Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφμερίβα ums Hneipου- Ιδρυτήs Ευθ Tzλλas-Εoς 930-Αρ . Φλλου 24633-Πέμπη 29 Αυγούστου 2019-0.60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑνθρωποι και TοΠίαν
στο Ίδρυμα Γκανή
Από Πάτρα και Λιβαδειά
ξεκνά τη μάχη
νωρίζοντας τη
ναυμαχία του Ακτίου
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Παρά τα σημαντικά βήματα στο κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Ηπειρο, υπάρχουν αχόμη αρκετές εκκρεμότητες και απαιτούνται λύσεις
ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Εναναμονή
της ένταξης
ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΖΑ
Μέσο συς επό μενες ημέρες αναμέκαι η onoφασn της Δαχεριστικής
Αρχής της nεpιφέρειος Hneipou για
την ένταξη του έργου του Μεγάλου
Δεκτυλίου στο εποκειρηnoιακό nρό Υρομμα dHnπειρος 2014-2020, ούμφωνα με 6ελτίο τύηου του δήμου
Ιωανντν.
ΣΕΛΙΛΑ 3
Τ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΠΟχωρ
με Ψηλά το κεφάλι
Με έναν ηλούσιο anολογιαμό anό
την εννεαετή θητεία της σκλεοe
τον κύκλο της στην nεpιφέρuα Ηnapoun oντιneριφεpεiopης Περιφ .
paακής Ενύτητος lωoνήνων , Αναnυξακού Προγραμματισμού, Πepiβάλλοντος και Υοδομν Τσυ όνα
καλαγιάνη .
ΣΕΛΙΔΑ 4
aΜάχιμου
από Δευτέρα
Αnό τη Δευτέρα θα μπορούν να no pουοιαστούν και να ανολάβουν υn .
pεσία οι 47 ντonpooληφθέντες στην
umpeoia καθαριότητας του δήμου
Ιωανντν , γεγονός nou eκτιμότα
Πως θ συμβάλει στην ομαλοnoinon
της αποκομιδής των anoρριμμάτων .
Ολοκληρνονται τον Οκτβριο, αλλά δε θα μπορούν να λατουργήσουν α Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορρμμάτων Μεγάλος όγκος αnορριμμάτων εξακολουθεί να καταλήγει στους
ΧΥΤΑ και όχι στη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικν Στερεν ΑΠοβλήτων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤEΟΒΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ορκωμοσία
με ανοιχτό κάλεσμα
συνεργασίας
ΓΕΟΥΡΑ ΠΛΑΚΑΕ
ΑΝΑΠΑΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΕ ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑΕΩΣ ΜΑΤΣΙΚΑ
Φτάνει η ρα
Προς ολοκλήρωση
η ωρίμανση της Πρότασης του μεγάλου τόξου
Με ένα ανοιχτό κάλεσμα ουνεργοοίας σpς napατάξες της αντιnολίτευonς και τη δέομευση του enaveκλt γέντος δημόρκαυ Κστο τζοφέα κα
των επικεφαλής της αντιnαλτυoης
ότι θο εργοστούν με γνμανα την
ανόπτυξη του δήμου Μετσόβου , ουνοδεύτηκε τελετή ορκωμοοίας
Στην τελική ευθεία
Ένο βάμα απoμένε για την υποβολή της ρρότα σης για χρηματοδότησ στην nράσκλο
on της Είδικής Υπηρεσίος Διαχείριaης της περιφέρειας Ηπείρου μετίτλο ΚΕπενδύσεις σε
έργο anτικής αναζογόνησης -3η npοκήρυξηο, του έργου της oνάnλαonς της napaίμνιας nεpιαχής , anό την nεpιoxή του Μάτοικα στο ύψος του εΚύκνου, έως την είαοδο
του οικταμού Περάμοτος με την κατασκεμή περηατητικής και noδηλατικής διαδρομής
Dπως κάνει γνωστό ο δήμος Ιωoνητν , η Anoκεντpωμένη Διοκηon Hnεipou Δυτικής
Μοκεδονίας ενέκρινε τους πεpβαλλαντικούς όρος του έργου και εκκρεμεί πια μόν η έκδοon anόφαεης σnό την Πepφερaακή Δεύθυνοη Δημόοιας Περιουσίας Hηερου
Δυτικής Μακεδονίας οχευικό με την nopοχρηon δικα ματος χρήoης napoxθας και
όχθης της λμνης Παμβτίδας στε να υnοληθεί nρός χρηματαδότηση η nρότασn
ύψους 4,28 εκ ευρ
μηαίνουν οι εργοοίες
αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκος
καθς τις επόμεvες
ημέρες ανομένεται να
ξεκνήσει η κατασκευή
του μεγάλου τόξου
εΔε Βα μοιόζει , αλλά
θα είναι η γέφυρα του
Μπέκας , δηλνει ο Δ
Καλιαμπάκος
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΚΟΝΙΤΣΑ
Ομόθυμη καταδίκη
για τα ανυπόγραφα
φυλλάδια
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ ΦΙΑ ΓΝΟΜΟΔΟΤΗΣΕ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤ. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Το όνειρο του Τόκιο
Πλησιάζει
Μαζαράκι
Αναψε πράσινου για τη μονάδα βιοαερίου
ΣΕΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ 13