Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τόΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lΕaτίτg Αίης-Δuίrτς ΕΚ ΕΡΑ tικ 5ο 4 λα 19 Ιή40 αρό ΗΜτοΜληρίπι Κιμαή 1 lπτpίν ΜI2
ΑΕΟΜRA ΦΠΑΚΑΙΑΤΑΗ ΑΙΜΑ
ΚΙ ΒΕΙΙΑΝΕΤΑ
ωρίς αύξηση
του τεpου ο αντίστοικη με την unό .
honn EMό6α , καθς έ
PΕΠΟΡΤΑΖ
oκnponκον ρης Τσελίκος
ρευνα της ΕΣEE δείνε
ότι οι nuΔήσες κατο τη
οι καAοκαιρ.
νές εκητσεις στην
npέβεζα , κάτι nou δεχνει για η μία φορά
και tην ανάγκη για με , 6ιόρκεια των θερνw
ωoη φόρων και ειοφοΣε απο0ήκη του Δήμου Πρέδεζαs
Στάχκτη τόνοι
CwCIευκλο3σιμοow υλaικbν
Ενδείξειs για εμπρσμό
εκπτσεων δεν ικανοnoinaav τις εnικειρή.
την tλεφη ρευστότηΗ Εικόνα nou ηρpou . σεκ.
τας των νοικοκυριν σιάζει η Πρέβεζα tίναι
στη σελ . 16
Στάχτη έγνον τ νο ανακυκλσιμων
ΕΛΙΚΟΠ ΤΕΡΩΝ (E/Π) ΚΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕXΕΙΑ (ΜΕΡΟΣ B)
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ!
υλικν κθες το nρωl
| σε anoenκη του Δ μου nρέβεζος στην
Mopopμή το Atύχηιpα EΠ στο Δίαυλο Πόρου
|Γαλατά της ανάρτησής pου και των σχολίων Κριτν
nepioκn tης ΒΙΠΕ.
νχεια στη σεε
και εmκpιτν
-Το Εκκλησκιστικό Πρόσχωμεν, δευκρινίζω ότι
σημαίντ "Aς Προοέξρυμε
Στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου
Bιε nοpκυμοh τou Περιφερειόρχη και των μελν του ΠΕ Hπείo
rρope o Inupoς Κiκερης
Η εκπόνησηη γιγαντιαίου
"Πράσινου επενδυτικού
σχεδίου ανάπτυξης"
Συμφωνήθηκε στη συνάντηση Μέρκελ. Mmτσοτάκη
Που βρίσκει
ανακολουθία;
Κόντρα ξ.
σπoε ανάμε .
σα στην κυ/ ΡΑ un
βέρνηση και
Με τη συμφωvία για
την εxnoνηση tvoΚ Τ .
νnaίou nρόσνου εnν.
δυικού σχτδίου ανό .
ατυης γα τη δεκοετία
2020-3030εασmpoγίστη
κε η ουνάντηση nou είχε
. πpωθunoυργς Κυρό.
κος Μητοοτάκης την Π6μπτη στο Βepoλίvo pε
την καγκελάριο Αγκελο
Μέελ.
Ενχεα wτη στλ
ΣΥΡΙ.
ΖΑ, με aφop .
μή την υnόσχεση
μείωσης των
πρωτογενν
Πλεονασμάτων, με την αξιωpατική
αντιηολίτευση να κατηγορί τον
πρωθυnουργό ότι κάνει Πίoo στα ό.
σα είχε υnοσχrθεί nροκλογικά .
υτη σΕ
| νέχru