Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Εν Δελφοίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εν Δελφοίς:
ΕAΤΑ.
APO AALk S
Παρασκευή
30 Αυγούστου 2019
www.endelfoisonline.gr
ΑΧΦ0λο 57 Εος 13 Πpήn αν
Εβδομαδιοία Εφημερίδα
Την Κυριακή το πρτο Περιφερεακό Συμβούλιο
Ηeοωνία iμησε στο πρόσυπό του
τησνέτεια λόνετ κα γιον
Eiiτιμος Δημότης
Ορχομενού
Ενωτικά ξεκινά η νέα Περιφερειακή Αρχή
Με τους -aθόνατους στίχους του Κωστή Παλαρά anό τον Δωδεκάλογο του Γύφtου αλο κλήρωσε την πρτη του δοpόσια oμλία ως Πeppepρης Στερος Ελλάδος ο κ Φάνης
Σανύς οpίος κατά σpά εκλοrς apεtός noυ aναλαμβάντι τα mvia tης ισopής pος Κ. ΜΠακογιαννης
Υης Στην τελετή oρκωpοoίος nou tνε ε αvηyuρικό τόνο oν έδρα της Πeριφέρεα
paς στη Λομία, ο κ. Σανός μίλησε με διάθεση εντητoς αλά και ασοδοίος
0. Τaγκαλής έθεσε τους στόχους της νέας θητείας
Ψηλά η διαφάνεια στην
ατζέντα του Π. Ταγκαλή
Σε ειδαή εκδάλωn , την 23η Αυγού
οτου και στην aθοο00 συνεδpάoοων
του Δηpοικού Συμβουλίου Ορopeνού ανακpύχθηκε ε upoς δpότης
του oτορικού Δέpου ο anmpxόμνος
Πeρopepoopης Σερός Ελος και
νiος Δίμαρτος Αθmvalωv κ Κoστος
Μoακογoννης
Ημηή βeθμολογία
άναι tνας τονοκίρaloς
205 ειαακτέο στονέο
Τμήμα της Αμφιοσας
Τiς nopteς toυ γα να uοδεei toυς
npτους του φοτmές 0α ανοe oε
λγες nptpeς το νεoίδρυθέν τμpα .
ρφερeκής και Οικονομικής Ανά .
tuξης του ruoovικού στην Αpp .
oα . Μεtά και tη δnμοoαnoino wν
βάσοων tων αχολν , tνε γνωτό mως
σnv nputη χρor λετουργio του
eooγoντaι 06 συνολικά φοατές και
φατήτρe
που ξεκινά τmν 1η Σεπεμβρίου , βάζντος anό τρα ap Πορουσία του συνόλου των εληημόνων δημοτικν και
toν συμβούλων , προφανς και του νέου δηράραου κετά φηλά τον πixn μας και όλα όσα ανέφερε anaπούν
Δελφν Παναγτn Τoγκαλn , αλλά και πλήθυς κό φοου Πραγματοoήeaκε το anoτupα της Κοριακής στο
Πυpατικό κέντρο της Αpφοσας n τελετή opκωροσης οpωμένα anό τα στοκήματα nou noλoί tως oήpepa cυ .
tου δtpou Δελφον Ο νέος δμαpχος, pάλοτα , φάττo . αγελίστηκαν mως θa κατοφέρουν να φέρουν εις πpας
ντος την ευκαφία έδωοε το στίγpα του για τον τρόnο με όpως η oούpa το tλος και η άopn του κόσpου , δεν
τον ooίo cnθuμeί να ασκo διοίκηon καά τη θntεia τους επββαίωoε
nολύ κότο .. αλλά και pόο . Ευπή όλων ββaa να τα κα .
τοφάpε, καθς τότε και ο τόnος αυτός θα έxε κερδίoε
Συνχίκεταgίς γα Πήρη γόση
Των θεμάτων
Eus Σεφυλ ρυθμούς
η προετοιμασία
του . Δελμούζου
Ατόλλων Eπαλίου-Ορηρος Νοτυρίαυ 30
Ιστορική πρόκριση
για τον Απόλλωνα
Iν δριαή α αντιδήμαρχο
Ορκωμοσία και 8η θητία
για το Γ. Καπετζνη
Σε φουλ ρυθμούς δουλεύει 1δa ο
νέοs αναnροpepeopxnς Φωκίδος.
Γάργος Δέμούζς eeλοντας tως
και τη Δευτέρα nou αναλμβάνει τα
νέα του καθάκοντα και αίσepa να
έxa αηματίσα anoo , tmν καλύ τεpn τουλάχι σον δυνατή , για noλλά
aπό τα θέματα nou toν αφορούν .
Epαφε τορία το anoτυpα της Κυρικής
ο Anόλλων Εολίου Τho Rase Η ερoen
συμμετακή της oμdος στο opό ου κυnέ .
λου Ελδος έγνε ακόμα no oopική κοθς Mponοτη
expdtno του κυκλλούχου Anλοακαρνανίος Ομηρου Νoτωpίου με 3-0 καιnέpoo
σtηv Enoμενη φόon
Πopoυoίa ελάους moν oε μία
δοκ τελετή και κοροσιατούντος του
θούκτιστου
οpκίστηε το μεοτμέρι της Κυρια
κiς στο Αδορία η vέa Δεμουκή p x Δωρίδος ο δήμορχος Γργος Κο nεντνης αλά και to σύνολο των
caμένw cpooumw του δpου,.
Εto όnως πpoέuψav nό nς npopa.
τος δαμοικές eκλογές Την Κυριοκή
ea ανακονoυ tους αντιδαμόρχους
Σελ25
Κοροθακός
Ηθάλασοα τον μας ενντ
Συμβολικό δρομολόγιο
Aίγιο-Άγιος Νικόλαος
Εθεση ωγγρής του Χ. Στρου
Φόρος τιμής σε έναν
καλλιτέχνη της Φωκίδας.
Ηγρήγορα.
οικονομική
και noιoτική εκτύηωση
έχει ηλέον ένο όνομα
ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
33 ΧΡΟΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
BίΠΕ Ανοσο Οκ Τα 1.331 ωννο Τ22650 79079-80, Fax 2265079081, noami ροgι αw αποίρο g