Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρΡΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12354.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων- Ψηφιακός χάρτης και αλλαγές στο ΓΕΜΗ
Αναπτυξιακό Πακέτο από την κυβέρνηση
αΦωτιάν στη φοιτητική
κατοικία έβαλε το Airbnb
Σιγή Moody's
για την Ελλάδα
την Αττιχή , η εξεύρεση φoυτητιχής στέ .
,γης, όπως τονίζουν στο AΠΕ-ΜΠΕ άνθρω ποι της αγοράς ακινήτων , αποτελεί βραχνά , καθς εξαιτίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης
τα ενοίχια έχουν "πάρευ qωτιά . Την τελευταία
πενταετία α τιμές των αχινήτων προς μίσθωση
έχουν αυξηθεί κατά 206 συνολικά, εν σε σχέση
με το 2018 στην Αττιχή τα αχίνητα παρουσιάζουν
αυξήσεις από 10-15% στις περισσύτερες περιοχές .
ειδικότερα όπου υπάρχει έντονα το φαινόμενο των
βραχυχρόνιων μισθσεων.
Moody's δεν προχ ρησε τελικά στην προγραμματισμένη ια τα
ξημερματα του Σαββάτου αξ ολόγηση για το αξιόχρεο της
ελληνικής οιχονομίας.
έστειλε
νωρίτερα
μήνυμα πως τα επίμονα αγκά .
ο. θια της ελληνικής οιχονομίας ,
από τις χαμηλές επενδύσεις και
τις αρνητικές δημογραφικές
τάσεις έως τους κινδύνους
Capital Controls τέλος
Το νέο αναπτυξιακό νόμο βάζει στο τραπέζ η κυβέρνηση με στόχο
τραπεζιχού τομέα και το υπέωγxο χρέος δεν αφήνουν προς το
παρόν περιθρια για σημαντι
κές αλλαγές στο αξιόχρεο .
Μoodys είχε αναβαθμίσει
το αξιόχρεο της ελληνικής οικο
νομίας κατά δύο κλιμαχες , στο
B1 τον περασμένο Μάρτιο , με
σταθερή προοπτική
γηση είναι αντίστοιχη εκείνης
του οίκου S&P, που όμως δίνει
τόσο την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα
Την οριστική κατάργηση των capital controls για την
κίνηση κεφαλαίων μέσω τραπεζν ανακοίνωσε επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής
κατά την παρέμβαση του πρωθυπουργού στη συζήτηση
επί του νομοσχεδίου για ης αλλαγές στα προσωπικά δε .
δομένα .
Όπως είπε ο. Μητσοτάκης, εσε συνεργασία με την Τρά.
πεζα της Ελλάδος αποκαθιστούμε πλήρως την εμπιστο
σύνη στην κίνηση κεφαλαίων . Τα capital controls αποτε
λούν από σήμερα παρελθόνο , για να προσθέσα πως ο
υπουργός Οικονομικν, Χρήστος Σταίκούρος θα καταθέ σει άμεσα σχετική τροπολογία.
Ακόμα , τόνισε ότ cεπτέλους σήμερα κλείνει οριστικά
ένας μεγάλος κύκλος ανασφάλειας και ανοίγει ένας άλλος
κύκλος για την Ελλάδα που θέλουμεν.
Ανοίγει ένας νέος κύκλοςς για την Ελλάδα που θέλουμε
και την Ελλάδα που αξίζουμε, επικρίνοντας την κυβέρνηση Τσίπρα για την περιπίτεια που οδήγησε τη χρα .
οδηγήσει στην πολυπόθητη ανάπτυξη, όσο και να στείλει μήνυμα και
στους ευρωπαίους ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα για να τους πείσει να
μεισουν τα πλεονάσματα.
20χοιξο 0105oλογγω 5ε%
Σύντομα η κυβέρνηση αναμένεται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα
της ανοικτής διακυβέρνησης (opengov.gr) για διαβούλευση, το νο
μοσχέδιο για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχει
ρείν , με στόχο να Ψηφιστεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή εντός του Σε.
πτεμβρίου .
αξιολό .
Μεταξύ των άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:
θετιχή προοπτική και μία βαθ
μίδα χαμηλότερη από εχείνη
της Fitch ( BB - με σταθερό
outlook)
Διατάξεις για την ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων.
Ψηφιακό σύστημα για άδειες δόμησης και ψηφιακός χάρτης.
-Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
-Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρου (ΓΕΜΗ).
Πρτη κατοικία: 16.200 ξεκίνησαν
διαδικασία αίτησης
Λαθρεμπόριο τσινάρων: Χάνουν
690 εκατ. Τα κρατικά ταμεία
120 δόσεις: Πάνω από 215 εκατ.
έφεραν στο Δημόσιο
οκληύθηε η όδοη βδομάδα λετουίας της ηλε Τε εξαιρετιχά υψηλά επίπεδα , περίπου 25%, κινείται
το λαθρεμπόριο τοιγάρων στην Ελλάδα, δημιουργ ντας προβληματισμό Tια τις μεγάλες διαστάσεις που έχει
λάβει . Στη διάρκεια τον 2018, περίπου 4 δισεκατομμύρια
τοιγάρα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί φόροι διατ
θηκαν στην ελληνική αγορά! Η Ελλάδα το 2013 είχε την
μεγαλύτερη ποσότητα παραποιημένων τοιγάρων στην
Ευρωπαϊχή Ένωση.
Πωοσότερα από 215 εκατ . εupd έχεα εισπράξει μέχρ
Lστιγμής το Δημόσιο από περίπου 240.340 qo0oλο
γούμενους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσε
ων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία , εν από τον
επόμενο μήνα θα ισχύσουν οι βελτισεις ως προς την ελά
χιστη δόση και το επιτόκιο, αλλά κυρίως ως προς τις οφελές των επιχειρήσεων.
κτρονικής πλατφόρμας για την προστασια της 1ης κα τοιχίας . Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:
-Έχουν εισέλθει στην πλατφόpμα 76.263 χρήστες.
-Έχουν ξεκνήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης
16.200 χρήστες
- Έχουν υποβληθεί 26 ατήσεις και διαβιβαστεί στις τρά πεζες .