Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
αον0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΡAΚΛΕΟ-ΜΗΛΟ-ΓΕΡΑΑΣ
EnANw 2ας
Μμ μαής 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΛΕΣ
μαλευτιμακμί aevinn
www.minoangr
ΤΡΙΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eιος ιδρόσεeς 1932
Αρίθμός φύλλου
Δευθυντής non HA . ΚΟΣΥΡΗ
δρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
18.640
.ΨU7ι
ΣΕλίδα 5
Σελίδο 22
etan Ches
Ολοκληρωθηέτο 30 διεθνές, τουρνουά
σκακιου Αγίου Νικολάου-Cretan Chess Tour
Σημαντικό το έργο της 0ικονομικής Υπηρεσίας
ΚΠρωτόγνωρα υψηλοί
οι Πληθυσμοί του δάκου!
. Οι νέοι Αντιδήμαρχοι
Αγ. Νικολάου
Αλεξάκης , Βάρδας,
Καστελλιανάκης,
Χαριτάκης
λουθούν ο nepφέpoς ο .
τοίδος, Βουλιομένης, Νεa
πoλεως , Aνν rvoτεpα
στην Πεδιόδο της Νεάπολης
οι nληeuομοί Του δάκου .
anotoμ n endμτες
xpονές αnό το nρόγpαμα
δακοκτονίος
Erει σνοππύξε
ανθεκτικότητο
στα φυτοφόρμακα
Αά ένος άλλος na.
PeRopr
ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΣ
Σελίδο 3
Τρεις ψεκοομοί έχοuν ο.
Νoooεί ηn oε όο Το χουν οξηntί Το ελευτοi γorος nou nαρατηpεί
Nομό Λοούίου, σε οpμ 20ήμερο oε rpuτόγνpα μεγαλύτερη mpooοή είνα ιψη της εαοκαλλργεος
νες δε ηεροχές και ο τέ niιδa.
ταρτος ψεκασμός- Στο με
Υαλύτερο Τμήμα του νομού
δεν έχει ολοκληρωθεί oλλά
είναι σε εξέληο τέρτος
Aν και το φεvd nρό.
Εγκατόλεμη.
mς ελοιοκαλλιέργειος
Η rpooδευτκή εγκατό .
ται και μελετάται niον με
Απολογισμός της
προηγούμενης και
σχεδιασμός της
(επόμενης ημέρας)
στο Βραχάσι
η ονάπτuξη ανeκτκότητος κ η λοή του ελοιότου δάου στα τρησμοrο .
οεva εη tpove φμαα κopnou ο onoioς nooιε
στα δέντρα και nέφτει κοι
σαπίζ στο έδοpος , συν:
Ευνοείτο
onό κλιματολογικούς
nοράγοντες
τα οnola npouneεύετα το
Υpαμμε δακοκτονίος tεx ξης κοι εξάnλωο n, Ynoupγείο Αγpoτικής Ανό στά rpoθετο napdγοντα
νno στο Νομό Λασθίου με κου το τελευταo δεκαήμεpο ντοχύν στα φτοφoρμαα pούησης τν nληθομν
της napaτηρούμενης une
ΕΕ άλλου ,η ανάπτuξη ο.
του δάκου.
τις καλύτερες npoomς έχι εκτοξευτεί
με το αrαγαίο npoοuκό
στη θέση του Τους έκαι , nση με τον δάο νο υπερ naeoyόνων μικροοργαn .
pους nρuτους ψεκοσμούς σχει κατά κράτος , δηυς ομν οε καλΜέργεας , δεν
από nλευpός καταπολεμο μενων εντάμων και άλλων
Η μάνη αοδεwετα
Και αν δεν γίνονταν
ο ψεκοομο
Στην ερoτηση της ΑΝΑ.
