Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Παρασκευη 30 Αυγουστου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3417 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Åðßóêåøç ôïõ ê. ÓêñÝêá Êùí/íïõ
Õöõðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò
óôç ÓõíåôáéñéóôéêÞ ÔñÜðåæá Èåóóáëßáò

Óõìöùíßá

ÌÝñêåë-ÌçôóïôÜêç

ÓÅË. 9

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ó÷ïëÝò ìå âÜóåé
ôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí õðïøçößùí
ÓÅË. 11

ãéá äåêáåôÝò «ðñÜóéíï
åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï»
ÓÅË. 12

ÁÃÃËÉÊÁ
- Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας όλων των επιπέδων και
πτυχίων (αποτελέσματα επιτυχιών μας 100%)
- Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα πρώτα στάδια εκμάθησης της
γλώσσας Pre-Junior (από Α΄ Δημοτικού) με καινοτόμες και
ευχάριστες μεθόδους.

Âéêôùñßá Ç. Ðáñáèýñá
Åõáããåëßá Ó. Ìáíþëç

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ
11.00-2.00 &
7.00-9.00 ì.ì.

Ôçë. 2441 552192

Ðôõ÷éïý÷ïé
ÁããëéêÞò Ãëþóóáò &
Öéëïëïãßáò Ðáíåðéóôçìßïõ
e-mail:
[email protected] Èåóóáëïíßêçò (Á.Ð.È.)
Ë. Óáêåëëáñßïõ 33, Êáñäßôóá (áðÝíáíôé áðü ôï Ðáõóßëõðï)

Åêäüèçêå ç ðñüóêëçóç õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí áðü
ôçí ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò

«ÐñÜóéíá
óçìåßá» óå üëïõò
ôïõò ÄÞìïõò
ôçò Èåóóáëßáò
ÓÅË. 4

Öñï íôé óôÞ ñéï Ìá èç ìá ôé êþí
Ìáëëéáñüò Ðñ. Ðáíáãéþôçò
Ãõìíáóßïõ
Ëõêåßïõ
ÅÐÁË
Áðïöïßôùí

Ôçë.: 24410 28882
Êéí.: 6972882216

12ì.

ÓÅË. 9

ÔìÞìáôá

ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá 4 (3ïò üñïöïò)
Êáñäßôóá

Ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò Å.Á.Ð.

ÄéåîïäéêÞ óõæÞôçóç
ãéá ôá áãñïôéêÜ
óôç óõíÜíôçóç
Âïñßäç- Óêüíäñá

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ 10:00 ð.ì. Ýùò 13:00 ì.ì.
êáé 17:00 ì.ì. Ýùò 21:00 ì.ì.

Óôáèïýëá Óôáìïýëç - Ôßêá

Öþôçò ÁëåîÜêïò:
“Aðïëïãéóìüò
ôçò ôåñÜóôéáò
ðñïóðÜèåéáò
ðïõ êáôáâÜëáìå
5 ÷ñüíéá”
ÓÅË. 7

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

«ÊÁÑÅËÁÓ»

Êéí. 6945072445

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8
ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9

e-mail:[email protected]

Αρνί ολόκληρο..................... 5,69 € ôï êéëü
Αρνί μισό............................. 6,59 € ôï êéëü
Κατσίκι ολόκληρο................ 5,69 € ôï êéëü
Κατσίκι μισό........................ 6,69 € ôï êéëü
Μðñéæüëåò χïéñéíÝò .............3,99 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé øá÷íü....................7,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò.................4,99 € ôï êéëü
Κότσι χοιρινό........................ 2,99 € ôï êéëü
Πρόβειο μπροστινό ή μπούτι 3,99 € ôï êéëü

ÍéêçôáñÜ 2 & Êïõìïõíäïýñïõ
Ôçë. 24410 74680
ÃÕÌÍÁÓÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ-ÃËÙÓÓÁ
ÅÍÉÁÉÏ ËÕÊÅÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ
Á´-´- ôÅÐÁË
ÍÅÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ä´- Å´- ÓÔ´
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÇ-ÅÊÈÅÓÇ
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ-ÅÉÑÇÍÇ ÔÉÊÁ
ÁÐÏÖÏÉÔÏÓ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ
Á.Ð.È.

-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá
DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα