Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Είκοσι έξι αήσεις για προστασία α' κατοικίας
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικόν κα Επιχειρηματικν Ειδήσεων -Προμηθειν και Δημοπρωσιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkoikonomiki1 999Οgmal.com ΕΤΟΣ 220-Τιή Πεp.0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστυνος 5 ) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ 5547 Τετάρτη 28.08.2019
ή Email: pan15%3Οotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Σαντορινιός
Ερωηματικά
από τη
δρομολόγηση του
Αρτεμις στη
Σαμοθράκη
172χλ έναντι 496 γιλ.Ε
Υπερδιπλασιασμός κερδν για
την Paperpack
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
>Σ T0.
>>> ΤΕλ.
Τίρος 1 δισ. ευρ από τις ελληνικές
επιχειρήσεις ένδυσηςκλοστούφαντουργίας
στο εξάμηνο
Ποιοι δικαιούνται
σύνταξη με. Τοσαύξηση
Η ανακοίνοση της έχταχτης
δρομολόγησης του πλοίου
ΑΡΤΕΜΙΣ ατοτελείτην ποο- |
σπάθεια της Κυβέρνησης να
διοgθσει ένα λάθος, με ένα
άλο , σολιάζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
"Το ΑΡΤΕΜΙΣ θα καλύπτε
τα δρομολόγια της γοαμμής
Αλεξανδρούπολη - Σαμοθ gάκη μέχρι
Αυγούστου και μάλλον αυτή
είναι και η μόνη λύση που
βρήμε η Κυβέρνηση για το
νησί Το συγεχριμένο πλοο
επελεί ήδη ενδοκυκλαδικά
δρομολόγια και μάλιστα
άγονης γοαμμής .
και 31
Με ποιυ διαδικασία δρομο .
λογείται το ΑΡΤEΜΠΣ και με
πουα διαδικασία θα εγκαταλείψει τις συμβατικές του
υποχρεσεις ; Πως θα καλ .
υφθούν τα κενά στα δρο μολόγια
κυκλαδίτων νησιόν; Γιατί
το Υπουργείο δεν έχει μέχα
τρα wάνει πρόσληση εκδή
λωσης ενδιαφέροντος για την
κάλυφη της γραμμής , αφού
το πρόβλημα με τα πλοία του
νησιού δεν έχει λυθεί, Γιατ
καθυστερεί η δημοσίευση
του διαγωνισμού για τις άγο
νες γραμμές της νέας δρομολογιακής περιάδου,
Στα 4 εκατ. ο προυπολογισμός
Στο ΕΣΠΑ Τλεθέρμανοη
Νας Καρδιάς Παoλεμαίδας
άγονων
Εντάχθηκ στο ΕΣΙΑ η
Επέχταση δικτίου διανομής
τηλεθέομανσης στις εργατικές
κατοικίες
LΠ.Π.VV και στον οκισμό
Νέας Καρδιάς του Δήμον
Εoρδαίο ,
Θα παραδοθούν πλήρως
αλοχληρωμένα και λειτουργ
κά τουπόγειο δίχτιο διανομής
τηλεθέρμανσης σε μήκος
13.158 μ . στην περιοχή του
οικισμού Νέας Καρδιάς και
Eργαnν Κατοιχιν Πτολεμαΐδα 1, Π. ΠΙ IVV ου ΟΕΚ
ένας υποσταθμός, η κατασκε
υή 341 παροχν καταναλωτν
κατά μήνιος του δικτύου διανο μής και ποομήθεια και η εμαΠτολεμαϊδας
ΑΔεν μπορείς να διορθσεις
όμως ένα λάθος , κάνοντας
ακόμη ένα.Όταν η Κυβέρν
ηση διεμήνυε ότι θα λύσει
oριστικά το πρόβλημα της
Σαμοθρκης εννοούσε μάλ λον να το λύσει με ημίμε
Σύμφωνα με την απόφαση που
υπογράφει η ειδική γρφματέας Διαρθρωτικν Ταμείων
ΕΚΤΕΙΠΑ-ΤΣ) , Νίη Δανδόλου , και ατευθύνεται στη
Αυξημένες συντάξεις, με πλαρόν όμως στο τελικό ποσό τις
4.608 ευρ μευκτά ή 3.725,11 ευρ ναθαρά , θα έχουν συγκe
κουμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, κυρίως εργαζόμενοι σε
πρην ΔΕΚΟ ναι Τράπεζες , αυτοaπασχολούμενοι, αλλά και
παράλληλα ασpαλισμένοι σε δύο Ταμεία.
μεταφέροντας το πρτα, Δημοτική Επχείρηση Τηλεθ- τάστιση 341 θερμικν υτο σταθμν κατανολωτν .
Πτολεμαϊδας
δράση
έρμανσης
( ΔΕΤΗΠ ,
| εντάθημε στον άονα προτε - Η ημερομηνία έναοξης της
ραιότητες Εφοομογή Στρατ- πράξης, ορζεται η 1η Ατο
ηγκκν Επίτευξης Χαμηλν άλίου 2020 η ημερομηνία
Εκπομπν Διοξειδίου του λήξης της πράξης ορζεται η
'Ανθρακα με έμpαση στις 31 Δεχεμβρίου 2021. Η επιλέΑστικές Περοχές (ΕΠΑ) ξιμη δημόσια δατάνη ανέoχε
του επιχειρησιακού προγράμ - τα σε 4.109.439 ευρo.
ματος Υποδομές Μεταφοον , Περιβάλον και Αευρόφoς Ανάπτυξην.
Ανεξάρτητα από το νέο πλαφόν 20%.
και υπό τον περιορισμό που
αυτό θέτει στο τελικό ύψος της
σύνταξης , οι συγκεχριμένοι Κατρούκαλου και οι ειδικοί
ασφαλισμένοι , όταν συνπαξιο - υπολογίζουν ότι αφορά περύτον
δοτηθούν , θα λάβουν νψηλότε - 100.000 wυν ασφαλισμένους , οι
ρο ποσό καθς στο
είχαν χαταβάλει υψηλότερες δοτηθούν μέσα στα ετόμενα 15
Εισφορές για κύρια σύνταξη, χρόνια.
από το γενυό ασφάλιστρο του
και σε άλλα νησιά , προκαλντας κρίση στο αχτοπλοίκό σύστημα της χρας .
Σαν λύση για την αντιετπι
ση του αποκλεισμού της
Σαμοθράκης δεν μπορεί να
είνo, η αναστάτωσητων όρο μολογίων των Κυνλάδων,
ούτε η εμπλοκή της ομαλής
κίνησης των άγοναων γραμ
μν του υπολοίπου Αιγαίου .
Αυτό προβλέπεται με το νόμο
παρελθόν οποίοι αναμένεται να συνταξιοΤΕΛ
Created by Universal Document Converter