ΤΟΝΗΣ ο και κατό ηoooν
και εnαpκές στοκ onό ne naροδέχετα η αρμόδια Y. εhaι tίδησ niσωση ο - ονέβολαν οι εκτελεοθέrτες
Σελίδα 6
pυονά φρμοκn ο nneu - mpeoa της nΕ Λοίου
ομοί αυτή mν nεpioδo na ρατmρούντα opετά νψηλοί τα οina aνάτιξης των ηλη . aου είδυκά σε ονυα . nηeuoμν και π θa συν σε οριομένες δε neιοχές Ουσμν του δάκου είνα no . ους φοομαων nou χpn, βονε , aν δεν Yνoνταν και
η συντονίστρια του πpo - unapαγοντικά
paματος γωnoνoς mς
Δοίδυνoης Αγρoτικής o- λογός napdyovτος οφού βαδμό
κονομίος κα Κτηνaτρuής
της nΕ Λορdou Aγγείή oοχεa χος μο κούς τους ψεκομούς για onpoγww
Καραταρόκη Τους Υo. τους onoouς δαnauoνro
Η γεunovoς εξήγηpε όη vnuης αντίστασης Του φεοομοί στον Οεγo των
. Διαφορετικήμ χθεσινή
ημέρα για τον Γιργο
Ζερβάκη, νέο Δήμαρχο
Σητείας
ομοποιούντα τα τελευ - auto, η aπάvτηη της κ Κα
τoίa χpόνια , καθστντος ρατορόη ήrαν ότ στην πε
μpότερο ή μεγαλύτερο ρimτωση οντή peyμaτκά
Βοσκός είαι ο Aματο
ανenoτελεσματ .
ea είχε κατοστραφεί η ελα
κροσες του καλοκαφού σε
Καραταρόκη τους χορα , οοό με την uφηλή εατομμρια θα npe να
κτήρσε rωτόγνυρα ψ ά ροσα οnoτελού χτυπήσε ομπανoκ στο
λούς"
Φόβοι για δροματική
μείωση ης πopoyunς
Φέτος , ηάντως η napo .
νάπτυξη του βλαβερού . neuγόντως να μελετήσει τα γωγn nou κατ aρχήν είε
αnοτελέοματα αναλύσεων eκημηθεί από mν Υmmpeoία
ο - dτι 0α εναι περίnou 18000
δονκή ουθίκη να ην ο - cpμόδιο umoργείa Κα ε
Μεγάλο το nρόβληpo
στο Επdvω
Μεραμπέλλο
Αυτό πapaτηρείτα σε mpoaνaφέραμε στο Πάνω noia n neρφέρεnα anoστ , τoνο λάδ στο Νομ Λοσ συγκορμένς ελaoκομκές ΜεpoμβέMa το υγpό μ. λει δείνατα και να αναnpo - ou τίετaι unό αρeσn, με
(νες Του novu Μερaμβe κρoκλpο και η μεγάλη βλά - οαpμόσε το σχεδιαομό κα τόση γα δραμστική μείωση
λου και αυτές τις μέρες τέ στηση nου δατρεί δρο - το ονδυοσμό των φρμό . aν &ε ληp ουν και anό του
τοο φανύμενο napaτηpe σερό το nεppaον , συμ . κων nou npoμβείτα tφo nopayuγούς τα ενδεκν
τα στις περοχές Βρυούν , βάλλουν tmmpooeετα στην οον επβάλλετα να γίε για
Νonτa κο Ζενίων και αo - ανάπτιξη του δόκου ,
Σελίδο
ντάρου
Στις δε nepoχές ου onό τα εργαστήρια στα
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Αε.
Η ΣΡΕΧΕΙΑ Ση oo
να νnόpξε rαι οuσοστικό
ntoμωλείο
ΖΑΧΑΡΙΑL ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΣΠΤΙΚΟ
EΘΝΙKΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΟ
10787
17 π:7οκταΡΙΟΥ2019
|ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΣΙΟΙ
|EAΜME EEΥmtmigu
ΡΑΜΜΗΥmrTακι ΠΟΛΤΝ
τονεγνεστε χεμιλέ ημά
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ0ΙΚΟΝ
Τηλ. 2841 400 270
Η 8011010800
6906794787
6955630506
www.ktimatologio.gr
www.ktimalasithi.gr
|ΝΕΑΠΟΠΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
28410.32100 28420.93100
ΡΑΟΕΙΑ Α ΝΙKΟΛΑΟ, ΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΝΕΛΠΟ,
οPonΕΟ, ΣΝΤA
6987182616
Κνοσύ 27 Ενανι Μοoοκομείοu Aγος Μλaο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα