Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Αυγούστου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6850
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Όφελos
100 εκατ. ευρ
στα αnoτελέσματα τns ΔΕΗ
από τη μείωση
στιs εκπτσειs
των εργαζομένων
Υποτονική η κίνηση
στιs θερινές εκπτσειs
λήσεις κατά τις θερ νές εκπτσεις διαμορ
φθηκαν στα ίδια ή σε
επίπεδα .
περιορισμένες
πωλήσεις κατά τη
διάρκεια των θερινν
χειρότερα
εκπτσεων , aλτίωση συγκριτικά με την αντ
nαρά τη
σταδιακή
του κλίματος στην
αγορά, κάνει λόγο το
Ινστιτούτο Εμπορίου πρέπει να σημειωθεί
( IN.EM.Y) της Ελλην
κής Συνομοσπονδίας σαν επδείνωση , ποσο
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) , που
διενήργησε τη σχετική χαμηλότερο από το αν .
καθιερωμένη έρευνα.
Σύμφωνα με τα απο- εκπτσεων του 2018
τελέσματά της , οι πωστοιχη περσινή πε ρίοδο . Εν τούτοις,
Υπηρεσιν
πως περίπου οι μισές
εξ αυτν (52% ) δήλω .
Πέρα από τον συμβολικό
συμμετοχής και των
υπαλλήλων της ΔΕΗ
στη σωτηρία της επ χείρησης, ο περιορι
σμός των εκπτσεων
στους λογαριασμούς λήσεις στο διάστημαα ένισχύθηκε το μερίδιο
ρεύματος τους , ανα.
μένεται να μεισει αι
σθητά την πρόβλεψη
συνέχεια στην 11 | ποιήσεις αναλόγως από 27% το 2018 σε
χαρακτήρα
στό το οποίο είναι
τίστοιχο των θερινν
( 60%) . Ως εκ τούτου,
έως 40% , εν το 37%
αυτν επέλεξε ακό μη
υψηλότερα ποσοστά.
Σε επίπεδο επιμέρους
κλάδων : 1 στις 2 επιχειρήσεις
όδησης προχρησε σε
γενναίες εκπτσεις
άνω του 40%, γεγνός
ενδεικτικό των πέ.
σεων που έχουν ασκη
θεί στο συγκεκριμένο
κλάδο κατά την τελευταία περίοδο.
Για 2 στις 3 επχειρή
συνέχεια στην 10
καθς και εκείνες που
απασχολούν
πκό, εμφανίζουν σε
γενικές γραμμές καλύτερες επιδόσεις κατά
την εκπτωτική πε ρίοδο, γεγονός που
επιβεβαινει
άνιση κατανομή των
ωφελειν υπέρ των
αυτό δεν ικανοποίησαν
τις επχειρήσεις , εν δεν εμφάνισε μεταπροκύπτουν διαφοροτων επιχειρήσεων που
προσω.
βολή στον τζίρο τους
του μεγέθους και του
κλάδου δραστηριοποίησης . Ωστόσο , η στα.
διακή βελτίωση του
οικονομικού κλίματος
35% φέτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
επιχειρήσεων που κα
τέγραψε πτση των
πωλήσεων ανήκει στον
κλάδο ειδν
Κομισιόν:
Πότε θα δοθεί
προκαταβολή | συνέβολε στην αrοκλι
70% των
ενισχύσεων
| μάκωση της πτωτικής γίας και επνυχαγω - μεγαλύτερων μονάδων.
τάσης.
Για τη μεγαλύτερη
στουs αγρότεs σεων (9 στις 10) οι πωκν ειδν.
Σχεδόν οι μισές επιΟι επιχειρήσεις, με
χειρήσεις (45%) υιοθέ ποσοστό
μερίδα των επχειρή- υψηλότεΡ εργασιν ,
ετήσιο
τησαν
κύκλο
έκπτωσης από 21%
ΟΠΕΚΑ:
Τον Σεπτέμβριο
το επίδομα
σε Πολύτεκνεs
μητέρες
ΤΑΝΙΣΜΟΣ
1ΝΟΙΑΚΩΝ
ΠΙΔΟΜΑΤΩΝ &
κύ IΝΩΝΙΚΗ Σ
ΟΠΕΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Την πρόταση της Κομισιόν στην οποία περιγράφονται μέτρα
για τη στήριξη των
αγροτν , που θα βοη.
θήσουν να αμβλυνθούν οι οικονομικές
δυσκολίες που αντιμε
τωπίζουν εξαιτίας των
δυσμενν καιρικν
συνθηκν και την αύ
συνέχεια στην 2
ΟΠΕΚΑ
Σελίδα 9