Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εξι ειδικότητες
φέτος στο δημόσιο
ΙΕΚ Σπάρτης > σελ.7
0 1ος αΠηνελόπειος
Δρόμοςν 11 χλμ.
στο Γεωργίτσι σελ 15
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Σκληρή επίθεση Τατούλη
για την ορκωμοσία Νίκα
> σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 1 Ετος 24 1 Αριθμός 5715 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] .gr - www.lakon ikos.gr
Δίνει σκυτάλη
Ενεργειακός κόμβος
η Πελοπόνησος
κι εμπιστοσύνη
στον Π. Δούκα
ο Ευ. Βαλιτης
Παράδοση-παραλαβή
σε ειδική τελετή
Τελετή ηαράδοσης και na ραλαβής αnό την anερχόμενη στη νέα Δημοτική Αρχή
Σπάρτης θα πραγματοηοιηθεί
το Σάββατο 31 Αυγούστου
και ρα 11:00 ημ στην a θουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στην
κεντρική ηλατεία Σπάρτης . Ο
απερχόμενος
Ευάγγελος Βαλιτης θα naραδσει τη σκυτάλη στον
Πέτρο Δούκα, ο onoioς ορκ στηκε την περασμένη Κυ ριακή (25/8) και θα είναι ο
νέος ένοικος , της οδού
Ευογγελιστρίας γραφεία
δήμου) , αναλομβάνοντας κα θήκοντα από την 1 η Σεπτεμ
βρίου. Ο κ . Βαλιτης έχει
δηλσει επανειλημμένα ότι
θο στηρίξει και θα συνεργαστεί με τη νέα Δημοτική Αρχή.
εφόσον υπόρξει σύγκλιση θέσεων και ηρόθεση για ολοκλήρωση των έργων nou
έχουν ήδη δρομολογηθεί από
τη απερχόμενη διοίκηση.
Την ίδια στιγμή , ο Πέτρος
Δούκας εντείνει τις επαφές
και τελικές συζητήσεις με
στενούς συνεργάτες του.
οξιολογντας προσεκτικό και
εμπεριστατωμένα , Προτάσεις
δυνατότητες και Πρόσωη .
στε να καταλήξει οριστικά
σε εκείνους nou θα στελεχ.
σουν τις θέσεις των αντιδη μάρχων , των ηροέδρων
νομικν ηροσηων , επτροnν και όλλων υnρεσιν
Πou άππονται της λειτουργίας
του δήμου . Ύστερα από την
αδυνομία σύγκλισης και συνεννόησης του Στ. Αργειτάκου
με τη νέα Δημοτική Αρχή και
με δεδομένη την επιθυμία του
Ευ. Βαλιτη να μην δοθούν
αξιματα στον συνδυοσμό
του, όλα τα Πρόσωηα noυ θα
κληθούν να αναλάβουν κομ Βικούς ρόλους στη νέα διοί κηση θα Προέρχονται από την
noράταξη του Πέτρου Δούκο.
Εγκαταστάθηκε το Πρτουποβρύχιο καλδιο quνδεσης με τη Στερεά Ελλάδα
δήμαρχος
Ολοκληρθηκε το πρωί της Βουλο του Ανεξάρτητου Δια - εξαιρετικά σημαντική , καθς έργο αποτελεί τμήμα ενός με
Δευτέρας 126/8) η Πόντιση του χειριστή Μετοφοράς Ηλεκτρι- nροσφέρει ισορροπία στο σύ - γαλυτέρου Προγράμματος πou
Πρτου υnοβρύχιου καλω- κής Ενέργειας ΑΔΜHE , στημα μεταφοράς , αλλά και ολοκληρνεται με τη διασύνδίου υπερυψηλής τάσης 400 Μανούσο Μανουσάκη, θα συμ- ούξηση του δυναμικού των δεση της Μεγαλόπολης με την
κν στην Ελλάδα , nou συνδέει Βάλλει καθοριστικά στη Βελ- ανανεσιμων Πηγν ενέρ - Πάτρα και, σε συνδυασμό μετη
την Πελοπόννησο με την Στε - τίωση.
ρεά Ελλάδα , μέσω του στενού μεταφοράς της ηλεκτρικής ρέχει η Πελοπόννησος , κι
Ρίου-Αντιρρίου
Πρόκειται για ένα έργο το
onoίo , σύμφωνα με τον ηρό - σάκης τόνισε ότι η ολοκλή- σίου Μεγαλόηολη 5 . Τόνισε , της χρος
εδρο και διευθύνονται σύμ - ρωση αυτού του έργου είναι
γειας nου μηορεί ηλέον να na διασύνδεση της Πελοποννή σου με την Κρήτη , θα καταστήΠελοπόννησο
σημαντικό ενεργειακό κόμβο
συστήματος
επιτρέπει ηλέον την Πλήρη λει τουργία του μεγάλου εργοσταενέργειας της χρας .
Σε δηλσεις του , ο κ . Μανουσει
συνέχεια σελ ?
επίσης , ότι το
συγκεκριμένο
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK
Aνονuριομένο anό τον Δ.ΟΑΤΑΠ
UNICERT
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) - Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παροχή Διδοκτικής Επάρκειας)
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
- 0ορμακευτική- Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Η αισιόδοξη
Πλευρά των 30
της Αγγελικής Κ. Δαλαμόγικα
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα