Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 28 Αυγουστου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3415 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÓÞìåñá ç åðéëïãÞ
ôïõ ðñïÝäñïõ & åéóáããåëÝá
ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ

ÓÅË. 12

ÊõâÝñíçóç:
Ñýèìéóç-«áóðßäá»
ãéá ôá ðñïóùðéêÜ, éáôñéêÜ
êáé åñãáóéáêÜ äåäïìÝíá
ÓÅË. 12

Èåóìéêü ðëáßóéï ãéá þèçóç
óôïí éáôñéêü ôïõñéóìü

Aíá êïé íþ èç êáí ïé

âÜóåéò ãéá ôá ÁÅÉ & ÔÅÉ
-Óôïõò 725 ï áñéèìüò ôùí åðéôõ÷üíôùí áðü ôï Í. Êáñäßôóáò
-Ïé äçìïöéëåßò ó÷ïëÝò, ïé õøçëüôåñåò êáé ïé ÷áìçëüôåñåò âÜóåéò

ÓÅË. 5

ÐïéÝò áëëáãÝò «êëåéäþíïõí»
Óõíôçñåß öùôåéíïýò
óôç öïñïëïãßá
óçìáôïäüôåò óå êüìâïõò ôïõ
ïäéêïý äéêôýïõ
Ð.Å. Êáñäßôóáò
ç ÐåñéöÝñåéá
Èåóóáëßáò
ÓÅË. 13

ÓÅË. 7

ÓÅË. 7

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

«ÊÁÑÅËÁÓ»

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ TETAÑÔÇÓ & ÐÅÌÐÔÇÓ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Óôáèïýëá Óôáìïýëç - Ôßêá

Οι προσφορές μας
συνεχίζονται και στα ψητά

ÍéêçôáñÜ 2 & Êïõìïõíäïýñïõ
Ôçë. 24410 74680

Κοτόπουλο κεμπάπ.............. 5,99 € ôï êéëü
Κεμπάπ πρόβειο................. 11,99 € ôï êéëü
Κοκορέτσι.......................... 10,99 € ôï êéëü
Χοιρινό κεμπάπ................... 8,99 € ôï êéëü
Κοτόπουλο..................... 6,00 € το τεμάχιο
Κότσι χοιρινό................... 3,5 € το τεμάχιο

ÃÕÌÍÁÓÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ-ÃËÙÓÓÁ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ÅÍÉÁÉÏ ËÕÊÅÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ
Á´-´- ôÅÐÁË
ÍÅÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ìïó÷Üñé øá÷íü....................6,49 € ôï êéëü
Μοσχάρι με κόκκαλο............4,39 € ôï êéëü
ÊéìÜò λάπα μοσχάρι..............4,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò................. 4,49 € ôï êéëü
ÊéìÜò χοιρινός......................3,49 € ôï êéëü
ÊéìÜò πρόβειος.....................2,99 € ôï êéëü
Μðñéæüëåò χïéñéíÝò .............3,89 € ôï êéëü
Μðñéæüëåò λαιμού.................3,69 € ôï êéëü
Κότσι χοιρινό........................ 2,99 € ôï êéëü
Πρόβειο πα δάκι................... 4,99 € ôï êéëü
Πρόβειο μπροστινό ή μπούτι 3,99 € ôï êéëü
Ãßäá..................................... 2,19 € ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï............. 2,19 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï χωριάτικο........... 2,99 € ôï êéëü
Αρνί γάλακτος ολόκληρο..... 5,69 € ôï êéëü
Αρνί γάλακτος μισό............. 6,69 € ôï êéëü

Ä´- Å´- ÓÔ´
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÇ-ÅÊÈÅÓÇ
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ-ÅÉÑÇÍÇ ÔÉÊÁ
ÁÐÏÖÏÉÔÏÓ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ
Á.Ð.È.

-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá

DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα