Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ EΟΗΜΕΡΙΔΑ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1065
Θέσεις στους δημοφιλείς ,
αγκάθί στον Ασπράγκαθο
Αδυνατεί κι
ο Δήμαρχος
οκ nniδης mopoε
ται δει δεν μηορί να tυ
mmpernon το aίmpa toυ
ανάπmpou φοrnn nou
αvέδαξ n l.
γνuotός μκός, navtτpoμακς αναλpβάνει
nδκροσn των anoppιμάων, Ο .Πδnς p
po oωpaa στmpoυma nou πpωτεuοov toν Μaιo
Και 20 θύμα
την ίδια νύχτα
ΕΗ ΡΟΧΑίΝ
ΠΟΣΑ ΘΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΔΕΗ
Περinλοκος ο υπολογι
ομός noλές οι nopaμ .
tpos.
ΘΡΗΝΟΣ και
ΥΠΕΚΥΨΕ κι άλλος
νεαρός Που είχε
τραυματιστεί
επίσης στην
Ακτή Δυμαίων
όΠως και
ο άτυχος
Δ Οραγκάκης
Το Σββαιο ξιμέρωνε με
Εtνθος γιa μια οvτ
ΑΛuαίος , Anoδειθn
Εoυ mv ίδια vύra, στον
για τον
Αναστάση
Σκόνδρα ,
έναν ακόμα
δικυκλιστή Που
κατάπιε η μαύρη
Παρασκευή
διο δοόμχαι οxεδοw mv
5δια ρα , 00 υπnpxr και
δυεpο θύμα. Συνοppό
ια tν Τpoτaί . Διαπotu
ττaι oτι xρεoιa να pr
xθεί βάpος στη pυpoίν
δηm οδήnon oumv np οστική Πapo.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ
ΜΟΝΟΣ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ no
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ 2019
ΚΑΙ ΝΕΑ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ
ΜΜλi μάuο
δριση δωon μ ρους ου Δnμροu ουν .
δευσε ν oοnoίοouνέου σnμoος νς δομους opnς Το onio toυ
ανοκαnouo npdον.
όνα κανούργo npoun.
ουό δεν npoσ pο
keopro oτονon
>EΧEΑ ΣΕΑ Σ
Αφonλιστικός ο Δ. Καλο
γγponoulοc σηv n . yια
to Φnpo των anopouμέ
tων tης Aηλεος ,
ΓΡΑΦΟΥΝ
NIKE NOonΟΥ
tbοδoνό ouμo
ΔΕΝ ΖΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ
Τbλος οu Αυγούστου
Τι είδαμε, τι δεν είδαμε και τι διεκδικούμε
AΑΑ ΕΣΤΟΥ
poupoί ης Axeς
Με mv πλεή λήξης των Παράκων Αγωνον ολοκηponx μια nεpnirn σμφληoμνn mou dpως tixε κno t λο, oι aνθpuo nς Π. άνουν a απoa ouc , εv όλa nepιμένουμε anoλογοpούς nαι aτapon λάνου στο
πύoεωv για tmv enopνn nμtpα
Arομπς ο ποτουν napό
ης mioς νa tne aνa
βολή σο ΒRΕΧΤT. 10
ΠA ΚAΡΝΗ
ioην 3η Eεnμβpίou
Ο Πατρινός
Το <Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.
Που Πετάει
60λ e Mwο Μ μκψεutuι
για Ιταλία
ο Πaιprvό Πoproς Κυ.
pρoaonoς ao τov Aσt
ρα Τρίnολης στη Serie Α
Ερχετa to νAR στηv Π
Τ 0κή: Σον Ομλo Ar
σόρa θuu λος φouv
aό τις 14 οpόδς
Οto t Θm oopw
Εpπooo traero
iΟ Apa
we οα
Lenp yε a
u pia Hopoloyia
Hopoui Apoί
uο πuA
α aiaaμα
nfis EΑ
ΟΧρhσιος Χαιδaνογοu
pος μιλά γα tmv avαμάρηo
ou με nν έμερα . onογ
tooas o Μηoo .
Σφάζονται
θεατές στην
Ποδιά του
ρα οα
νopoauνδ
ngopop ya opople
io ς o .n τaouu
>τnoP
Ψiifi1