματα εκeίνων που
ανολαμβάνουν πρόεδρο Νομικν
Προσπων και Δημοτκν επιχειρή σεων.
θα πρέπει επίσης να σημε κωθεί
όπως αναφέρεται και σε άλλο ρεπορτάζ σε άλλη σελίδα της εφημε
ρίδας σήμερα , το πρωί της
Κυριακής , πρόεδρος του Δημοτ κού Συμβουλίου ελέχθηκε ο κ . Ανδρέας Χαραλαμπίδης
τους παλαιότερους δημοτικούς "οκογενσ φωτογpopaου δημάρχου Aρόμας μκ τους οτιδημάρχους και του
συμβούλους
ήθηκε ομαλά και ανέδeξε Πρόεδρο του ακός συμβουλος Καβάλας από την
Περιφeρeακού Συμβουλου , τον κ Χρή - -Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία .
Επίσης , νέα τακτικά μέλη της Οκονο
ΦΩΤΟ Π.Τ.
στο Παπαθεοδρου , neρpepeoακό σύμ
βουλο Δράμας , εκλεγμένο με την μικής Επτροπής εξελέγησαν με σειρά
παράταξη Να Περpερεακή Αναγέν . κατάταξξης ο: Βασθειος Δελησταμάτης
νηση, του Περιφερειάρχη κ Χρήστου (Εβρος ) , Μουλταζά Ταρκάν Mουλταζά
(Pοδόπη, Αλέξης Πολτης (καβάλα ) , τ
προόδρους πων Μοικν Προσπων .
τύνσε ότιήταν μα rtpa no δήμαρχος κ Μαμσάκος στάσος, θα προταθεί για τη eέση του πραέδρου της
θηκε συναύνεση, ομόνοα και γενικά τα αποτελέσματα δ Πατην πρτη συνεδρίοσ λή συνεδρίαση, ειδεί - ΔΕΥΑΛ
Μέτιου .
Αντιπρόεδρος αναδείθηκε ο περpe Χάν μάμογλου Ροδόπη , Αρστείδης
ρειακός ούμβουλος Καβάλας κ . Αλέξαν Μωυσιάδης (Δράμα ) , Μανλης Ταπα δρος Ιωσηφίδης από την nερpepeoκή τζς Pοδάτη ) , Χρήστος Χατζηπέμου
Σύνθεση- και Γραμματέας ο κ Δημή- (Ροδότη) , Αρχέλαος Γρανάς (Καβάλα).
Αναπληρωματικά μέλη της Οοκονομ
κής Επιτροπής εξελ
γησαν με σειρά κα
τάταξης ου Κωνσταντ
νος Ναμπάντης Ρo
δότη ) , Κωνσταντίνος
Κουρίδης (Εάνθη),.
Γρηγόρης Παπαεμμαουήλ (Δράμα) , Χρή
στος Γάκης (Καβάλα) ,
Κωνσταντίνος Εξακου
στός (Εβρος ) , Φελίνα
Καζάκου-Βρούζου (Ρoδόπη) , Νίκος Αργυρίου
(Εβρος ) , Γάνης Ζαμ
nouiδης (Ε βρος).
Mετά την εκλογή του
ο κ Παπαθε οδρου
εξέφρασε τς ευχαρσίες του προς τον πeροpεpeιάρχη κ Μέτιο
καθς και τα μέλη της
παράταξης Nέα Πεp
φεpeακή Αναγένηση
nοu τον -περέβαλαν με
την εμπιστοσύνη κι
την στήρξή τους.
καίωοαν αυτό που λέμε χρόνια: ότι σ αυτούς τους προέδρομμτδης Ανέστης θαπροταeεί ια τη θέση του
καιρούς, επβάλλετα και χραάζεται η συνεργασία μεταξύ 11.Οκ Δεμερτζής Γεργος θα προταθεί για τη θση
10 Οκ Δερ
του Νομικού Προσπου Δήμου Δράμας
όλων των δημοτικν παρατάξρων
του προέδρου του Πολ
τρης Λυμτεράκης eπίσης περρερε .
Ση συνέχεια ο κ Μαμοάκος ανακαίνωσε τους νέους Ταινν Μκρού Μήκου ού Οργανισμού Φεστιβάλ
αντδημάρχους με τη σειρά
1. Οκ Τάσσου Μχαήλ , ανηιδήμαρχος στη δεύθυνση Διoεκητικν Υπηρεσν καθς και υπεύθυνος στη
δεύθυνση Προγραμματισμου, Οργάνωσης και Πληροφοροκής.
2.Οκ αψημάλης Ιωάν νης αντιδήμαρχος της δ
εύθυνσης Τεχνικν Υπηρεσιν καθς και τη δε θυνση Πολεοδαμίας κα ο
12.Οκ Καλλινάδης Λευτέρης θα προταθεί για τη θέση
τουπροέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεικόνσης
η εξέλιξη στην εξέτασn του μαστού
. Yntpnxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
μησης .
κα. Τάλιου Δάντζερα
Αναστασία, η onoίa θα eνα
αντιδήμαρχος Αθλητισμο
Παιδείας κα Πολιτισμού.
4. Ο κ Κυριαάδης Χρή στος αντιδήμαρχος Καθα
ριότητας και Ανακοκλωσης
καθς και υπεύθυνος Τοπ κν Κοινοτήτω .
5. Ο κ Μουρβετίδης Μ .
χαήλ , αντιδήμορχος Περ
βάλλοντος και Πρασίνου
Πολπιής Προστασίας και
μέριμνας των αδέσποτων
ζων συντροφιάς
6 Οκ Εφραμέδης Ιωάννης,
αντδήμαρχος Οιονομκν
δεύθυνση Δημοτκής στυνομίας καθς και τη λει
τουργία της Λαϊκής Αγοράς
Ζ Αναπληρωτής δήμαρχος
ορζεται ο Τάσοου Μιχαήλ
8. Ο κ Παναγιωτίδης Αλξανδρος , εντεταλμένος
σύμβουλος της δύθυνσης
Κοινωνικν Υπηρεσιν,
Προστασίας και Προαγω
Υής της Δημόσιας Υγείας
9. Ο κ Χατζηγιάννης ΑναΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
.Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnxoΤήplex αγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
σελλη
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδη
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6χς αξτιέτ
μμαίρέπνστροίατο
Κιν. 6932-347415
Η+Νέα Διεύθνση
Γ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
BΕΝΊΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
T 25210 551 22 Ο 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συγχαίρουμε όλουε τουε επιτυχόντες του
Νομού
Apάμαs ια την ει6αywgή τους 6την Τρι το β4α
Εκπαίδευ6η και τουε ευχόμα τε καλή 6ταδιοδρομίal
Γιάννης
Tρόσεαση
Γαζάνης
. στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
www.prosvasi.edu.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521057467 Κιν. 6974765815

Τελευταία νέα από την εφημερίδα