Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕ ΤΑ ΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Βρντής - Νιόλαυς Καραθάνος 1951-1974* Βoκτήρια. Εδότρια Στουρίδου Ι. Στυλιανή
Περίοδος Β' 1974)*
Αp. φύλλου 6380-11.937
0.50 ε
Επιμένουν οι δημότες
| να πετάνε ό,τι μπορούν
|Παιδικές χαρές Δράμας
Η κακή προει δοποίηση
Ο νέος Δήμαρχος Δοξά του Θ. Ζε κερίδης μιλάει στον "Π.Τ."
"Είμαι αποφασισμένος
να σπάσω αυγά
για να κάνω ομελέτα!"
στους κάδους!
Τί πρέπει να κάνει ο Δήμος
|Δράμας ;
από το Δήμο και η
αδιαφορία των γονέων!
Θελ. 3η
σελ. η
σελ. tη
Πς κινήθηκαν οι βάσεις στα Τμήματα της Σχολής στη Δράμα
Απόφοιτος του ΕΠΑΛ Δοξάτου
Πρτος στη Σχολή Αγροτικής | 427 φοιτητές εισάγονται στα δύο
Ανάπτυξης του ΔΠΘ
ο Στέλιος Προδρόμου
Τμήματα του ΔΙΠΑΕ στη Δράμα
> 800 άτομα από το Νο μό Δράμας στα ΑΕΙ όλης της χρας
> 238 άτομα στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας
189 άτομα στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ήταν η πρτη του επιλογή και τονίζει ότι αδεν
χρειάζεται καθόλου άγχος
|ΡαΤΟΣ στη Σχολή Αγροτικής
Ανάπτυξης του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου στην Ορε στιάδα, εισάγεται ο Δραμινός Στέλιος
Προδρόμου.
Ο Σέλιος Προδράμου, ήταν μαθητής
του ΕΠΑΛΔοξάτου και όπως δηλνει
στον-Πρωνό Τύπο , η συγκεκριμένη
Του θανόση Πολυμένη
ΝΑKΟΝΩΘΗΚΑΝ χθες το πρωί α πολυαναμενό
μενες βάσεις εισαγωγής στα ΑEL Σύμφωνα με Τς
Ιπρτες εκτιμήσεις, σε γενικότερο επίπεδο οι βά
σεις έπεσαν φέτος, κυρίως σης μεγάλες Σχολές
Για παράδεeιγμα , η βάση της κτρκής Σχολής Αθήνας
διαμορφνεται
πτση 305 μόρια σε σχέση με το 2018 που ήταν στα
19.029
Αντίστοιχα η Νομκή Αθήνας έχει βάση 18.013 μάρια
206 μόρα λιγότερα
Στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο τμήμα Ηλε
κτρολόγων Μηχανικν η βάση δαμορφνετα στα
18.314 αυξημένη κατά 74 μόρια , εν στο τμήμα ΑρχτεΑ
18.724 μόρια , παρουσάζοντας
Σχολή ήτν η πρτη του επλογή, εν
eπισημαίνει ότι η εδικότητα που σκέ φτετα να επιλέξει στη συνέχεα , είνα
αυτή της Φυτικής Παραγωγής
Όπως μας λέει , συμμετείχε για
πρτη φορά σης Πανελλήνιες εξετάσεις και σημεκνει ότι, eε αρετό
δάβασμα , χωρίς άμως να στερηθ
κάτν. Τονίζeι μάλιστα ότ , και τς π ρέες του είχε και έμεινε ευχαριστημένος από όλη τη χρονά, εν είχε
φυσικά την αμέριστη συμπαράσταση
της οκογένεάς του , από την οποία δεν
δέχθηκε καμιά πέsση
το 2018
κτόνων η βάση dvαα στα 19.050 παρουσάζοντας πτση Η ΣΧονέα Ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, θα πρέπει
της Δράμος
Από τη
234 μόρια
Χαρακτηριστικό της πτσης των φεπνν βάσεων είνι να σημενσουμε ότι πλέον δεν υπdρχουν τα γνωστά μας
το τμήμα Φολογίας Αθήνας με βάση στα 14677 μόρα , Τεχνολογικά Εταιδευτικά 1δρίματα (ΤΕΙ), τα οποία συμεκομένη κατά 1.590 κα στο Μαθηματικό Αθήνας η βάση νενθηκαν ή αορροφήθηκαν από διάφορα ΑΕ στην πεείναι 14617 από 15.152 πou ήταν πέρυσι
οι επτυχόντες από τη Δράμα
Σύμφωνα με τα πρτα δεδομένα και με μια γρήγορη με έδρα την Καβάλα , απορpοφήθηκε από το Δεθνές Πα
ανάγνωση , τα άτομα που πέρασαν από τα σχολεία του νεπιστήμο Ελλάδος (ΔΙΠΑΒ με έδρα τη Θεοσαλονίη .
