Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Εoς o Apοοou o
Tpή 0Mοv π p
ΤETΑΥΤΗ 3 ΑTΟΥΣΤΟΥ ο.
ΨΗΟΣΤHε ΤΟ NOOT ΔΟ
Όλες οι ρυθμίσεις
του νέου νόμου
Δ MA OΔΗΣΗΣ
Τ θα ισχύσει με τα
ΒΑΣΕΙΣ 2019
παράβολα, π αλλάζι
για ηλικιωμ ένους
ΚAATEΤU ΣΤΗ ΒΟΥΗ
ΣΤΣ 25 4ΤΟ ΥΣΤΟΥ
Πτση στις
περισσότερες
σχολές
ΠAΜΠΡΟΣΟΠΙΚΑ ΕΔΟΜΕΜΑ
oτ μηοn u ήρnς o
oδοα αν pooo poo
abud uspr onpa n
B τu έγον οτοόδ ς δα
δoo η σmάoημpν l
avo mnpς pn n ο
μάτpόmα
Την Εnpη ΒApoευ bau ό m
υρb M pν εδή pnημ.
Τνoni po eneuo
s γuν έιδοoη v εδiνpκ νu o
oκό ημa δ ΔDμη Lόα α
ναπτpάo ό y φάδ o Πgογ
γής θ ίu mν δ μpη ναντ
έκαν Παγοή
Μνα pη θooηd ο pθpο140
νομυ c01Dμε σp α uopυνα
δ γοπκυ1κ0φης
εδrnouς o σττ βpo μοή ό
cv Gnp Gκίnwε
μαια δας ουκ ουμταργς Μcpo novνς tφoύνεο μος ns
πpmiκυς ρηας ήοα πΜ
μ oκφόρμεσς
οo, αμα μηαpάς υ oov θ μα hάο ς
ν ό 15ο0 0p γα ους pοstoς οδηρς ς ησήπpόnση κu
up δov aστόο wαp
Η μμήασόργηση του ρακού.
oος ά my πpηπpοα mς
Mpης Lμίη οΜ Μ0 ήν μέ o
popόντμο α ηνοo
bδμ σηγομοό pς wΝ.
T πτυ θαπμμκν οφαο δ
κοpdες w pοurv b w
po ηφ oy δo
peο ό & ηπόι mην
79.651 ΥΠπΟΨΗΦΙΟΙ, ΟΛΟΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
εuwv οtοάαrμ c 4ς w
κ υ Δηκουγο ος ο
5φoα oιο Μpόο
nov πτuδorrόμpων Δδpo
τuς ναpaο pγα για οο oς onκφοδμης σο υm
(φpο 15 p Φ να nν onκiα
yopη n vμεν ptς
neoo o νaκ oαnμs
mpoς πτ οppov pση κuveμ
ηpanpος τoμάς n Μnnuo
o yoEMηκήwε αs
ΠΚA ΝΤΟΧΟΡΟΥ
Τραγικές λεπτομέρειες
από τονπνιγμό
ρσου τουρίστα στις
22 Αυγούστου
ΠΕΡΤΡΒΟ ΑMΘPΟΟ ΠoΥ
ΠΡΟΣΤΒΕ ΜΑ ΤΟΝ ΣΟΣΒ
ΑΝΑMΣΤΟΥ
Ο εχάρτης
του νίου ΕΝΦΙΑ
αμγάλο κpδυμίνα
Σηvuή μν ήδη wν
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ:
pmν υ Eoοu οpou lnpiς
upDι0 b 4οο Η
Aρύσοuατpro Τoupo
φplopύμα uδ w uη
oia onavo ov o T ν
apoηηού πpoδφο ουpeοu
ήn nκ o
aό οu D0Α
οι πρτοι των πρτωνν πανηγυρίζουν
ΤΗΝ ΕΠΤΥΑ ΤΟΥΣ
φoμ ησpμ Το 4n u am
4 ναπα μξοά οonΤν κή μ
μk άρ ο oαης κοοpςα oίoηv
η φeή ubuma.
Imy l Μας mναγηmμυέήms.
oή μήε η 47yoη πopomυ u Α
o, oρα A
18435 μαα ο o oημονοή σκή πutie.
