Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 27/08/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7176
27 χρόνια
Εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση
Στοχευμένοι έλεγχοι για την αδήλωτη εργασία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Απόλυτη βεβαιότητα και αισιοδοξία
κ. Μίχαλος:
8F2 προτίσεις γα γρήγορες
Ορατή μείοση στα
φία του Διμοαίου
Tw Ιούνιο
νίκες στην ανάπτυξη
μ 546 εχατ. ευρ | Υπόμνημα με 8+2 Προτάσεις νόμου "φuick Wins" για το υπό
Ψήφιση Αναππυξιακό Νομοσχέδιο απέστειλε ο πρόεδρος της
ΚΕΕ και του ΕΒEA, Κωνσταντίνος Μίχαλος στον υπουργό Ανά
Πτυξης και Επειδύσεων, Αδυνι Γεωργιάδη .
>>( 2η
Σημεινεται ότι η ΚE, για
σειρά ετν, επιμένει σταθ
ερά στη βελτίωση της
νομοθεσίας στους τομείς
ης επιχερημαπκής χωρ
οθεσίας και της απλο Ποίησης των διαδικασιν
αδειοδότησης των επιχει
ρήσεων.
Καρατομείται το Διοικητικό
Συμβούλιο
του ΔΕΔΔΗΕ
Μετά το αεροπορικό δυστύχημα Που έλαβε σύμβουλο του ΔΕΛΔΗΕ Στέφανου Οκταποδά
χρα στη θαλάσσια περιοχή Του Πόρου και ηροκειμένου να ενημερωθεί για το συμβάν
το οnoio κόστισε τη ζωή τριν ανθρηων , ο
υφυnοuργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μελν του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γεράσιμος Θωμάς κάλεσε τον διευθύνοντα ΔΕΔΔΗ .
και στη συνέχεια ζήτησε τις Παρaτήσεις των
H Interamerican
πο αο Πανόραμα
Euμής
Τnαuθινντητς
mAάπιζγν.
>>( 3η
ΚΑνwν 590 ειτ.
μελέτη της ΚΡMG ,
περίπου 4 δισεκαΣε εξαιρεπικά υψηλό
επinεδa , nερinou
25% , κινείται το
λαθρεμπόριο Τσ γάρων στην Ελλά - εχαν καταβληθεί γνωστές μάρκες
δα, δημουργντας
Προβληματισμό για
Της μεγάλες διοστάσεις nou έχΕ λάβα.
ωnαϊκή Ενωση ( 1,5
δισεκατομμύρια τσ όπου σε 11 κράτη.
μέλη σημαθηκε
πρόοδος και μείωση
πν Περανή χρονιά .
Τομμύρια τσιγάρα νάρα ) , με
Πι4ηι
uήνλtμιp
Marlboro και άλλες
για τα onoia δεν
>>( 2η
Συνολικά, Το λαθρ εμπόριο .
συνδυασμό με την
εξαιρεπικά υψηλή nεpinoυ 690 εxο
φορολογία
νόμιμων ηροόντων
καπνού σπην Ελλά
δα , έχει ως anοτe
λεσμα την anλoιa
φόροι διατέθηκαν
ελληνική
σης ηρτες θέσεις .
Η άνθηση του λαθρ
Τράπεζες:
Ολο ΤΟ Πλαιστο
Προβλέμευν
για NPE
αγορ !
εμποpίoυ
Ελλάδα φαίνεται όπι
aφρενάρεν και την
καθοδική noρεia
Παράνομου
εμπορίου στην Ευ ωnαϊκή Ένωση ,
Μάλιστα , η Ελλάδα
Το 2018 χε την
μεγαλύτερη nooΤητα Παραπoημένων .
βάση Πρόσφατη ταγάρων στην Ευρ.
τομμυρίων
ετησίως anό τα
κρατικά ταμεία .
Είναι
στικό ότι στη διάρκαα του 2018 , με
χορακτηρ Του .
>>( 2η
Created by Universal Document Converter