Νομού Δράμας στα ΑΕ όλης της χρας, ανέρχονται στα Από αυτή τη μεταβολή , η Δράμα κατάφερε τελικά να δια800
Συγκεκρμένα, από τα ΓΕΛ του Νομού Δράμας εισήκ Σχολή Γεωτεχνν Επιστη μν, η αποία απαρτίζeται από
θησαν 655 άτομα , από τα ΕΠΑΛ εισήχ0ησαν 63 άτομα , 4Τμήματα :
από το 10% των ετν 20172018 εισήθησαν 79 άπαμα
και από το 10% των ΕΠΑΛ
και Εσπερνά eσήθησαν 3
άτομα .
Όπως επεσήμανε σε μα
σύντομη δήλωσή του στον
Πρωνό Τπο, ο προστά
μενος της Δευτεροβά0μας
Βαταίδευσης Ν . Δράμας κ .
Κουλάνης, το ποσοστό επ
τιχίας είναι καλύτερο σε
σχέση με την περυσινή χρονά, τόσο σε ποοοστό ατό μων , όσο
βαθμολογικές επαυ ες
ροχή τους
Όπως είναι γνωστά το
ΤΕΙ Αν Μακεδονίας-Θράκης
Στην ερτηση αν η συγκκριμένη
Σχολή ήταν η πρτη του eπλογή , ο Στέ
λιος Προδράμου σημε
νει όι ήταν η πρτη
μου επιλογή η Ορείδο, εξηγντας ότ ,
σε μια παλαι ότερη eπt
σκεψη που είχε πάει
του άρεσε η πόλη και η
περιοχή και γ' αυτό δήλωσε εκεί Οι άλλες
Σχολές στις οποες είχε
δηλσε , αφορούσαν
τοίδιο αντικείμενο, στη
Θεσσαλονάη, στο Βάλο
και στην Κρήτη . Καταλήγοντας ο ίδος στα
όσα είτε στον Πρωνό
Τύπο, επισημαίνει ότι
-δεν χpeάζεται καθ
λου άγχος , στε να
μπορέσει ένας μαθητής
να διαβάσει απρόσκοτηρήσει μία Σχολή με έδρατη Δράμα και τον γενικό πλο:
σελ4η |
ΙAΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnηpeoίες
διαγνωστικν εξετάσων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μουμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αneκόνoης ,
η εξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέpnχος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Tiplex αγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσuκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
1 Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:3020:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax: 2521022413
email: [email protected]
θα ήθελα να ευχαpστήσω και δημοσίως Την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας για Την
άμεση ανταπόκρισή της
α έτοκτη ανάγκη nου
nρoέυμε για τη σύζυγό
Το αξόλογο nρoσωnικό
της Πυροσβεστικής Υπnρεσίας Δράμας έσηευσε
άμεσα στο κάλεσμά μου
και μου πρόσφερε την
ονεκτίμητη βαήθειά ου
nepισσή ευγόνεα και
επoγγελμστσμά
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικόs
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πνεα 8πλα 6ας αξυπέη
μαθρίτστωτο
Κιν. 6932-347415
ΗΝέα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
Οικογένεια
Χριστοδούλου
Kεσκίνη
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τουε επιτυχόντες του
Νομού
Αpάμας ια την ειοα7τή
τους 6την ΤριτοβAια
Γιάννης
Tρόσeοση
Γαζάνης
Εκπαίδευ6η και τουε ευχόμα6τε καλή 6ταδιοδρομία !
στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17 , Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα