Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γaoφωνo μα oou
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρ, θανότου p
| να εκφρόζε ,
tλεύθερο/
την όηο
Αυγούστου
Αριθ φύλλου 5839
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Τo master plan για τη σειρά και
τον τρόπο απόσυρσης
των λιγνιτικν μονάδων
εκπονεί ήδη η νέα διοίκηση της ΔΕΗ
Ανατροπή
Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 12
Δ. Μακεδονία:
Οι νέοι κοσμήτορες
και πρόεδροι των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου
Σελίδα 9
EΓΠΖΖΕΙ
ΑΠΟ 30%
για τα ακίνητα
Τι θα γίνει
με την μεταφορά
συντελεστή δόμησηs
θερινές εκππσες:
Αύξηση των πωλήσεων
για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Σελίδα 13
- Αντίθετη εικόνα για τις μικρές
230 Τουρνουά ποδοσφαίρου
Εγγραφές
Σελίδα 14.
1έλης Δαιρουσης ηλετρονικές)
στο Δημόσιο
τroωτ c
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
ΙΕΚ Κοζάνης
Σάββατο 31 Αυγούστου,στο ΔΑΚ Κοζάνης
Στα δημόσια ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν
απόφοιτοι Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ (Πτυχίο
ΤΕΕ Β ' Κύκλου , Πτυχίο
ΤΕΛ) χωρίς όριο ηλι
κίας . Η φοίτηση είναι
δωρεάν και δίνεται
αναβολή στράτευσης .
Οι Εγγραφές των υποψηφίων εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ για το έτος
κατάρτισης 2019-2020
θα πραγματοποιηθούν
ηλεκτρονικά.
Σελίδα 24
Εχει ιδιαίτερη σημασία
η θετική αλλαγή
στην Ψυχολογία
230 upoά Τέnς δαρούσs
Σ40βατο 31 Αυρστου 209
ΔΑΚκοάνns
Η Ελλάδα παραδοσιακά ήταν ένα από τα κράτη της|
|ΕE με Τις πιο αρνητικές απαντήσεις των καταναλω
| τν στην μηνιαία έρευνα συγκυρίας για την πορεία
της οικονομίας. Αυτό άλλαξε θεματικά τους τελευταί
|ους μήνες , ειδικά τον Αύγουστο .
Ουσιαστικά η αλλαγή στην Ψυχολογία του πολίτη
l ήταν ο βασικός μοχλός στήριξης του Δείκτη Οικονο-|
| μικού Κλίματος που καταρτίζει το ΙΟΒE και ανακοιν | θηκε χθες . Τον Αύγουστο επέστρεψε στο επίπεδο του
DΑΕκε.AE fpoμoχpων
ΦΑΕον - ΟΣ κο
)AE ΟΙ οn -AEοήο
ΣιοpάνoΑερα ολn
Eos πέρ
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7