αμpioοου Μpoοό
Μe1517 μόp ο rμonς Κατοpο opa
ναεκοeίρς oο nήμα Λος α.
Χρημoοuής κ uonome
Aδηvoνος o pό κυπpομ pa
ο δμοκα ήο μαδλη γρνα γ
rptvopou κnς mpoς κov o μου n
πουηpoa αοήρ, ναποηou ς σφας
μυγapμ μ Καpο .
φυο yαί n pβο p
νυpnaο ooo tw φ bo cuν m
Συγχαρητήρια
ωςορτημες μας ηo Κοoμοου
Map Κοούμοοu, pς w μς
Μu μmoς mu o η σ
pvy n γs
|ou a σην Muή Epo
oig o oo μ merη ο
αμ ε ς oμ
ouμpσ
sος mμp m
δpaμίστpον onς ά Ayoύou m
πpοpα onssoo τuα
η 0ο αοo o omν κη
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΝΗ
Συνελήφθησαν δυο άτομα για
τηλεφωνικές απάτες
o νo Μτορu
Συγχαρητήρια
Συγχαρητήρια
οή σμηηον σw oμω μ
|oνό Δημpη Eoup pυ
| Οφδοn mνmla κστy Ερολή
s .d ς ή
nonorηω
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗ ΜΑΤΟΣ
Σωnpoπροβάς ομα Κα
rea δ τμ aμο woΡ ηaή e
poor ίμος ovανμ mpvp tuδαμό
αeω μwoy Καnpn aτ ao
ςείν ρνο ο ο
Ευppduμα Dopμά y opoτημνη μος τν
Πο n w ν μς Μo Np
woς για η pn mo Τμήμα Apaυ ρμα Ε ς oν
oημυ Μoς m ea μίο
ατό ν np μος να o στδς
Ε muάς η0nm
cle bς0oος eς γon
ς μοοσμαπραςφοu
δσovn
u o ms oδς o νa
Nήμα σό ς δo wες να α pouwο
mς5 ροπας ounςο a
povα αντρoύς Mη μο οn
o ατό ν μαμα oτοd nv 5ο0εpo
ν &αηoοd nw 10 p
Η ήo w opμον
Cs moυμε d y
Vuprpα ν Ιδ ηpn b
οογάνu o
roη Eύpo
Γupios Κ n
ς aνμς κ.
oo 4νος Μτοpλu
Συγχαρητήρια
ΤΡΕΧΟ ΓΑ ΤΗΗ ΚΑΤΕΡΗ 201%
Κάνε το βήμα: Γίνε Δότης
Μυελού των Οστν
|Ομά συΡαρίp ην οστημη μς ουw uu γu ww u TS
| mν Ισ Εολ Mu n .
Φpούης Τς m μ p σ| 3pa ης gφ
ΤΗΣ ΦΕΤυα
ΔΟΡΤΝσ
ΤΡΕΧΩ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Mίes Mwη
για την
Τομήνιμ
Μ p ς.
μαλούnοov
δ αδ poepe
μtpon
-μς ανnn
κανεipoη
πpή 0
οo δuάμ
apapu γαmy
Κατhpουpάo μw
ον Πεας
ηAA w
πoν ow
uρομ o
ΤΕΡΠΟΣ
ΒEAL ESTAΤΕ
ΚeraRHτικσυεr ΚaκμΕ
ΠΚΑμηκΠάκο5
rlωλούνται αυτανημα δαμιρίαμαrα!
στην Λεπτακπρυα Γαpin αna Ψ1
ως 5Dεμ καντά στην Βαλαπσα.
Επαγγελματικα σαινητα και
οκοπεύα εντός σηι δίαυ και εκτος
υτην Λεπτυκαρού και kακα
Atugρους
Ανθρωmστικν Σπουδν
θετκ Σπουδν
ntldssο Μaa κα
Οκοεμας & Πληροφομής
ης φήpo
που Βoδo aν mν
πέσorη w θήν
απόo nοοous
ts νT lo
nmutτμίας
Ηαα u r αματ.
πύπέtΕΣ ε έ1316 22751
32550901 Γiυ. ου Ja Ινα 3ου
ww.terpos infosterpos.gr
ΕA. .
Olavalolldy
lααρχ ο47